Pagalba dėl neetiško elgesio

Pagalba dėl neetiško elgesio ir konfliktų

Studentai gali pateikti skundą komisijai kai nesutariama su administracija dėl studentų teisių ir teisėtų interesų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, pažeidimo su administracija ir kitais darbuotojais išsprendimo. Šios teisės galioja tiek studentams, tiek „klausyotojo” statusą turintiems asmenims. Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti turi teisę pasirinktinai kreiptis į:

  • Universiteto rektorių ar jo įgaliotą asmenį;
  • Ginčų nagrinėjimo komisiją.

Studentas į Ginčų nagrinėjimo komisiją turi teisę kreiptis ir šiais atvejais:

  • jeigu yra nepatenkintas Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto asmens priimtu sprendimu;
  • jeigu iš Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto asmens negavo atsakymo į pateiktą skundą per 15 kalendorinių dienų nuo studento skundo padavimo dienos;
  • jeigu yra nepatenkintas Universiteto rektoriaus ar Universiteto fakulteto dekano priimtu sprendimu dėl drausminės nuobaudos ar paskatos skyrimo;
  • dėl procedūrinių pažeidimų nagrinėjant studentų apeliacijas apeliacinėje komisijoje;
  • dėl procedūrinių pažeidimų nagrinėjant studentų vertinimo etikos pažeidimus vertinimo etikos pažeidimų komisijoje;
  • jeigu yra nepatenkintas Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu atsisakyti nagrinėti studento skundą.

Studentai turi laikytis skundų pateikimo 10 d. d. termino, o komisija gautą skundą turi išnagrinėti ir sprendimą priimti per 15 darbo dienų. Prireikus motyvuotu komisijos sprendimu bendras skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

Detalią ginčų nagrinėjimo tvarką, komisijos sudėtį ir patį etikos kodeksą rasite „svarbiausi dokumentai” skiltyje.

Birutė Tamošiūnaitė
Sekretorė
Pagalba dėl seksualinio priekabiavimo, persekiojimo, smurto

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia ir skatina įtraukią kultūrą, kuri vertina  lygybę, įvairovę ir palaiko darbo, mokymosi ir socialinę aplinką, kurioje gerbiamos visų studentų teisės ir orumas.
Bet kokios formos priekabiavimas ar neetiškas elgesys universitete laikomas nepriimtinu elgesiu ir nėra toleruojamas. Prevencijos tikslais, universitetas parengė priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Lietuvos sveikatos mokslų universitete prevencijos taisykles.

Visada raginame netylėti, mes Jums galime padėti!

Kas yra priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ar smurtas?


Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Seksualinis priekabiavimas – asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepriimtinas ar nepageidaujamas, užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys, kuriuo siekiama sukurti, arba kuriama asmenį, su kuriuo taip elgiamasi, bauginanti, priešiška, jam nemaloni, žeminanti ar žeidžianti aplinka.

Smurtas
 – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria neturtinę, fizinę ar materialinę žalą.

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ar persekiojimo formos

Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, smurtas ar persekiojimas gali pasireikšti šiomis formomis:

● 
nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz., plekštelėjimas, glostymas, glamonėjimas, grybštelėjimas, siekimas pabučiuoti, bučiavimas ir k t.) ar tokio kontakto reikalavimas;
● žodinis ar rašytinis žeminimas (įžeidžiantys juokai ir pokštai, nuolatinės pastabos, neapykantos kalba, apkalbos, gandų skleidimas, šmeižtas ir pan.);
● įžeidžiančių paveikslėlių, užrašų ar kitos medžiagos demonstravimas, įžeidūs gestai;
● sąmoningas izoliavimas ar nebendravimas universitetinėje veikloje, atskyrimas nuo socialinių veiklų.

Universitetas sudaro  ir užtikrina galimybes saugiai pranešti apie patirtą smurtą, ar priekabiavimą. Užfiksavus pranešimą bus imamasi efektyvių ir tinkamų priemonių pranešimo ištirti, užtikrinant pranešėjo saugumą ir pagalbą jam. 

Kas gali kreiptis dėl neetiško elgesio, priekabiavimo ar smurto universitete?

Kaip vyksta procesas?

Pranešimų nagrinėjimo tvarka

Kas dalyvaus gauto pranešimo nagrinėjime?

Susidūrėte su priekabiavimo, smurto ar kitu netoleruotinu atveju? Netylėkite. Praneškite.
Pateikti pranešimą