Vyksta priėmimas į LSMU doktorantūros studijas

2023-06-30
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

priėmimas
į doktorantūros studijas

Konkurso sąlygos

Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Mokslo kryptisKokio pasirengimo asmenys priimami
Biologija – N 010Įgiję Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės medicinos chemijos, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Biofizika – N 011Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, elektronikos inžinerijos krypčių, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Medicina – M 001Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Odontologija – M 002Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės odontologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Farmacija – M 003Įgiję Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos ir farmacijos krypčių, Fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties, Veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės veterinarijos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.
Visuomenės sveikata – M 004Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Sveikatos mokslų, Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Slauga – M 005Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos bei slaugos ir akušerijos krypčių, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ir psichologijos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Veterinarija – A 002Įgiję Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų, Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.
Gyvūnų mokslai – A 003Įgiję Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių: žemės ūkio, gyvulininkystės, maisto studijų; Veterinarijos mokslų studijų krypties grupės: veterinarijos; Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių: biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biochemijos, ekologijos; Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių: bioinžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos; Technologijų mokslų studijų krypčių grupių: biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo; Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės: visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.

Atrankos kriterijai:

 • Doktorantūros paraiškos atitiktis strateginiams padalinio mokslo plėtros tikslams;
 • Doktorantūros paraiškos moksliškumas;
 • Pokalbio priėmimo komisijoje įvertinimas.

Doktorantų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 2024 metais taisyklės

Priėmimo etapai ir datos
Priėmimo procedūrosDatos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas2024-07-03
Pretendentų į doktorantus dokumentų pateikimas ir registracija2024-07-08 – 2024-09-17
Priėmimo komisijos posėdis2024-09-24   13 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas2024-09-24   18 val.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas2024-09-25     9–12 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų skelbimas2024-10-03    13 val.
Pastaba. Jeigu po priėmimo lieka laisvų doktorantūros vietų, spalio-gruodžio mėnesiais gali būti organizuojamas papildomas priėmimas.
Konkursinio balo apskaičiavimo formulė

Stojant į doktorantūros studijas, konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=FTĮ + DKĮ+VB+PR+PK, kur

KB – konkursinis balas;

FTĮ – doktorantūros paraiškos atitikimo universiteto padalinio mokslo plėtros strateginiams tikslams įvertinimas fakulteto/mokslo instituto taryboje iki 5 balų, kurį pateikia tarybos posėdžio protokolo išraše;

DKĮ – doktorantūros paraiškos moksliškumo įvertinimas mokslo krypties doktorantūros komitete iki 5 balų, kurį pateikia komitetai posėdžio protokolo išraše;

VB – magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)  įvertinamas iki 3 balų pagal šią metodiką:

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,6 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,

kaimagistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 9,5, VB įvertinamas 2 balais,

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,9, VB įvertinamas 1 balu,

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų;

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)nuo 8,5 iki 8,9, VB įvertinamas 2 balais,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,4, VB įvertinamas 1 balu,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų.

V apskaičiuojamas pagal šią formulę:

m – magistrantūros ar vientisųjų studijų programos dalykų skaičius;

vjj-ojo dalyko įvertinimo balas.

PRpublikacijų ir referato vertinimasiki 2 balų:

kai pretendentas paskelbęs dvi ar daugiau publikacijų Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose su cituojamumo rodikliu skiriami 2 balai,

kai pretendentas paskelbęs vieną publikaciją Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidinyje su cituojamumo rodikliu, skiriamas 1 balas,

kai pretendentas paskelbęs publikaciją Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose arba parengęs referatą – 0 balų.

PK – pokalbio su pretendentu į doktorantus priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis iki 10 balų, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

pii-ojo priėmimo komisijos nario įvertinimo balas;

n – priėmimo komisijos narių skaičius.

Pokalbio metu vertinama pretendento parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims ir motyvacija.

Jeigu pretendentų į doktorantus įvertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus sutampa, pirmumo teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

kuris yra užsienio mokslo ir studijų institucijos absolventas ir/ar užsienio pilietis;

kurio planuojami moksliniai tyrimai atitinka strategines Universiteto plėtros kryptis.

Galutinį sprendimą priima priėmimo komisija. Visi pretendentai į doktorantus privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį.

Pateikiami dokumentai ir stojimoji studijų įmoka
 • prašymas;*
 • gyvenimo aprašymas;
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos (padalinio, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, vadovo bei numatomo doktorantūros vadovo);
 • magistrantūros arba vientisųjų studijų baigimo diplomo kopija;
 • diplomo priedėlio/priedų kopijos (akademinės pažymos kopija);
 • specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija, stojant į klinikinius padalinius ;
 • bibliografijos sąrašas, patvirtintas atsakingo Universiteto bibliotekos darbuotojo, ir mokslo straipsnių kopijos;
 • mokslinis referatas (jei nėra mokslo straipsnių; referatą įvertina numatomas doktorantūros vadovas)
 • pretendento darbdavio atsiliepimas (stojantiems į ištęstinės studijų formos doktorantūrą);
 • pavardės keitimą liudijančio dokumento kopija;
 • stojamosios studijų įmokos patvirtinimas.

*- prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus.


Stojamoji įmoka – 40 Eur;

Sąskaitos rekvizitai :

Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas

Banko kodas – 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172.

Siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą, nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Prie prašymo prideda:

 • disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją
 • mokslo publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
 • magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (priedėlio) kopijas;
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
 • doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) žiniaraščius ar jų išrašus ir doktorantūros studijų dalykų programų aprašus.


Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su  siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) teikiami mokslo krypties doktorantūros komitetui.