Doktorantūra

doktorantūra LSMU

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai grindžiami galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesas ir daktaro disertacijos rengimas atitinka Europos universitetų asociacijos (EUA) rekomendacijas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

priėmimas
į doktorantūros studijas

Priėmimo taisyklės

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR NEFINANSUOJAMAS MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SRITIES MEDICINOS, ODONTOLOGIJOS, FARMACIJOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR SLAUGOS MOKSLO KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS, GAMTOS MOKSLŲ SRITIES BIOLOGIJOS, BIOFIZIKOS MOKSLO KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS, BEI ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIES VETERINARIJOS IR GYVŪNŲ MOKSLŲ KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro (ar jam prilyginto aukštojo mokslo) kvalifikacinį laipsnį.

Pagrindiniai konkurso kriterijai:

 • doktorantūros paraiškos atitiktis fakulteto ar mokslo instituto plėtros tikslams;
 • doktorantūros paraiškos moksliškumas;
 • magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai;
 • skelbti mokslo straipsniai ar referatas, jei nėra paskelbtų recenzuojamų mokslo straipsnių;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas ir motyvacija;
 • mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims.

Mokslo centrui pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą Rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (žiūr. žemiau);
2. gyvenimo aprašymą;
3. dviejų mokslininkų rekomendacijas (padalinio vadovo, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti bei numatomo  doktorantūros vadovo);
4. magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo kopiją;
5. diplomo priedėlio/priedų kopijas (akademinės pažymos kopiją);
6. specializuotos medicinos praktikos licencijos kopiją (stojantiems į klinikinius padalinius);
7. bibliografijos sąrašą (patvirtiną atsakingo LSMU bibliotekos darbuotojo) ir mokslo straipsnių kopijas. Jeigu nėra paskelbta mokslo straipsnių – mokslinį referatą, atspindintį mokslinės ir darbinės veiklos kryptingumą (referato temą pasiūlo padalinys, pageidavęs doktorantūros vietos). Referatą rekomendacijoje balais dešimtbalėje sistemoje įvertina numatomas doktorantūros vadovas);
8. pavardės keitimą liudijančio dokumento kopijas;
9. stojamosios studijų įmokos (40 Eur) kvito kopiją.


Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas, banko kodas – 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172

Prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus nuo 2022 m. birželio 10 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d.
Dokumentai priimami – A. Mickevičiaus g. 7, 106 k., Kaunas, tel. 32 72 76, 32 72 77.

Reikalavimai stojantiesiems į doktorantūros studijas
Mokslo kryptis Kokio pasirengimo asmenys priimami  
Biologija – N 010 Įgiję Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės medicinos chemijos, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją  
Biofizika – N 011 Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, elektronikos inžinerijos krypčių, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją 
Medicina – M 001 Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją  
Odontologija – M 002 Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės odontologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją  
Farmacija – M 003 Įgiję Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės farmacijos krypties, Fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją 
Visuomenės sveikata – M 004 Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Sveikatos mokslų, Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją 
Slauga – M 005 Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos bei slaugos ir akušerijos krypčių, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ir psichologijos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją 
Veterinarija – A 002 Įgiję Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų, Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją. 
Gyvūnų mokslai – A 003 Įgiję Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo krypčių, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos krypties ir Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės chemijos inžinerijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją. 
Siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą, nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Prie prašymo prideda:

 • disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją
 • mokslo publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
 • magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (priedėlio) kopijas;
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
 • doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) žiniaraščius ar jų išrašus ir doktorantūros studijų dalykų programų aprašus.


Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su  siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) bei mokslo publikacijų sąrašu (būtinai pasirašytu bibliotekos darbuotojos) dokumentus teikia mokslo krypties doktorantūros komitetui.

Aukšta doktorantūros studijų kokybė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių, į kurias kasmet įstoja daugiau nei 2oo doktorantų.

10
mokslo sričių
>250
studijuojančių doktorantų kasmet
~40
apgintų disertacijų kasmet
> 74%
įsidarbina per pirmuosius baigimo metus
Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.