Mišrios intensyvios programos

Mišriosios intensyvios programos (angl. Blended intensive programmes, BIP) – nauja trumpalaikio judumo forma naujame Erasmus+ programos laikotarpyje 2021-2027 m. 

BIP apibrėžimas Erasmus+ programos vadove: 

„Tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu.  

Šios programos gali apimti uždavinių sprendimu grindžiamą mokymąsi, kai tarpvalstybinės ir tarpdalykinės grupės bendradarbiaudamos sprendžia uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais arba su kitais visuomenės uždaviniais, kylančiais konkrečiame regione, mieste ar bendrovėje.  

Palyginti su įprasta programa ar mokymais, kurie jau siūlomi dalyvaujančiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose, ši programa turėtų teikti pridėtinės vertės. Ji gali būti daugiametė.  

Pagal mišriąsias intensyvias programas suteikiant galimybę organizuoti naujų ir lankstesnių formų mobilumą, derinant fizinį mobilumą su virtualia veikla, siekiama įtraukti visų grupių – bet kokios kilmės, studijų srities ar pakopos – studentus.“ 

BIP privalo sudaryti fizinio judumo ir virtualus komponentai.  

 • Fizinio judumo veiklos trukmė: 5-30 d. Fizinis judumas turi vykti koordinuojančios/priimančios institucijos šalies teritorijoje. 
 • Virtualaus komponento trukmė nėra griežtai apibrėžta ir planuojama pagal individualų BIP dizainą. 
 • Nėra nustatytas BIP fizinio judumo ir virtualaus komponento eiliškumas, galimos įvairios kombinacijos, pvz.  virtualus – fizinis – virtualus.  

BIP planavime ir vykdyme dalyvauja ne mažiau kaip 3 aukštojo mokslo institucijos iš skirtingų 3 Programos šal(įskaitant BIP organizuojančią instituciją)

 • Koordinuojanti institucija paprastai yra ir priimanti institucija.  
 • Visos BIP dalyvaujančios institucijos privalo turėti galiojančią Erasmus Chartiją (ECHE). 
 • Partnerių šalių institucijos gali siųsti savo dalyvius institucijos lėšomis. 
 • BIP dalyviai iš Partnerių šalių neįskaičiuojami į minimalų dalyvių skaičių (15 studentų). 
 • BIP dėstyti gali dėstytojai ir stažuotojai iš bet kurios Programos šalies aukštojo mokslo institucijos, turinčios ECHE.   

BIP dalyvauja ne mažiau nei 15 dalyvių studentų ir ne daugiau 20 atvykusių studentų.  

 • Nebūtinas tolygus atvykusių studentų dalyvių skaičius iš kiekvienos šalies 
 • Atvykę į BIP užsienio dėstytojai neįskaičiuojami į minimalų dalyvių skaičių. 
 • BIP gali dalyvauti koordinuojančios institucijos studentai/darbuotojai, Partnerių šalių studentai/darbuotojai, tačiau jie neskaičiuojami kaip unikalūs BIP dalyviai.
 • Studentai, registruoti AMI studijų programoje, kurią užbaigus suteikiamas aukštojo mokslo laipsnis arba kvalifikacija (daktaro laipsnis imtinai).
 • Darbuotojai, dirbantys AMI. Dirbantys doktorantai taip pat laikomi atitinkančiais reikalavimus.
 • Darbuotojai, pakviesti dėstyti iš privačiosios ar viešosios įmonės ar organizacijos, vykdančios veiklą darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.
 • Koordinuojanti institucija gauna mobilumo organizavimo (OM) dotaciją 400 EUR už kiekvieną atvykstantį studentą (projekto dalyvį). OM biudžetas vienam BIP (15 studentų):  6000 EUR.
 • Tinkamos OM išlaidos: darbo užmokesčio išlaidos BIP organizuojantiems ir vykdantiems dėstytojams ir administracijos darbuotojams, mokymo priemonių įsigijimo išlaidos, su socialine ir kultūrine veiklomis susijusios išlaidos; maitinimo išlaidos ir pan.
 • OM biudžetas negali būti naudojamas individualioms dotacijoms atvykstantiems studentams ar dėstytojams mokėti.

Individualią paramą (dotacijas) dalyviams skiria siunčiančioji institucija.  

Individuali parama į BIP išvykstantiems studentams (fizinio judumo veiklai): 

 • 1-14 veiklos dienos: 70 EUR per dieną 
 • 15-30 veiklos dienos: 50 EUR per dieną 
 • Individuali parama gali būti skiriama kelionės dienoms: 1 dienai prieš prasidedant BIP veiklai ir 1 dienai po BIP veiklos.  

Individuali parama išvykstantiems dėstytojams ir darbuotojams (fizinio judumo veiklai): 

 • Kelionės išlaidų dotacija (pagal EK atstumo skaičiuoklę)  
 • Pragyvenimo išlaidų dotacija (pagal EK nustatytą įkainį šaliai) 

Priimančioji/koordinuojančioji institucija: 

 • BIP turinio, fizinio ir virtualaus mokymosi veiklų planavimas (fakultetas) 
 • BIP biudžeto planavimas (fakultetas+ tarptautinių ryšių skyrius) 
 • Administracinė pagalba atvykstantiems dalyviams  (Tarptautinių ryšių skyrius): studentų paraiškų ir studijų sutarčių administravimas, pagalba ieškant apgyvendinimo, socialinių ir kultūrinių BIP veiklų organizavimas. 
 • Ataskaitos už BIP rezultatus parengimas ir teikimas šalies Nacionalinei Agentūrai  

Siunčiančioji/dalyvaujanti institucija: 

 • Aktyvi įtrauktis į BIP planavimo ir įgyvendinimo procesus (įskaitant virtualų komponentą) 
 • BIP dalyvių (studentų ir dėstytojų) atranka ir nominavimas 
 • Išvykstančių BIP dalyvių dokumentų administravimas (studijų sutartys, veiklos įskaitymas ir pripažinimas po BIP) 
 • Individualios finansinės paramos studentams ir darbuotojams skyrimas, finansinių sutarčių ir mokėjimų administravimas 

Norite organizuoti savo BIP? Susisiekite su mumis:

Žaneta Dičkutė
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus g. 9, 127 kab.
zaneta.dickute@lsmu.lt