Narystės

BOVA universitetų tinklas

BOVA – Baltijos šalių žemės ir miškų ūkio bei veterinarijos universitetų bendradarbiavimo tinklas, įkurtas 1996 metais ir vienijantis universitetus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Universitetai, BOVA tinklo nariai:

BOVA universitetų tinklas planuoja ir rengia trumpus intensyvius magistrantūros ir doktorantūros kursus, bendruosius kursus dėstytojams, skatina dalykinių ir profesinių tinklų, bendrų studijų programų kūrimą, bendrų mokslinių tyrimų vykdymą (įskaitant projektus, finansuojamus iš ES fondų), bendrų projektų su NOVA universitetų tinklu vykdymą.

NOVA – Šiaurės šalių žemės ir miškų ūkio bei veterinarijos universitetų tinklas, įkurtas 1995 metais ir vienijantis žemės ūkio universitetus Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Islandijoje.

Universitetai, NOVA  tinklo nariai:

BOVA ir NOVA  universitetų tinklų bendradarbiavimas vyksta rengiant bendrus magistrantūros kursus, siunčiant BOVA doktorantus į NOVA doktorantūros kursus, vykdant mobilumo projektus, remiamus NordPlus fondo.

Galimybės studentams

LSMU Veterinarijos akademijos studentai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose intensyviuose kursuose visuose aukščiau išvardintuose universitetuose. Išsami informacija apie BOVA ir NOVA veiklą bei kursų sąrašas pateiktas internetiniame puslapyje.

„Nemuno“ ir „Santakos“ slėniai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra aktyvus integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų, vadinamų slėniais, partneris ir dalyvis. Šiandien LSMU yra slėnio „Nemunas“ ir slėnio „Santaka“  narys bei aktyvus partneris. Šiai partnerystei įprasminti įgyvendinamos slėnių programose numatytos MTEP infrastruktūros plėtros veiklos, kurių pagrindinis tikslas tiesiogiai koreliuoja su patiems slėniams keliamais strateginės veiklos tikslais – populiarinti mokslą ir inovacijas, užtikrinti jų sklaidą ir galimybę verslui bei nepriklausomiems mokslininkams pasinaudoti iki tol neprieinama naujausia tyrimų infrastruktūra. Tiesioginį priėjimą prie naujausios MTEP infrastruktūros padės užtikrinti slėnio partnerių kuriami atviros prieigos centrai – vartai atveriantys galimybes pasinaudoti naujausia mokslinių tyrimų įranga ir technologijomis.

LSMU yra dviejų slėnių partneris, todėl buvo įkurti skirtingi atviros prieigos centrai. Šiuo metu LSMU veikia šie atviros prieigos centrai:

  • Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras
  • Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras
  • Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras

Maloniai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus susijusius su mūsų teikiamomis MTEP veiklomis ir jų komercializavimo galimybėmis. Klausimus prašome adresuoti – apc@lsmuni.lt

EAEVE

EAEVE – Europos veterinarijos aukštųjų mokyklų asociacija (The European Association of Establishments for Veterinary Education), įkurta 1988 metais. Asociacijos prezidentu nuo 2018 metų yra dr. Stéphane Martinot, VEE Vetagro Sup (Prancūzija).

LSMU Veterinarijos fakultetas tikruoju EAEVE nariu tapo 2000 metais ir yra akredituotas.

Narystė šioje organizacijoje LSMU Veterinarijos fakultetui atveria tarptautinį žinomumą ir pripažinimą, bendradarbiavimo galimybes bei skatina Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos progresą.

EAEVE vienija 106 Europos ir pasaulio universitetų veterinarijos fakultetus. Iš jų tikraisiais nariais yra 81 Europos universitetas, 18 – narių-kandidačių ir 7 – narės-partnerės iš Brazilijos, Japonijos, Jordanijos, Tailando ir Tuniso.

EAEVE nuo 1994 metų yra oficiali Europos veterinarijos aukštųjų mokyklų akreditavimo institucija. Nuo 2018 metų pati EAEVE buvo akredituota Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų tinklo (ENQA) ir tapo jo nare.

EAEVE glaudžiai bendradarbiaudama su Europos veterinarijos gydytojų federacija (FVE) ir Tarptautine veterinarijos studentų asociacija (IVSA), vertina, moko ir skatina veterinarijos gydytojus rengiančius universitetus plėtoti ir tobulinti bei harmonizuoti veterinarijos gydytojų rengimo kokybę ir jos standartus vadovaudamasi.

Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG15) ne tik Europos sąjungoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.
EAEVE taikoma vertinimo sistema užtikrina visuomenę, kad ši galėtų pasitikėti akredituotoje aukštojoje mokykloje parengtais veterinarijos gydytojais ir jų teikiamomis paslaugomis bei užtikrina studentus, kad jų studijų kokybė atitinka veterinarijos gydytojų rengimo standartus.

Plačiau apie EAEVE ir jos vykdomas veiklas bei partnerius čia.

PSO

LSMU Sveikatos tyrimų institutas yra akredituotas su Pasaulio sveikatos organizacija bendradarbiaujančiu centru

2012 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas – Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) akredituotas Bendradarbiaujančiu centru lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės ir prevencijos srityje (WHO Collaborating Centre for the Prevention & Control Noncommunicable Diseases). 2016 ir 2020 metais Institutas pakartotinai akredituotas ketveriems metams, bendradarbiaujančio centro vadovas dr. Mindaugas Štelemėkas.

Nuo 2016 metų PSO talkina ir LSMU Slaugos fakultetas. Jis jau kurį laiką yra PSO bendradarbiaujančiu centru Slaugos studijų ir praktikos srityje. PSO bendradarbiaujančio centro vadovės yra prof. Jūratė Macijauskienė ir prof. Aurelija Blaževičienė.

Pagrindiniai bendradarbiavimo tikslai – tai biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimas, mokslininkų rengimas, ekspertinių paslaugų teikimas institucijoms, kurios formuoja ir įgyvendina bendrą šalies ir atskirų jos regionų sveikatos politiką.

Daugiau informacijos apie su PSO bendradarbiaujančius centrus galima rasti internetiniame puslapyje.

kitos narystės

LURK

Lietuvos universitetų rektorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai

Lietuvos universitetų rektorių konferencija koordinuoja aukštųjų mokyklų rektorių (direktorių) tarpusavio ryšius bei ryšius su valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijomis.

Konferencijos tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, Aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.

EUA

Europos universitetų asociacija (EUA) atstovauja daugiau nei 800 universitetų ir nacionalinių rektorių konferencijų 48 Europos šalyse.  EUA atlieka lemiamą vaidmenį Bolonijos procese ir darant įtaką ES aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai.  Nuolat bendradarbiaudama su įvairiomis kitomis Europos ir tarptautinėgmis organizacijomis, EUA užtikrina, kad nepriklausomas Europos universitetų balsas būtų išgirstas.

AMEE

Europos medicinos švietimo asociacija (AMEE) yra pasaulinė organizacija, kurios nariai yra penkiuose pasaulio žemynuose,

90 šalių.  Nariai yra mokytojai, pedagogai, mokslininkai, administratoriai, mokymo programų rengėjai, dekanai, vertintojai, medicinos ir sveikatos priežiūros profesijų studentai ir praktikantai.

AMEE skatina tarptautinį pažangumą sveikatos priežiūros profesijų švietimo srityje bakalauro, magistrantūros ir tęstinio mokymosi procesuose.  AMEE, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, remia mokytojus ir institucijas vykdant dabartinę švietimo veiklą ir kuriant naujus požiūrius į mokymo programų planavimą, mokymo ir mokymosi metodus, vertinimo metodus ir švietimo valdymą, reaguojant į medicinos pažangą, sveikatos priežiūros pokyčius, pacientų poreikius ir naują edukacinį mąstymą bei metodus.