doktorantūra LSMU

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai grindžiami galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesas ir daktaro disertacijos rengimas atitinka Europos universitetų asociacijos (EUA) rekomendacijas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

Aukšta doktorantūros studijų kokybė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių, į kurias kasmet įstoja daugiau nei 5o doktorantų.

10
mokslo sričių
>240
studijuojančių doktorantų kasmet
~40
apgintų disertacijų kasmet
> 76 %
įsidarbina LSMU per pirmuosius baigimo metus

priėmimas
į doktorantūros studijas

Priėmimo etapai ir datos
Priėmimo procedūrosDatos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas2024-07-03
Pretendentų į doktorantus dokumentų pateikimas ir registracija2024-07-08 – 2024-09-17
Priėmimo komisijos posėdis2024-09-24   13 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas2024-09-24   18 val.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas2024-09-25     9–12 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų skelbimas2024-10-03    13 val.
Pastaba. Jeigu po priėmimo lieka laisvų doktorantūros vietų, spalio-gruodžio mėnesiais gali būti organizuojamas papildomas priėmimas.
Konkurso sąlygos

Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Mokslo kryptisKokio pasirengimo asmenys priimami
Biologija – N 010Įgiję Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės medicinos chemijos, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Biofizika – N 011Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, elektronikos inžinerijos krypčių, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Medicina – M 001Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Odontologija – M 002Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės odontologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Farmacija – M 003Įgiję Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos ir farmacijos krypčių, Fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties, Veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės veterinarijos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.
Visuomenės sveikata – M 004Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Sveikatos mokslų, Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Slauga – M 005Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos bei slaugos ir akušerijos krypčių, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ir psichologijos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Veterinarija – A 002Įgiję Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų, Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.
Gyvūnų mokslai – A 003Įgiję Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių: žemės ūkio, gyvulininkystės, maisto studijų; Veterinarijos mokslų studijų krypties grupės: veterinarijos; Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių: biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biochemijos, ekologijos; Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių: bioinžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos; Technologijų mokslų studijų krypčių grupių: biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo; Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės: visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.

Atrankos kriterijai:

 • Doktorantūros paraiškos atitiktis strateginiams padalinio mokslo plėtros tikslams;
 • Doktorantūros paraiškos moksliškumas;
 • Pokalbio priėmimo komisijoje įvertinimas.

Doktorantų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 2024 metais taisyklės

Konkursinio balo apskaičiavimo formulė

Stojant į doktorantūros studijas, konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=FTĮ + DKĮ+VB+PR+PK, kur

KB – konkursinis balas;

FTĮ – doktorantūros paraiškos atitikimo universiteto padalinio mokslo plėtros strateginiams tikslams įvertinimas fakulteto/mokslo instituto taryboje iki 5 balų, kurį pateikia tarybos posėdžio protokolo išraše;

DKĮ – doktorantūros paraiškos moksliškumo įvertinimas mokslo krypties doktorantūros komitete iki 5 balų, kurį pateikia komitetai posėdžio protokolo išraše;

VB – magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)  įvertinamas iki 3 balų pagal šią metodiką:

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,6 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,

kaimagistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 9,5, VB įvertinamas 2 balais,

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,9, VB įvertinamas 1 balu,

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų;

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)nuo 8,5 iki 8,9, VB įvertinamas 2 balais,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,4, VB įvertinamas 1 balu,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų.

V apskaičiuojamas pagal šią formulę:

m – magistrantūros ar vientisųjų studijų programos dalykų skaičius;

vjj-ojo dalyko įvertinimo balas.

PRpublikacijų ir referato vertinimasiki 2 balų:

kai pretendentas paskelbęs dvi ar daugiau publikacijų Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose su cituojamumo rodikliu skiriami 2 balai,

kai pretendentas paskelbęs vieną publikaciją Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidinyje su cituojamumo rodikliu, skiriamas 1 balas,

kai pretendentas paskelbęs publikaciją Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose arba parengęs referatą – 0 balų.

PK – pokalbio su pretendentu į doktorantus priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis iki 10 balų, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

pii-ojo priėmimo komisijos nario įvertinimo balas;

n – priėmimo komisijos narių skaičius.

Pokalbio metu vertinama pretendento parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims ir motyvacija.

Jeigu pretendentų į doktorantus įvertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus sutampa, pirmumo teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

kuris yra užsienio mokslo ir studijų institucijos absolventas ir/ar užsienio pilietis;

kurio planuojami moksliniai tyrimai atitinka strategines Universiteto plėtros kryptis.

Galutinį sprendimą priima priėmimo komisija. Visi pretendentai į doktorantus privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį.

Pateikiami dokumentai ir stojimoji studijų įmoka
 • prašymas;*
 • gyvenimo aprašymas;
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos (padalinio, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, vadovo bei numatomo doktorantūros vadovo);
 • magistrantūros arba vientisųjų studijų baigimo diplomo kopija;
 • diplomo priedėlio/priedų kopijos (akademinės pažymos kopija);
 • specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija, stojant į klinikinius padalinius ;
 • bibliografijos sąrašas, patvirtintas atsakingo Universiteto bibliotekos darbuotojo, ir mokslo straipsnių kopijos;
 • mokslinis referatas (jei nėra mokslo straipsnių; referatą įvertina numatomas doktorantūros vadovas)
 • pretendento darbdavio atsiliepimas (stojantiems į ištęstinės studijų formos doktorantūrą);
 • pavardės keitimą liudijančio dokumento kopija;
 • stojamosios studijų įmokos patvirtinimas.

*- prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus.


Stojamoji įmoka – 40 Eur;

Sąskaitos rekvizitai :

Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas

Banko kodas – 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172.

Siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą, nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Prie prašymo prideda:

 • disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją
 • mokslo publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
 • magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (priedėlio) kopijas;
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
 • doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) žiniaraščius ar jų išrašus ir doktorantūros studijų dalykų programų aprašus.


Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su  siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) teikiami mokslo krypties doktorantūros komitetui.

Priėmimas į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas, skirstomas LMT konkurso būdu

I. Skelbiamas konkursas į gamtos mokslų srities biologijos mokslo krypties, medicinos ir sveikatos mokslų srities medicinos, odontologijos ir slaugos mokslų krypčių, žemės ūkio mokslų srities veterinarijos mokslo krypties valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas, skirstomas Lietuvos mokslo tarybos konkurso būdu.

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Priimama į šias Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2024-07-04 įsakymu Nr. V-300 patvirtintas vietas:

Eil. Nr.Doktorantūros vadovasMokslo sritis, kryptisDoktorantūros tema
1.dr. Regina MačianskienėGamtos mokslai, biologija – N 010Naujų kardiotropinių medžiagų veiksmingumo ir efektyvumo tyrimas įvairių kardiovaskulinės sistemos patologijų ex vivo ir in situ gyvūnų modeliuose
2.prof. dr. Skaidrius MiliauskasMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės klinikinių, mikrobiologinių ir mikobakterijoms specifinių genetinių požymių tyrimas Lietuvoje
3.prof. dr. Reda ŽemaitienėMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Sausos akies sindromo sąsajos su kataraktos operacija
4.prof. dr. Saulius SadauskasMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Prieširdžių ir skilvelių įtampos, biocheminių uždegiminių ir kitų biožymenų įvertinimas pacientams sergantiems ūminiu pankreatitu, siekiant numatyti ligos eigos sunkumą, išeitis ir kardiovaskulinių komplikacijų riziką
5.prof. habil. dr. Jolanta Justina VaškelytėMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Prieširdžių kardiomiopatija ir jos klinikinė bei prognostinė vertė sergantiems kairiosios širdies vožtuvų liga
6.prof. dr. Žilvinas DambrauskasMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Ambulatorinės ir dienos chirurgijos plėtra universiteto ligoninėje: sisteminis organizacinių pokyčių bei dažniausiai atliekamų operacijų atitikimas tarptautiniams įrodymais grįstos medicinos standartams
7.prof. dr. Andrius MacasMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Antinksčių navikų chirurginio gydymo perioperacinio laikotarpio eigos ir baigčių prognozavimas
8.prof. dr. Juozas KupčinskasMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Spontaninio bakterinio peritonito diagnostika, pasitelkiant naujos kartos sekoskaitą bakterijų identifikavimui iš ascitinio skysčio
9.prof. dr. Dainius RazukevičiusMedicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002Ortognatinių pacientų pooperacinės sėkmės emocijų vertinimas „IMotions“ ir savęs vertinimo klausimynais bei pooperacinių anatominių struktūrinių vienetų (SAŽS ir kramtomųjų raumenų) vertinimas
10.prof. dr. Jūratė MacijauskienėMedicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005Sergančiųjų demencijos sindromu psichoemocinės būklės pokytis taikant dailės terapiją
11.prof. dr. Ramūnas AntanaitisŽemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002Dinaminių pieno sudėties biožymenų pokyčių panaudojimas pieninio tipo karvių ligų ankstyvajai diagnostikai

II. Skelbiamas konkursas į gamtos mokslų srities biologijos mokslo krypties, medicinos ir sveikatos mokslų srities farmacijos mokslų krypties valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas, skirstomas Lietuvos mokslo tarybos konkurso būdu (paraiškos teiktos su doktorantūros teise neturinčia institucija)

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Priimama į šias Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2024-07-04 įsakymu Nr. V-300 patvirtintas vietas:

Eil. Nr.Doktorantūros vadovasMokslo sritis, kryptisDoktorantūros temaParaišką kartu teikusi doktorantūros teisės neturinti institucija
1.prof. dr. Gintarė ŠakalytėMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Paaiškinamojo dirbtinio intelekto pritaikymas automatizuotam lėtinės išeminės širdies ligos nustatymui vertinant vainikinių arterijų stenozės dydį bei hemodinaminę reikšmę širdies kompiuterinės tomografijos vaizduoseUAB „DTS Solutions“
2.prof. dr. Ramunė MorkūnienėMedicinos ir sveikatos mokslai, farmacija – M 003Augalų kultūrų pritaikymas sveikatos produktų kūrimuiUAB „Exolitus“

III. Skelbiamas konkursas į gamtos mokslų srities biofizikos mokslo krypties valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas, skirstomas Lietuvos mokslo tarybos konkurso būdu (bendra LSMU-VDU doktorantūros teisė).

Eil. Nr.Doktorantūros vadovas, institucijaMokslo sritis, kryptisDoktorantūros tema
1.Dr. Paulius Ruzgys, Vytauto Didžiojo universitetasGamtos mokslai, biofizika – N 011Elektroporacijos indukuotas bakterijų ir eukariotinių ląstelių in vitro bei in vivo atsparumas elektrinių laukų poveikiui
2.Prof. dr. Saulius Šatkauskas, Vytauto Didžiojo universitetasGamtos mokslai, biofizika – N 011Ląstelių abliacijos ir elektrinio jautrumo reguliavimo tyrimai taikant stiprius impulsinius elektrinius laukus

Pagrindiniai konkurso kriterijai – magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai; skelbti mokslo straipsniai ar referatas, jei nėra paskelbtų recenzuojamų mokslo straipsnių; mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas ir motyvacija; mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims.

Dokumentai – prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymas, magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedų kopijos, specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija, dviejų mokslininkų (padalinio vadovo, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, ir doktorantūros vadovo) rekomendacijos, bibliografijos sąrašas ir mokslo straipsnių kopijos (jeigu tokių nėra – mokslinis referatas), patvirtinimas apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką (40 Eur), doktorantūros (mokslinio) vadovo sutikimas, vadovo mokslinės veiklos charakteristika ir vadovo publikacijų sąrašas – priimami 2024 m. liepos 8 d. – rugsėjo 17 d. bei papildoma informacija teikiama LSMU Mokslo centre, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., Kaunas, tel. 327276, 327277.

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.