Doktorantūra

doktorantūra LSMU

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai grindžiami galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesas ir daktaro disertacijos rengimas atitinka Europos universitetų asociacijos (EUA) rekomendacijas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

priėmimas
į doktorantūros studijas

Siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą, nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Prie prašymo prideda:

  • disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją
  • mokslo publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
  • magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (priedėlio) kopijas;
  • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
  • doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) žiniaraščius ar jų išrašus ir doktorantūros studijų dalykų programų aprašus.


Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su  siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) bei mokslo publikacijų sąrašu (būtinai pasirašytu bibliotekos darbuotojos) dokumentus teikia mokslo krypties doktorantūros komitetui.

Aukšta doktorantūros studijų kokybė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių, į kurias kasmet įstoja daugiau nei 2oo doktorantų.

10
mokslo sričių
>250
studijuojančių doktorantų kasmet
~40
apgintų disertacijų kasmet
> 74%
įsidarbina per pirmuosius baigimo metus
Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.