mokslo, Studijų
ir praktinės
veiklos aplinka

LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakultetas yra akademinis padalinys, kuriame rengiami konkurencingi tarptautiniu lygiu farmacijos specialistai ir kuriame sutelktas farmacijos mokslo žinių ir kompetencijų branduolys. Fakultete dirba atsakinga ir vieninga bendruomenė, aktyviai puoselėjamos europietiškos vaistininkystės vertybės ir tradicijos.

LSMU Farmacijos fakulteto absolventai garsėja į sėkmingą karjerą nukreiptomis ir į šiuolaikinius specialybės poreikius orientuotomis specialybinėmis ir bendrosiomis kompetencijomis, atidumu pacientams, atvirumu inovacijoms ir tarpdisciplininiams pokyčiams ir komandiniam darbui sveikatos priežiūros specialistų grupėse.

Farmacijos fakulteto misija

Aktyviai dalyvauti plėtojant farmacijos mokslą ir praktiką rengiant aukštos kvalifikacijos farmacijos specialistus sveikatinimo ir susijusioms veikloms vykdyti:

 • rengiant ir tobulinant farmacijos, medicininės chemijos ir kitus gyvybės ir sveikatos mokslų specialistus;
 • inicijuojant ir vykdant tarptautinio lygmens fundamentinius ir taikomuosius farmacijos ir susijusių sričių mokslų tyrimus ir technologinės plėtros darbus;
 • teikiant mokslo paslaugas verslo partneriams;
 • bendradarbiaujant su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis, darančioms įtaką gyventojų sveikatai ir jos priežiūrai;
 • telkiant darnią bendruomenę, formuojant studentų, dėstytojų ir darbdavių visuminio požiūrio vienovę į studijų ir mokslo pasiekimus, jų tobulinimo kryptis ir Lietuvos sveikatos stiprinimą.

Šiems uždaviniams įgyvendinti fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais LSMU struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių akademinėmis, profesinėmis, nevalstybinėmis, valstybinėmis, verslo organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

Modernaus Farmacijos fakulteto būstinė – Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras.

Farmacijos fakultete yra 5 katedros, farmacinių technologijų institutas, dekanatas. Fakultete šiuo metu dirba 96 darbuotojai. Dauguma fakulteto darbuotojų yra pedagogai, kurie sudaro 60% visų etatų, 14% sudaro moksliniai etatai, 27% – neakademinis personalas.

5
katedros
1
institutas

studijos

Farmacijos fakultetas vykdo vientisųjų, antros ir trečios pakopų studijas:

 • vientisųjų studijų programą „Farmacija“ (Sveikatos mokslai – G05 Farmacija) lietuvių ir anglų kalbomis;
 • antros pakopos studijų programą „Medicininė chemija“ (Fiziniai mokslai -C01 Chemija).
 • doktorantūros studijas biomedicinos srityje, farmacijos kryptis (08B).

Vientisųjų studijų programa „Farmacija“ yra daugiadisciplininė programa, apimanti sveikatos, gyvybės, socialinius ir fizinius mokslus. Studijų programa orientuota į farmacijos krypties specialistų praktinių, vadovavimo ir lyderystės, edukacinių ir tiriamųjų kompetencijų ugdymą. Programa grindžiama naujausių farmacijos žinių ir metodų perteikimu bei taikymu praktikoje, sveikatos politikos supratimu, farmacinių paslaugų teikimo koordinavimu ir vadovavimu, pasirengimu akademiniam ir moksliniam darbui.

LSMU sveikatos mokslų magistro laipsnis liudija pasirengimą vykdyti farmacinę veiklą, šiuolaikinėmis mokslinėmis žiniomis grįstą profesinį tobulėjimą, mokslinius tyrimus ir tęsti universitetines studijas pasirinktos specialybės doktorantūroje.

Fakulteto absolventai karjeros siekia vaistinėse, vaistų didmeninio platinimo įmonėse, farmacijos pramonės įmonėse, farmacijos kompanijų atstovybėse, farmacijos tyrimus vykdančiose laboratorijose, sveikatos sistemos ir su ja susijusių sričių įstaigose.

Antros pakopos studijų programa „Medicininė chemija“ yra išskirtinė Lietuvos aukštųjų mokyklų lyderių – KTU ir LSMU jungtinė tarpdisciplininė programa, kuri jungia artimų studijų ir mokslinių tyrimų sričių aukščiausią kompetenciją, sutelkia chemijos, biologijos, farmacijos ir kitų mokslo šakų akademinį ir praktinį potencialą vaistų kūrimo ir pramoninės plėtros specialistams rengti. Studijų tikslas – parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių ir gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo ir farmacijos pramonės problemas. Šioje studijų programoje yra ugdomi studentai, siekiantys dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.

Įgiję farmacijos magistro laipsnį, absolventai gali tęsti studijas farmacijos krypties doktorantūroje, gilindami mokslinius tiriamuosius gebėjimus ir spręsdami įvairias farmacijos mokslų taikomąsias ir fundamentines problemas. Doktorantūros studentams vadovauja tarptautinio lygio farmacijos srities mokslininkai, studentai gali naudotis unikalia moksline baze bei Universiteto materialiniais ir akademiniais resursais tarpdisciplininėms studijoms ir moksliniams tyrimams vykdyti. Farmacijos fakultete į doktorantūros studijas studentai priimami kasmet, šias studijas renkasi vis daugiau magistro laipsnį įgijusių absolventų.

Pripažinti farmacijos mokslų
ir praktikos Specialistai

moksliniai tyrimai ir inovacijos

Fakulteto mokslininkų pagrindinė tyrimų sritis yra M 000 Medicinos ir sveikatos mokslai, dominuojanti tyrimų kryptis – M 003 Farmacija, tačiau šiuolaikinės mokslinės problematikos sprendimai nėra įmanomi be tarpdiscipliniškumo. Farmacijos krypties ir artimų krypčių tarpdisciplininiai tyrimai yra fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, orientuoti į eksperimentinę plėtrą ir inovacijų kūrimą, aukštos pridėtinės vertės mokslinių paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą, mokslininkų ir specialistų ugdymą.

Mokslinės veiklos temų sritys:

 • vaistinių medžiagų ir produktų vystymas ir technologinis funkcionalizavimas (biologinio aktyvumo, vaistų sudėties, pernašos ir stabilumo tyrimai);
 • augalinių vaistinių žaliavų cheminės sudėties, bioįvairovės, bioaktyvumo ir produktų plėtros tyrimai;
 • biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodologijų vystymas ir taikymo eksperimentinė plėtra;
 • vaistinių medžiagų ir produktų biologinio aktyvumo tyrimai in vitro ir in vivo modeliuose.

Farmacijos fakultete esanti Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į kokybės valdymo sistemos poreikius. Laboratorija yra akredituota atlikti vaistinių medžiagų tyrimus pagal ISO 17025 kokybės vadybos standartą (akreditavimo pažymėjimo Nr. LS.185-01). Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veiklų akreditavimo tikslas: siekis pritraukti daugiau nacionalinių ir tarptautinių užsakovų bei partnerių ir visavertiškai išnaudoti „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro potencialą bei plėtoti aukščiausios kokybės tyrimus ir bandymus farmacijos srityje.

Fakulteto mokslininkai dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir aukšto lygio tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių aukštojo mokslo įstaigomis, farmacijos, kosmetikos produktų, maisto ir maisto papildų ir vaistinių medžiagų gamintojais: UAB „Profarma“, UAB „Rūko karoliai“, MB „Driu beauty”, UAB „Pupa supa“, UAB „Grožio chirurgai“, UAB „Innovative Pharma Baltic”, UAB „Aconitum“, UAB vaistinė „Valerijonas“ ir daugeliu kitų.

Farmacijos fakultete nuolat vykdomos doktorantūros studijos, kurias renkasi vis daugiau farmacijos magistro laipsnį įgijusių absolventų.

FAKULTETO GYVENIMAS

Fakulteto
aplinka