Apie kliniką

1924 m. Kauno universitete įkurta Nervų ir Psichikos ligų katedra, kuri 1965-1985 m. vadinosi Neurologijos ir psichiatrijos katedra, 1988-1991 m. Nervų, psichikos ligų ir neurochirurgijos katedra, nuo 1991 m. – Psichiatrijos klinika, su tikslu vykdyti pedagoginę, mokslinę-tiriamąją bei švietėjišką veiklas. Visais istoriniais laikotarpiais klinikos mokslo darbuotojai aktyviai integravosi ne tik į universiteto, bet ir į Lietuvos Respublikai reikšmingas veiklas. Į klinikos veiklą dinamiškai integruojasi geriausi klinikos absolventai. Nuo 2006 m. klinikai vadovauja prof. dr. Virginija Adomaitienė.

Pagrindinė mokslo veiklos kryptis: psichiatrijos integracija į bendrąją mediciną – nuo problemos atpažinimo iki situacijos valdymo. Rezultatai viešinami spaudoje, konferencijose, naudojami pedagoginiame darbe.

Klinikinės veiklos kryptys: teikti asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ambulatorinėje bei stacionarinėje grandyse, konsultuoti besigydančius kitose profilinėse klinikose bei skubios pagalbos skyriuose. Klinikos gydytojai teikia paslaugas ambulatoriškai, stacionare, konsultuodami kitose profilinėse klinikose.

2019 m. Psichiatrijos klinika vykdė 65 kreditų apimties 10 studijų programų bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų programose. Visoms studijų programoms patvirtinti dėstytojai-programų vadovai, atsakingi už programų ruošimą, tvirtinimą, vykdymą ir savalaikį atnaujinimą.

Vykdomos 2 rezidentūros programos:

  • Psichiatrija (4 metai, 264 kreditai);
  • Vaikų ir paauglių psichiatrija (4 metai, 264 kreditai).

Rezidentūros mokomosios bazės: LMSUL Kauno klinikų Psichiatrijos klinika, LMSUL Kauno klinikų Psichiatrijos Neurologijos klinika, Respublikinio priklausomybės ligų centro Kauno filialas, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika, LSMU Neuromokslų instituto Palangos Klinika, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM, VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinys, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė.

Organizuojami profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursai gydytojams. Kursų sąrašas ir registracija į kursus rasite MEDAS.

Mokslo projektai

  • Lietuvos Mokslo Tarybos (LMT) finansuojamas mokslinis tyrimas tema „Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais“ (Nr.: MIP-047/2015/PRM15-51-15/04/27/02; 2015–2018 m. m.). Projekto vertė – 100 000 €. Pagrindinis vykdytojas – LSMU Psichiatrijos klinika (vadovas prof. V. Adomaitienė).
  • Lietuvos Mokslo Tarybos (LMT) finansuojamas mokslinis tyrimas tema: „Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į  skirtingo skonio maisto savybes“ (Nr.: P-MIP-17-49; 2017–2020 m. m.). Projekto vertė – 100 000 €. Pagrindinis vykdytojas Kauno Technologijos Universitetas (vadovas prof. G. Juodeikienė), projekto partneris – LSMU Psichiatrijos klinika (klinikinės projekto dalies vadovas prof. V/ Adomaitienė).
  • Lietuvos Verslo Paramos Agentūros ir Europos Sąjungos investicinių fondų finansuojamas mokslinis tyrimas tema: „Ankstyvos depresijos ir bipolinio afektinio sutrikimo diagnostikos ir gydymo medikamentais, remiantis genetiniais tyrimais, metodikos ir rinkinio sukūrimas“ (Nr.: J05-LVPA-K-03-0042), įgyvendinamas kartu su projekto partneriu UAB „Nabelita“. Projekto vertė 736 855,02 €. Pagrindinis vykdytojas – LSMU Psichiatrijos klinika (projekto vadovas prof. V. Adomaitienė).
  • Europos Sąjungos investicinių fondų finansuojamas projektas tema „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM; 2018–2019 m.m.), įgyvendinamas kartu su projekto partneriais LSMU ligonine Kauno klinikomis ir Kauno klinikine ligonine). Psichiatrijos klinika projekto apimtyje sukūrė dvi programas: „Sveiko senėjimo sąlygojamų organizmo pokyčių sąsajos su psichikos sveikata“ ir „Savižudybių prevencijos ir gydymo aktualijos“. (projekto vadovas L. Matusevičienė)
  • „Specialistų, dirbančių psichikos sveikatos srityje įgūdžių stiprinimas“. Europos Sąjungos investicinių fondų finansuojamas projektas (2019 m.) remiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM Ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano Visuomenės sveikatos stiprinimo programos (01.010) 01-01-05 priemonės „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą, ilgojo ir trumpojo periodo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą“ įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo “patvirtinto veiksmų plano 1.1. veiksmo „Stiprinti specialistų, dirbančių psichikos sveikatos srityje įgūdžius“ veiklą). Projekto rezultate sukurta ir patvirtinta gydytojų vaikų paauglių psichiatrų ir psichologų tobulinimo programa. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėta vykdyti viešuosius pirkimus.
  • Lietuvos Mokslo Tarybos finansavimui gauti pateiktas mokslininkų grupių projektas „Kaniterapijos kaip papildomos intervencinės metodikos sukūrimas pacientų po ūminių koronarinių sindromų kardiovaskulinei reabilitacijai“.
  • Pradėtas vykdyti projektas „Organizmo mikroelementų, endokrininių ir biocheminių rodiklių sąsajos su savižudiško elgesio rizika tarp pacientų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais“. Protokolo identifikavimo žymenys: PSYMIKROEL. Projekto partneriai: Psichiatrijos klinika, Neuromokslų instituto Palangos klinika ir Elgesio medicinos laboratorija.

Per paskutiniu tris metus LSMU MA Psichiatrijos klinika organizavo 15 mokslinių konferencijų.

LSMU MF MA Psichiatrijos klinika
Prof. Dr. Virginija Adomaitienė
Psichiatrijos Klinikos vadovė
Visi kontaktai