Kokybės užtikrinimas

Universitetas aktyviai siekia užtikrinti mokslo, studijų, klinikinių ir kitų veiklų kokybę. Universiteto misija remiasi mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovės principu ir vykdoma atsižvelgiant į nacionalinį ir tarptautinį kontekstą. Misija vykdoma Universiteto pamatinių vertybių – pagarba gyvybei; bendruomeniškumas; akademiškumas; atvirumas; profesionalumas; teisingumas – pagrindu siekiant tik aukščiausios kokybės studijų, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros.

Universitetas užtikrina, kad visas veiklas reglamentuojantys dokumentai yra parengti ir atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, bei yra orientuoti į Europos aukštojo mokslo erdvės principų įgyvendinimą.

Universiteto mokslo veikla remiasi bendraisiais atitikties mokslinių tyrimų profesionalumui ir etikai principais: akademinės laisvės, patikimumo, sąžiningumo, pagarbos, atsakomybės ir atskaitomybės. Universitete yra vidinė mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema, numatanti veikimo būdus ir priemones, užtikrinančias mokslinių tyrimų kokybę. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra vykdomi laikantis akademinės etikos principų ir procedūrų, socialinės bei ekologinės atsakomybės, nešališkos prieigos prie mokslinės literatūros ir duomenų. Mokslininkų teiginiai grindžiami tik objektyviais tyrimų rezultatais ir įrodymais.

Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis yra pagrįstas Europos aukštojo mokslo standarto ESG2015 nuostatomis ir įgyvendinamas taikant nuolatinio gerinimo ciklo modelį. Jis remia akademinės laisvės užtikrinimo principus bei prisideda prie akademinio sąžiningumo įgyvendinimo. Plačiau apie studijų kokybės užtikrinimą skaitykite čia.

Universiteto valdymas ir administravimas yra pagrįstas Gero valdymo kode apibrėžtomis nuostatomis. Valdymo ir administravimo procesas atsižvelgia į kokybės siekių, orientuotų į Universiteto akademinę bendruomenę, socialinius partnerius bei visuomenę, įgyvendinimą.

Kokybės užtikrinimo sistemą koordinuoja, jos veiksmingumo nuolatinį gerinimą užtikrina bei rezultatų savalaikį monitoringą vykdo Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnyba.