Fakulteto uždaviniai:

  • užtikrinti biomedicinos srities zootechnikos krypties specialistų rengimo kokybę;
  • nuolat kelti dėstytojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją;
  • plėtoti mokslinius tyrimus, pritraukiant verslo ir socialinius partnerius bei studentus;
  • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą, plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą;
  • gerinti materialiąją bazę.

Gyvūnų mokslų fakultetą sudaro keturi struktūriniai padaliniai: du fakultetiniai institutai – Gyvūnų auginimo technologijų bei Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų, ir dvi katedros – Gyvūnų mitybos bei Gyvūnų veisimo. Be struktūrinių padalinių, fakultete dar yra ir funkcinis padalinys – Kinologijos centras, kuris savo sudėtyje turi Profesionaliosios kaniterapijos tarnybą. Šiandien fakultetas vienija beveik 400 bendruomenės narių, jame dirba 80 darbuotojų (iš jų – 66 pedagogai ir mokslo darbuotojai), studijuoja apie 300 studentų. Organizuojamos viešos paskaitos, kursai, seminarai, parodos, susitikimai su socialiniais partneriais. 

Universitetas – tai neatsiejama ir stipri mokslinė veikla. GMF vysto prioritetines pieninės ir mėsinės galvijininkystės, paukštininkystės, triušininkystės, akvakultūrų mokslo kryptis. Fakulteto mokslininkai atlieka tyrimus pašarų gamybos ir gyvūnų šėrimo technologijų modeliavimo, naujų pašarinių žaliavų ir priedų kūrimo, pašarinių žaliavų maistinės ir energinės vertės nustatymo srityse, tiria pašarų poveikį gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei, nustato racionų visavertiškumą, tiria genotipo ir mitybos įtaką gyvūnų produktyvumui ir kt. Šiose srityse 2021 m. fakulteto darbuotojai parengė 121 mokslinę publikaciją, iš kurių 61 straipsnis atspausdintas aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą. Per pastaruosius trejus metus fakultete vykdoma ir jau įvykdyta 17 projektų, tarp jų – ir tarptautinių, o naujausios mokslo žinios ir pasiekimai sėkmingai diegiami socialinių partnerių ūkiuose. 

2
institutai
2
katedros

Studijos

Gyvūnų mokslų fakultete vykdomos 2 studijų programos:

Gyvūnų mokslų studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos žemės ūkio specialistus bakalaurus, panaudojant pedagoginį-mokslinį potencialą, eksperimentinę bazę, laboratorijas gyvūnų veislinei vertei, reprodukcijai, gyvūninės produkcijos kokybei tirti.

Gyvūnų mokslų magistrantūros studijų programa orientuota į ugdymą gyvulininkystės technologijų kompetencijų, reikalingų organizuojant gyvulininkystės produkcijos gamybą, taikant pažangiausias gyvūninės kilmės produktų gamybos ir kokybės išsaugojimo technologijas bei biotechnologijas, įvertinant prioritetus ES bendroje žemės ūkio politikos erdvėje, įgyvendinant aplinkos ir maisto saugos, gyvūnų gerovės reikalavimus.

Gyvūno ir žmogaus sąveika pirmosios pakopos studijų programa apima žmogaus ir gyvūno sąveikos bei gyvūnų gerovės valdymą. Studijų programa orientuota į gyvūnų, laikomų estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti, gyvūnų, naudojamų rekreacinėje veikloje, žmonių sveikatai ir gerovei stiprinti bei kitose veiklose, išskyrus gyvūninės produkcijos gamybą, tikslinį, planuojamą ir neatsitiktinį veisimą, mitybos, laikymo, priežiūros, gerovės procesų užtikrinimą. Gyvūnų mokslo studijų programos pagrindinis tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos socialiai atsakingus gyvūnų mokslo specialistus, turinčius fundamentinių žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypties ir susijusių studijų krypčių žinių bei išugdyti gebėjimus, reikalingus parinkti gyvūnų veisimo metodus, mitybos ir laikymo technologijas, vertinti gyvūnų elgseną, užtikrinti gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, racionaliai panaudoti gyvūnus kaip rekreacijos ir žmonių sveikatos gerinimo išteklius bei kitos specializuotos profesinės veiklos problemoms spręsti, konkurencingam verslui vystyti.

Gyvūno ir žmogaus sąveika antrosios pakopos studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos specialistus, gebančius savarankiškai ir kūrybiškai pritaikyti naujausias gyvūninių išteklių valdymo žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus organizuojant terapijoje asistuojančių ir rekreacijoje auginamų gyvūnų panaudojimą siekiant geresnės asmens ir visuomenės sveikatos, parenkant pažangius veisimo metodus, užtikrinant atsakingą gyvūno priežiūrą ir mitybą, ugdant žmonių ir gyvūnų bendravimo gebėjimus.

Pripažinti gyvūnų mokslų mokslo
ir praktikos specialistai

FAKULTETO GYVENIMAS

Fakulteto aplinka