Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/112549
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Author(s): Kačkauskaitė, Simona
Title: Jauno amžiaus asmenų laikysenos ypatumų, kvėpavimo funkcinių rodiklių, liemens raumenų stabilumo ir ištvermės vertinimas ir jų sąsajos.
Other Title: Assessment of Postural Characteristics, Respiratory Function Indicators, Trunk Muscle Stability and Endurance in Young People and Their Correlations.
Extent: 64 p.
Date: 20-Jan-2022
Keywords: Laikysena;Kvėpavimas;Liemens raumenys;Posture;Breathing system;Trunk muscles
Abstract: Darbo tikslas: Įvertinti jauno amžiaus asmenų laikyseną, kvėpavimo sistemos funkcinius rodiklius, liemens stabilumą ir liemens raumenų statinės jėgos ištvermę ir atrasti jų sąsajas. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti tiriamųjų laikyseną frontalioje ir sagitalioje plokštumose; 2. Įvertinti jauno amžiaus asmenų kvėpavimo sistemos funkcinius rodiklius; 3. Įvertinti liemens raumenų jėgos statinę ištvermę ir liemens stabilumą; 4. Nustatyti laikysenos, kvėpavimo sistemos funkcinių rodiklių, liemens stabilumo ir liemens raumenų statinės jėgos ištvermės sąsajas. Tiriamieji: Jauno amžiaus asmenys (vyrai ir moterys) nuo 18 metų iki 44 metų. Tyrimo metodai: Literatūros šaltinių analizė; apklausa; laikysenos vertinimas su „Apecs“ mobilioji programėle; kvėpavimo funkcinių rodiklių įvertinimas spirometrija, Štangės ir Henčo mėginiais; liemens stabilumo tyrimas atliekant juosmens – dubens srities judesių valdymo įvertinimo testus; liemens raumenų statinės jėgos ištvermės tyrimas naudojant pilvo raumenų statinės ištvermės, nugaros tiesiamųjų raumenų statinės ištvermės ir šoninių liemens raumenų statinės ištvermės testus. Darbo išvados: 1. Įvertinus tiriamųjų laikyseną frontalioje plokštumoje nustatyta, kad pusės jauno amžiaus asmenų galvos, pečių, klubų padėtis neatitinka normos, tuo tarpu daugumos tiriamųjų kelių ir pėdų padėtis buvo normali. Beveik pusei tiriamųjų stebimas kūno pasvirimas pirmyn sagitalioje plokštumoje. 2. Tiriamųjų kvėpavimo funkciniai rodikliai pagal amžių atitiko normas. 3. Jauno amžiaus asmenų pilvo ir nugaros tiesiamųjų raumenų statinė ištvermė nepakankama, nors jų tarpusavio santykis atitiko normas. Įvertinus šoninių raumenų statinę ištvermę gauta, jog kairės ir dešinės kūno pusės raumenų statinė ištvermė nepakankama, tačiau tarpusavio santykis atitiko normas. Dauguma tiriamųjų pasižymi geru juosmens – dubens stabilumu. Mažesnis juosmens – dubens stabilumas stebimas atliekant užduotis ant vienos kojos. 4. Didesnį kūno pasvirimą turinčių jauno amžiaus asmenų laikysena frontalioje plokštumoje, pilvo, nugaros tiesiamųjų ir šoninių liemens raumenų ištvermė buvo prastesnė nei tiriamųjų, kurių kūno pasvirimas buvo mažesnis. Tuo tarpu daugumos kvėpavimo funkcinių rodiklių ir juosmens – dubens stabilumo testavimo rezultatai nesiskyrė.
The aim: To evaluate the posture, respiratory function, trunk stability and endurance of the static force of the trunk muscles in young people and to discover their correlation. Tasks: 1. To evaluate the subjects' posture in the frontal and sagittal planes; 2. To evaluate the functional indicators of the respiratory system of young people; 3. To evaluate the static endurance of the trunk muscle strength and the stability of the trunk muscle; 4. To analyze the relationships between posture, respiratory system functional indicators, trunk stability and trunk muscle static force endurance. Participants: Young people (men and women) from 18 to 44 years. Methodology: Literature analysis; Survey; Posture assessment with the Apecs app; Evaluation of respiratory functional parameters in spirometry, Stange and Hench samples; Examination of trunk stability during lumbar - pelvic movement control assessment tests; Investigation of static endurance of trunk muscles using tests of static endurance of abdominal muscles, static endurance of back extensor muscles and static endurance of lateral trunk muscles. Conclusions: 1. After assessing the posture of the subjects in the frontal plane, it was found that the position of the head, shoulders and hips of half of the young people did not correspond to the norm, while the position of most of the subjects' knees and feet was normal. Almost half of the subjects are tilted forward in the sagittal plane. 2. The respiratory functional parameters of the subjects were normal according to age. 3. Static endurance of the abdominal and back muscles of young people is insufficient, although their relationship was normal. After assessing the static endurance of the trunk lateral muscles, it was found that the static endurance of the muscles of the left and right sides of the body was insufficient, but the relationship was in accordance with the norms. Most subjects have good lumbar-pelvic stability. Lower lumbar-pelvic stability is observed when performing tasks on one leg. 4. The posture in the frontal plane and the endurance of the abdominal, back and trunk muscles of younger subjects with greater body tilt were poorer than those of subjects with lower body tilt. Meanwhile, the test results for most respiratory functional parameters and trunk - pelvic stability did not differ.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/112549
Appears in Collections:Slaugos fakultetas // Faculty of Nursing

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.