Apie kliniką

Tikslas

Kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti neurologijos žinias, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią ir savarankišką asmenybę bei sveiką ir išsilavinusią visuomenę.

Uždaviniai:

 1. Vykdyti aukštos kokybės studijas, suteikiančias moksliniais tyrimais pagrįstą naujausių pažinimo ir technologijų lygį, atspindintį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją. Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą asmenybę.
 2. Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus neurologijos srityje, rengti mokslininkus.
 3. Vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą
 4. Bendradarbiauti su šalies bei užsienio partneriais.

Reikšmingi istorijos faktai:

Nervų ir psichikos ligų katedra Kauno universitete buvo įkurta 1924 m. ir gyvavo iki 1991 m. 1965-1985 m. buvo ji buvo vadinama Neurologijos ir psichiatrijos katedra, 1985 – 1991 m. – Nervų, psichikos ligų ir neurochirurgijos katedra. 1924 – 1939 m. jai vadovavo prof. J. Blažys, 1939 – 1945 m. –  prof.  P. Vaičiūnas, 1945 – 1953 m. – prof. L. Gutmanas, 1953-1989 m. – prof. J. Šurkus, 1989 – 1991 m. – doc. dr. E.Jaržemskas. Katedros  Nervų ligų sektoriui ilgą laiką vadovavo prof.  habil. dr. A. Jocevičienė, vėliau doc. dr. V. Ostrauskas, doc. dr. V. Kuliukas, doc. dr. V.Pauza. 1991 m. iš katedros Nervų ligų sektoriaus ir Kauno akademinių klinikų I, II ir Vaikų nervų ligų skyrių buvo sukurta Neurologijos klinika. 1991 – 1996 m. jos vadovu buvo doc. dr. V. Pauza, nuo 1996 iki 2006 m. – prof. dr. N.Vaičienė – Magistris, nuo 2006 m. iki šiol – prof. habil. dr. D. Rastenytė.

Klinikinės veiklos kryptys:

Neurologijos klinikoje vykdoma visų lygių neurologijos ir vaikų neurologijos pagalba visos Lietuvos gyventojams.

Kiti klinikos pasiekimai:

2005 – 2012  metais Neurologijos klinikos darbuotojai paskelbė 361 publikaciją, iš jų 56 žurnaluose, referuojamuose mokslinės informacijos instituto bazėje bei įrašytuose į mokslinės informacijos instituto leidinių sąrašą.  

Neurologijos klinikos darbuotojai dalyvauja tarptautinių organizacijų, komisijų bei komitetų veikloje:

Prof. Daiva Rastenytė  

 • Europos komisijos 7BP programos patariamosios grupės narė;
 • Europos tarybos Alzheimerio ligos tyrimų programos darbo grupės narė;

Prof. Nerija Vaičienė – Magistris           

 • Europos vaikų neurologų draugijos nacionalinių reikalų komiteto narė

Prof. Milda Endzinienė  

 • Europos epilepsijos akademijos (EUREPA) mokymo programų komisijos narė

Prof. Diana Obelienienė 

 • Europos Komisijos FP7 komiteto valstybinė ir privati ekspertė;
 • Pasaulio galvos skausmų asociacijos tarybos narė;
 • Europos galvos skausmų federacijos tarybos narė;

Doc. Arūnas Ščiupokas    

 • Europos skausmo draugijų federacijos Revizijos ir audito komisijos pirmininkas.

Klinikos darbuotojai vadovauja įvairioms specialybinėms organizacijoms:

 • Kauno krašto neurologų draugija (pirmininkė doc. Dalia Mickevičienė);
 • Lietuvos skausmo draugija (prezidentas doc. Arūnas Ščiupokas, viceprezidentas dr. Kęstutis Petrikonis);
 • Lietuvos vaikų neurologų asociacija (valdybos pirmininkė prof. Milda Endzinienė; valdyboje prof. Nerija Vaičienė – Magistris, dr. Jūratė Laurynaitienė);
 • Lietuvos galvos skausmo specialistų draugija (pirmininkė prof. Diana Obelienienė);
 • Klinikinės neurofiziologijos ir neurosonologijos draugija (pirmininkė doc. Giedrė Jurkevičienė; valdyboje doc. Kęstutis Petrikonis, dr. Jovita Švilpauskė).
 • Lietuvos neurologų asociacija (valdyboje prof. Antanas Vaitkus, doc. Kęstutis Petrikonis, doc. Dalia Mickevičienė)
 • Lietuvos epileptologijos draugija (valdybos nariai prof. N. Vaičienė – Magistris, prof. M. Endzinienė)

LR Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas neurologas – Prof. dr. Antanas Vaitkus

LR Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantė vaikų neuroloė – Prof. dr. Nerija Vaičienė – Magistris

Lietuvos mokslo taryba – Prof. Daiva Rastenytė – ekspertė

2013/14 m.m.

Klinikinis neuromokslų modulis, I dalis „Nervų sistemos ligos“, 162 val., 6 kreditai

Modulis dėstomas LSMU Medicinos fakulteto V kurso studentams lietuvių ir anglų kalbomis. Modulyje dalyvauja 5 LSMU klinikos:

 • Neurologijos klinika 90 val., 3,33 kredito
 • Neurochirurgijos klinika 30 val., 1,11 kredito
 • Reabilitacijos klinika 20 val., 0,74 kredito
 • Infekcinių ligų klinika 18 val., 0,67 kredito
 • Radiologijos klinika 4 val., 0,15 kredito

 

Rezidentūros programos, rezidentų skaičius:

2013/14 m.m.

Vykdomos 2 rezidentūros studijų programos, patvirtintos 2005 metais, atnaujintos ir patvirtintos 2013- 06-07:

 • Neurologijos rezidentūros studijų programa (4 metai) – 21 rezidentas
 • Vaikų ligų ir vaikų neurologijos rezidentūros studijų programa (6 metai: 4 metai vaikų ligos, 2 metai vaikų neurologija) – 4 rezidentės

 

Doktorantūra:

Nuo 1991 metų, neurologijos klinikoje apginta  12 daktaro disertacijų, nuo 2006 metų – 7.

Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 3 doktorantės

Neurologijos klinikoje vykdomi šių krypčių moksliniai darbai: galvos smegenų kraujotakos sutrikimai, neurodegeneracinės ligos, neuroraumeninės ligos, periferinės nervų sistemos ligos, epilepsija, skausmas, galvos skausmai, retos neurologinės ligos.

Pagrindiniai vykdomi projektai:

 • “Transkranijjino ultragarso taikymas neurodegeneracinių ligų diagostikai”;
 • Europos komisijos projektas “European Registries of Stroke – EROS” QLG4-CT-2002-01191;
 • Europos komisijos 6BP projektas “Highlighting the impact of headache in Europe” (EUROLIGHT), granto Nr. 2006110;
 • Europos komisijos 7BP projektas „Development of a European Implementation Score for measuring implementation of research into healthcare practice using vascular disease as an example“ (EIS);
 • “Skausmo įveika, patyrus autotransporto avariją Lietuvoje”, vykdant projektą pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Karolinska institutu, Klinikinių mokslų skyriumi prie Dandery ligoninės (Švedija);
 • „Įrodymais pagrįstų inovatyvių neinvazinių smegenų traumos bei neurologinių pacientų diagnostikos ir stebėsenos sprendinių moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa);
 • Europos tuberozinės sklerozės registras;
 • Lietuvos išsėtinės sklerozės registras;
 • Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai (MALPAMA).

Dalyvavimas vykdant SAM programas

 • Nacionalinis veiklos, susijusios su retomis ligomis, planas (genetinės ir neurometabolinės ligos, fakomatozės, nervų-raumenų ligos, genetinės epilepsijos)
LSMU Neurologijos klinika
Prof. Habil. Dr. Daiva Rastenytė
Neurologijos Klinikos vadovė
Visi kontaktai