Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/95214
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Zaborskis, Apolinaras;Vaičiūnas, Tomas
Title: Lietuvos mokinių savijauta ir gyvensena: 1994–2014 metų HBSC tyrimų duomenys
Is part of: I-oji nacionalinė mokslinė – praktinė konferencija „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“ : konferencijos tezių knyga : 2016 m. spalio 6 d., Kaunas / Sudarytojai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Vilma Jasiukaitienė, Paulius Vasilavičius, Jurgita Vladičkienė ; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2016
Extent: p. 50-51
Date: 2016
Series/Report no.: (Stendiniai pranešimai)
Note: Aprobavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto taryba 2016-10-03. Protokolas Nr. VSF 8-8
Bibliogr.: p. 51
Keywords: Health behavior;in adolescence;Schools;Lithuania
ISBN: 9789955154525
Abstract: Įžanga Mokyklinio amţiaus jaunuoliai nuolat susiduria su naujais iššūkiais ir sunkumais, yra labiausiai paţeidţiama kintančios visuomenės dalis [3]. Šis amţius paţymėtas išreikštu asmenybės vystymusi, savarankiškumo ir psichosocialinio atsparumo poreikiu [4]. Visa tai turi įtakos jauno ţmogaus savijautai ir formuoja gyvensenos įpročius. Todėl nuolatinė stebėsena ir problemų identifikavimas tampa svarbus augančios kartos visuomenės sveikatos uţdaviniu. Tikslas. Įvertinti Lietuvos 11–15 metų amţiaus mokinių savijautą ir gyvenseną 1994–2014 metų laikotarpiu. Metodika. Tyrimo duomenys surinkti įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamą tarptautinį mokyklinio amţiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimą (Health Behaviour of School-age Children – HBSC) Lietuvos mokyklose [1,2]. Tyrimo objektas – 11, 13 ir 15 metų amţiaus bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Tyrimo metodas – anoniminė apklausa, panaudojus standartizuotą HBSC tyrimo anketą ir uţtikrinant vieningą duomenų rinkimo procedūrą. 1994–2014 metais atliktos 6 mokinių apklausos. Tiriamųjų imtys suformuotos atsitiktinės hierarchinės atrankos metodu ir reprezentuoja šalies mokinius pagal pagrindinius demografinius ir socialinius poţymius. Kiekvienos apklausos metu ištirta apie 5000 mokinių – iš viso 32284 mokiniai. Duomenų kokybė patikrinta tarptautiniame HBSC duomenų centre. Rezultatai. Įvertinus 6 apklausų rezultatus nustatyta, jog analizuojamu laikotarpiu nuolat maţėjo asmenų, kurie subjektyviai savo sveikatą buvo linkę vertinti kaip prastą: jeigu 2002 m. šis rodiklis buvo pats aukščiausias (23,9 proc. berniukų ir 40,9 proc. mergaičių), tai 2014 m. savo sveikatą kaip prastą įvardino 9,1 proc. berniukų ir 15,9 proc. mergaičių. Per visą tyrimo laikotarpį stebimas nuolatinis nelaimingų vaikų skaičiaus maţėjimas: tarp berniukų nuo 30,1 proc. ([...]
Internet: http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/10250/vskonferencijosknyga_20161006.pdf
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

4
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.