etd.page.titleprefix
Besilaukiančių sveikų ir sergančių gestaciniu diabetu moterų gyvensenos veiksnių ir sveikatos sąsajos

No Thumbnail Available
Date
2021-01-14
Authors
Dūdaitė, Monika
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Abstract
SANTRAUKA Gyvensenos medicina BESILAUKIANČIŲ SVEIKŲ IR SERGANČIŲ GESTACINIU DIABETU MOTERŲ GYVENSENOS VEIKSNIŲ IR SVEIKATOS SĄSAJOS Monika Dūdaitė Mokslinė vadovė dr. Reda Mocevičienė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultetas. Kaunas; 2021. 71 p. Darbo tikslas: Įvertinti gyvensenos veiksnius ir jų sąsajas su besilaukiančių moterų sveikata. Uždaviniai: 1) Išsiaiškinti besilaukiančių sveikų ir sergančių gestaciniu diabetu moterų mitybos įpročius. 2) Išnagrinėti besilaukiančių sveikų ir sergančių gestaciniu diabetu moterų fizinio aktyvumo ypatumus. 3) Nustatyti gyvensenos veiksnių sąsajas su besilaukiančių moterų subjektyvia ir objektyvia sveikata. Metodika: Tyrimo objektas – besilaukiančių moterų gyvensena ir jos sąsajos su sveikata. Tyrimas atliktas 2020 m. birželio – rugsėjo mėnesiais. Tyrime dalyvavo 84 respondentės. Atsako dažnis - 93 proc. Tyrimas atliktas VšĮ LSMU Kauno ligoninėje akušerijos – ginekologijos skyriuje ir VšĮ LSMU Kauno ligoninės filiale P. Mažylio gimdymo namuose akušerijos – ginekologijos skyriuje. Tyrimas atliktas naudojant momentinę kiekybinę anoniminę apklausą anketavimo būdu. Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta IBM SPSS 20.0 kompiuterine programa. Rezultatai: Beveik pusė respondenčių 42,9 proc. sergančių gestaciniu diabetu valgė nereguliariai, o tarp sveikų respondenčių tik 16,7 proc. Tarp moterų, kurioms diagnozuotas gestacinis diabetas, pusryčius valgė 76,2 proc., o tarp sveikų moterų pusryčiaujančiųjų dalis sudarė net 92,9 proc. Tarp sergančiųjų gestaciniu diabetu, iki pastojimo fiziškai aktyvios buvo 54,8 proc. moterų, o nėštumo metu fizinio ugdymo užsiėmimus lankė tik 14,3 proc. tiriamųjų. Tarp sveikų moterų, fiziškai aktyvių iki pastojimo ir nėštumo metu respondenčių dalis atitinkamai sudarė net 71,4 proc. ir 28,6 proc. Net 12 kartų dažniau nėščiųjų hipertenzija pasireiškė moterims, sergančioms gestaciniu diabetu. Beveik dvigubai dažniau nugaros skausmus įvardino tos moterys, kurios neskirdavo laiko kasdieniam pasivaikščiojimui lauke, atsakymo variantai pasiskirstė taip 54,2 proc. ir 30,6 proc. Dvigubai dažniau vidurių užkietėjimą įvardino tos moterys, kurios valgė nereguliariai, atsakymo variantai pasiskirstė taip 43,8 proc. ir 21,2 proc. Net dvigubai dažniau padidintą AKS nėštumo metu įvardino tos moterys, kurios nežinojo PSO fizinio aktyvumo rekomendacijų nėštumo metu, atsakymo variantai pasiskirstė taip 73,3 proc. ir 30,4 proc. Išvados: Vertinant sergančiųjų gestaciniu diabetu moterų mitybą nustatyta, kad šios moterys rečiau vartojo maisto papildus, dažniau valgė viešojo maitinimo įstaigose, išgerdavo mažiau vandens nei sveikos respondentės. Tačiau jos nevengė vartoti saldumynų - net pusė sergančių gestaciniu diabetu moterų saldumynus vartojo 3-5 kartus per savaitę. Tuo tarpu sveikos moterys dažniau buvo linkusios valgyti reguliariai, dažniau valgė pusryčius. Išnagrinėjus sergančių gestaciniu diabetu moterų fizinio aktyvumo ypatumus, nustatyta, kad jos dažniau nei sveikosios atlikdavo pratimus skirtus nėščiosioms. Tuo tarpu sveikos moterys, lyginant su sergančiomis gestaciniu diabetu, buvo labiau fiziškai aktyvios iki pastojimo ir net dvigubai dažniau lankė fizinio ugdymo užsiėmimus nėštumo metu. Vertinant gyvensenos veiksnių ir nėščiųjų moterų sveikatos sąsajas, buvo nustatytos silpnos sąsajos tarp moterų fizinio aktyvumo (PSO rekomendacijų žinojimo, kasdienio pasivaikščiojimo, fizinio aktyvumo nėštumo metu, nėščiųjų fizinių pratimų) ir objektyvios sveikatos (AKS, nemigos, nugaros skausmo, vidurių užkietėjimo). (p≤0,05). Raktažodžiai: Nėščiųjų mityba, fizinis aktyvumas, subjektyvi ir objektyvi sveikata.
SUMMARY Lifestyle medicine COHERENCE BETWEEN LIFESTYLE FACTORS AND HEALTH FOR HEALTHY AND GESTACIOUS DIABETES PREGNANT WOMEN Monika Dūdaitė Scientific supervisor dr. Reda Mocevičienė Faculty of Public Health, Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences. Kaunas; 2021. 71 p. Aim of the study: To evaluate lifestyle factors and their links with the health of pregnant women. Objectives: 1) To find out the eating habits of pregnant women with gestational diabetes. 2) To study the peculiarities of physical activity of pregnant women with gestational diabetes. 3) To determine the links between lifestyle factors and the subjective and objective health of pregnant women. Methods: The object of the research is the lifestyle of pregnant women and its links with health. The study was conducted in June-September 2020. The study involved 84 respondents. Response rate 93%. The study was performed at the Department of Obstetrics and Gynecology of Kaunas Hospital of the Public Institution LSMU and at the Department of Obstetrics and Gynecology of P. Mažylis Maternity Home at the Kaunas Hospital Branch of the Public Institution LSMU. The study was conducted using an instant quantitative anonymous survey by questionnaire. Statistical analysis of the study data was performed with IBM SPSS 20.0 computer program. Results: Almost half of the respondents 42.9% of those with gestational diabetes ate irregularly, and among healthy respondents only 16.7%. Among women diagnosed with gestational diabetes, 76.2% ate breakfast, and among healthy women, the share of breakfast was as high as 92.9%. Among patients with gestational diabetes, 54.8% were physically active before conception. women, and only 14.3% attended physical education classes during pregnancy subjects. Among healthy women, physically active before conception and during pregnancy, the share of respondents was 71.4%, respectively. and 28.6%. Hypertension in gestational diabetes was even 12 times more common in women with gestational diabetes. Women who did not take time for a daily walk outdoors were almost twice as likely to report back pain, with 54.2% and 30.6%. Constipation was twice as common in women who ate irregularly, with the response rates being 43.8% and 21.2%. Even twice as many elevated EQS during pregnancy were reported by those women who were unaware of the WHO guidelines for physical activity during pregnancy, the response rates were as follows 73.3%. and 30.4%. Conclusions: Assessing the diet of women with gestational diabetes, it was found that these women used food supplements less often, ate more often in public catering establishments, and drank less water than healthy respondents. However, they did not shy away from consuming sweets - as many as half of women with gestational diabetes consumed sweets 3-5 times a week. Meanwhile, healthy women were more likely to eat regularly, eating breakfast more often. Examining the peculiarities of physical activity in women with gestational diabetes, it was found that they performed exercises for pregnant women more often than healthy ones. Meanwhile, healthy women were more physically active before conception compared to those with gestational diabetes and were even twice as likely to attend physical education sessions during pregnancy. Assessing the association between lifestyle factors and pregnant women’s health, weak associations were found between women’s physical activity (knowledge of WHO recommendations, daily walks, physical activity during pregnancy, exercise in pregnant women) and objective health (EQS, insomnia, back pain, constipation). (p≤0.05). Key words: Pregnant nutrition, physical activity, subjective and objective health.
Description
Keywords
Nėščiųjų mityba, Pregnant nutrition, fizinis aktyvumas, subjektyvi ir objektyvi sveikata, subjective and objective health, physical activity
Citation