Mokslo centras

Mokslo centras dalyvauja formuojant Universiteto mokslinės veiklos politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja doktorantūros studijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

Mokslo centro uždaviniai:

  • rengti doktorantūros veiklai reikalingus dokumentus, organizuoti doktorantų priėmimą, rengti Rektoriaus įsakymus, susijusius su doktorantūros studijų procesu;
  • organizuoti daktaro disertacijų gynimo procedūras ir rengti su tuo susijusius dokumentus;
  • tvarkyti dokumentaciją, susijusią su daktaro mokslo laipsnio teikimu, daktaro diplomo išdavimu;
  • dalyvauti rengiant doktorantūros studijas reglamentuojančius teisinius dokumentus bei ataskaitas;
  • pagal savo kompetenciją analizuoti doktorantūros studijų eigą;
  • dalyvauti doktorantūros studijų kokybės tobulinimo procese;
  • vykdyti doktorantų apklausas doktorantūros studijų kokybės klausimais;
  • konsultuoti mokslo tiriamojo darbo planavimo ir organizavimo Universiteto padaliniuose klausimais;
  • rinkti ir sisteminti duomenis iš Universiteto padalinių apie vykdomą mokslo veiklą, rengti mokslinės veiklos ataskaitas, pagal savo kompetenciją vertinti mokslinės veiklos rezultatus;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant nutarimų, įsakymų projektus Universiteto mokslinės veiklos klausimais.

kontaktai

Prof. dr. Ingrida Ulozienė
Mokslo centro vadovė
Visi kontaktai