Personalo Judumas

< Grįžti

personalo atrankos kriterijai

„Erasmus+“ programa siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų personalo mobilumas mokymams apima administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumą iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.

personalo atrankos kriterijai

 • Užsienio kalbos žinios
 • Darbo programos turinys
 • Darbuotojo mokymo aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo/jos mokymosi aktualumas institucijai
 • Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai

Pirmenybė teikiama:

 • Administracinių padalinių personalui. Darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems personalo mobilumo programoje
 • Jei vizito metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai

Atranka vyksta pagal personalo darbuotojų pateiktas paraiškas. Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

„Erasmus+“ mokymo vizito trukmė

Pagal „Erasmus+“ programos taisykles mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama „Erasmus+“ mokymo vizito trukmė – 7 dienos (5 darbo dienos + 2 dienos kelionei).

Dotacija vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą

Personalo darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle.

Kelionės atstumas Suma
Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

Priimanti šalis Suma per dieną, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 153
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 136
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 119

dokumentų tvarkymas

LSMU personalas, pageidaujantis gauti lėšų vykti mokytis į užsienio įstaigą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką mokytis.

rEikalingi dokumentai:

1. Paraiška dėstyti
2. Mobilumo sutartis (1 egz.);
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.) – atsiųs programos koordinatorius;
4. Komandiruotės prašymas pildomas internetu („FirstClass“–„LSMU darbuotojai“–„Personalo tarnybos diskusijos“–„Personalo tarnybos informacija“–„Komandiruočių teikimų ir kasmetinių atostogų prašymų pildymo prisijungimo nuoroda“);
5. Sertfikatas (1 originalus egz.) – atsiųs programos koordinatorius;
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą);
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai).

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija.

Pastaba

 • Darbuotojas pats susiranda mokymosi įstaigą – vienoje iš „Erasmus+“ programoje dalyvaujančių šalių ar pasirenka vietą iš jau pasirašytų Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių personalo mobilumui.
 • Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

„Erasmus+“ stažuotės ne ES šalyse

„Erasmus+“ programa suteikia galimybes darbuotojams mokytis užsienio šalies aukštojo mokslo institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Darbuotojų judumo mokymams veikla apima administracijos arba kito neakademinio personalo vizitus iš LSMU į vienos iš partnerių šalių instituciją, taip pat partnerių šalių institucijų atstovų stažuotes LSMU mokymosi tikslais.

Darbuotojų atrankos kriterijai
 • Mokymų programos turinys ir jo svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.
 • Darbuotojo mokymosi aktualumas padalinio, institucijos veiklai.
 • Darbuotojo užsienio kalbos žinios.

Pirmenybė teikiama:

 • administracinių padalinių personalui.
 • darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems šioje judumo veikloje.
 • jei vizito metu sukuriama pridėtinė vertė: sustiprinami padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai.

Atranka vyksta pagal darbuotojų pateiktas paraiškas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

„Erasmus“ mokymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymų vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko.

Atsižvelgiant į realias Partnerių šalių projekto finansavimo galimybes ir gautą dotaciją, numatoma Erasmus+ vidutinė mokymų vizito trukmė – 7 dienos (5 veiklos dienos + 2 kelionės dienos).

Dotacija darbuotojams

Darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas remiantis EK atstumų skaičiuokle, pasirinkama atitinkama atstumų kategorija.

Atstumų kategorijosKelionės dotacija
< 100 km20 EUR
100 – 499 km180 EUR
500 – 1.999 km275 EUR
2.000 – 2.999 km360 EUR
3.000 – 3.999 km530 EUR
4.000 – 7.999 km820 EUR
8.000 km ir daugiau1.100 EUR (1.500 EUR*)

*1.500 EUR kelionės dotacijos suma galioja judumo dalyviams, kuriems dotacija bus skiriama iš 2018 m. projekto biudžeto. Ankstesnių metų (2015-2017 m.) projektuose numatyta 1.100 EUR kelionės dotacija šioje atstumų kategorijoje.

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas padauginus bendrą dienų skaičių ( įskaitant ir kelionės dienas) iš fiksuotos dienos normos, kuri taikoma Partnerėms šalims.

Siunčiančioji šalisPriimančioji šalisDotacija (dienai) 2017 m. projektasDotacija (dienai) 2018 m. projektas
LietuvaŠalis partnerė160 EUR180 EUR
Šalis partnerėLietuva100 EUR140 EUR
Dokumentų tvarkymas darbuotojams

LSMU darbuotojai, norintys dalyvauti Erasmus projekte ir gauti dotaciją mokymų vizitui į Partnerės šalies universitetą, Erasmus veiklos koordinatoriui ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki planuojamo vizito pateikia paraišką mokytis.
Darbuotojas pasirenka vietą mokymams iš skelbiamų universitetų Erasmus+ Partnerėse šalyse, su kuriais yra pasirašytos Erasmus+ tarpinstitucinės sutartys  darbuotojų mokymams ir gautos dotacijos veiklai vykdyti.

Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

Praktinėmis vizito detalėmis (kelione, apgyvendinimu, sveikatos draudimu, viza) rūpinasi pats judumo dalyvis. 

Dokumentai:

1. Paraiška mokytis (1 egz.)
2. Mokymų judumo sutartis (1 egz.)
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.)
4. Komandiruotės prašymas (1 originalus egz.)
5. Sertifikatas (1 originalus egz.)
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus judumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą)
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai)

Draudimas

Prieš išvykdamas dėstytojas/darbuotojas privalo pasirūpinti būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Kadangi judumo dalyviams, vykstantiems į Partneres šalis, Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja, būtina apsidrausti bet kurioje privačioje draudimo bendrovėje. Rekomenduojama įsigyti pilną draudimo paketą (sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir kt.), kuris galiotų vizito užsienio šalyje laikotarpiu.

Viza

Gavęs kvietimą dėstyti/mokytis užsienio institucijoje, dėstytojas/darbuotojas turi išsiaiškinti, ar jam reikalinga tos šalies viza. Informaciją apie įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas galima pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje: keliauk.urm.lt.

Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į artimiausią Partnerės šalies, į kurią rengiamasi vykti, diplomatinę atstovybę Lietuvoje  (jei yra) ar gretimoje valstybėje. Erasmus koordinatorius parengia garantinį raštą, patvirtinantį dėstytojo dalyvavimą Erasmus programoje, ar kitus vizai gauti reikalingus dokumentus iš siunčiančiosios institucijos pusės.

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija

Kontaktai
Erasmus+ Partnerių šalių projekto koordinatorė TRSC
Žaneta Dičkutė
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus g. 9, 127 kab.
zaneta.dickute@lsmu.lt

„Erasmus+“ Virtualus personalo mobilumas mokymams

Pagal EK ir ŠMPF rekomendacijas parengtas LSMU Rektoriaus įsakymas dėl „Erasmus“ virtualaus darbuotojų judumo, kuriuo vadovaujantis numatoma skirti „Erasmus“ dėstytojams dotaciją papildomam darbo krūviui apmokėti: papildomas darbo krūvis suprantamas, kaip nuotolinio mokymo medžiagos turinio ir formų suderinimo su užsienio aukštosios mokyklos dėstytojais bei pritaikymo ir perkėlimo į užsienio aukštosios mokyklos virtualiąją mokymo(-si) aplinką darbai.

Darbuotojams, kurie dalyvaus „Erasmus“ mokymosi virtualioje veikloje, dotacija gali būti skiriama dalyvio mokesčiui (jei tokį taiko mokymus organizuojanti institucija) padengti.

Visi kiti su judumu susiję dokumentai (registracija veiklai, veiklos sutartis, dotacijos sutartis) išlieka tie patys, kaip ir fizinio judumo atveju.

Judumas derinamas su priimančiąja institucija ir Akademinio judumo skyriaus koordinatoriais, kreipkitės: zivile.kepezinskiene@lsmu.lt arba zaneta.dickute@lsmu.lt

Kviečiame Universiteto dėstytojus ir darbuotojus pasinaudoti šia nauja virtualaus judumo galimybe ir taip palaikyti ryšius su kolegomis užsienyje, įgyti kitokio dėstymo/mokymosi patirties ir kompetencijų!

kontaktai

Akademinio judumo skyrius
Živilė Kepežinskienė
Tarptautinių programų koordinatorė
+ 370 37 361 981 zivile.kepezinskiene@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 124 kab.
Visi kontaktai