Vienas kertinių universiteto veiklos pagrindų – kokybės kultūra ir jos puoselėjimas. Aukštojoje mokykloje kokybė visų pirma suvokiama kaip studijų kokybė, kuri yra integralus studijų organizavimo,  dėstytojų dalykinės kvalifikacijos  raiškos ir dėstymo bei studijų priemonių santykis, lemiantis studijų dalykų/modulių dėstymą, studijų proceso organizavimą, dėstytojų ir studentų tarpusavio santykius. Tačiau kokybės sąvoka apima daug platesnę universiteto bendruomenės vykdomą veiklą – mokslinius tyrimus, klinikinę licencijuojamą veiklą ir sprendimų priėmimą bei universiteto administravimą. Kokybės kultūros puoselėjimas – strateginis Universiteto tikslas. Universiteto kokybės kultūra, kaip nuolatinio tobulinimo ir teigiamų pokyčių kultūra, yra puoselėjama remiantis Universiteto misijoje įtvirtintomis vertybėmis.

Universiteto kokybės užtikrinimo politika įgyvendinama atsižvelgiant į Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG) ( European Standards and Guidelines for Quality Assurance, taip pat į lietuvių kalbą išversta 2015 m. versija – studijų kokybės užtikrinimo nuostatos), įgyvendinant į studentą orientuotų studijų modelį ir Bolonijos procese suformuluotas Europos Aukštojo Mokslo Erdvės (EAME) nuostatas (plačiau susipažinti su Bolonijos proceso dokumentais ir naujienomis rekomenduojame Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje).

Studijų kokybės pagrindą universitete sudaro keturi pagrindiniai komponentai:

  • Kokybiškos studijų programos. 
  • Efektyvus studijų procesas ir eiga.
  • Nuolatinis dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas.
  • Studijų išteklių užtikrinimas. 

Aukštą studijų kokybės lygį universitete užtikrinti padeda šie pagrindiniai procesai:

  • Studentų ir socialinių partnerių dalyvavimas sprendimų priėmime.
  • Studijų kokybei vertinti aktualios informacijos rinkimas ir analizė.
  • Grįžtamojo ryšio apie studijų kokybės vertinimą ir tobulinimą teikimas akademinei bendruomenei.

LSMU Studijų kokybės vadovas – pagrindinis vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos dokumentas, skirtas Universiteto bendruomenės nariams  ir visoms suinteresuotosioms šalims, siekiant įgalinti kiekvieną narį prisiimti atsakomybę už kokybės užtikrinimą bei tobulinimą ugdant kokybės kultūrą ir atliepiant konkrečius poreikius, suderintus su Universiteto misija, vizija bei strateginėmis veiklos kryptimis.