Apie kliniką

Slaugos klinikos misija – rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, tapsiančius sveikatos priežiūros lyderiais, plėtojančiais mokslo įrodymais grįstą praktiką ir dalyvausiančius formuojant sveikatos politikos strategiją. Slaugos klinikos uždaviniai:

 • užtikrinti slaugos ir akušerijos programų įgyvendinimą, atitinkantį Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus;
 • integruoti slaugos ir akušerijos studijų programas ir mokslinius tyrimus;
 • pasitelkus informacines technologijas ir efektyvius mokymo metodus, rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, kurie gebėtų prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje.          

Slaugos klinikos dėstytojai – slaugytojai ir akušeriai LSMU absolventai, įgiję klinikinės slaugos, vadybos ar visuomenės sveikatos vadybos magistro laipsnį bei biomedicinos srities, slaugos krypties mokslo daktaro laipsnius (žr. kontaktai).

Istorija

1990 m. Kauno medicinos akademijoje buvo įkurtas medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu skyrius prie Medicinos fakulteto. Plečiantis slaugos studijoms ir atsižvelgiant į Universiteto nuostatus ir reikalavimus, 1994 m. buvo įkurta Slaugos ir rūpybos katedra, o katedros vedėju tapo a. a. prof. A. Šeškevičius. Tai buvo pirmoji Lietuvoje tokio profilio katedra. 2021 metais Slaugos ir rūpybos katedra tapo Slaugos klinika. Slaugos klinikos vadove išrinkta prof. A. Blaževičienė

1999 m. buvo įkurtos klinikinės slaugos magistrantūros studijos, tais pačiais metais pradėtas priėmimas į slaugos doktorantūrą. 2017 m. klinikinės slaugos magistrantūra perorganizuota į slaugos lyderystės programą, atitinkančią PSO ir Tarptautinės slaugytojų tarybos rekomendacijas.

Nuo 2010 m. pradėta nauja bakalauro studijų programa „Akušerija“.

Pirmosios pakopos studijų programos slauga ir akušerija atitinka ES direktyvos 2013/55 / ES reikalavimus, o tarptautiniai ekspertai programas akreditavo 6 metams.

Nuo 2015 m. Slaugos ir rūpybos katedra pirmoji Lietuvoje pradėjo rengti antrosios pakopos išplėstinės slaugos praktikos magistro studijas, kurios turi tris specializacijas.

Slaugos studijų programa

Pirmosios pakopos studijų programa „Slauga“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiesiems vidurinįjį išsilavinimą. Slaugos studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis sveikatos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Slaugos programos studijos organizuojamos ir anglų kalba.

Akušerijos studijų programa

Pirmosios pakopos studijų programa „Akušerija“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiesiems vidurinįjį išsilavinimą. Akušerijos studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis sveikatos mokslų bakalauro laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija.

Magistrantūros studijos

Slaugos lyderystės programos trukmė – 2,5 metų. Šios programos paskirtis – parengti slaugos magistrus, kurių profesinė ir mokslinė veikla grindžiama naujausiomis slaugos mokslo žiniomis ir įrodymais, sveikatos politikos supratimu, slaugos ir akušerijos paslaugų teikimo koordinavimu, vadovavimu, alternatyvių sprendimo variantų numatymu ir pasirengimu lyderiauti, akademiniam bei moksliniam darbui.

Programa parengta remiantis PSO strateginiais dokumentais.

Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų magistro laipsnis.

Išplėstinės slaugos praktikos magistrantūra. Studijų trukmė – 2 metai. Išplėstinės slaugos praktikos magistrantūros tikslas – parengti kompetentingą išplėstinės praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių, praktinių įgūdžių, pasižymintį kritiniu mąstymu ir besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebantį taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas. Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų magistro laipsnis ir išplėstinės praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.

Doktorantūros studijos

Asmenys, įgiję magistro laipsnį ir norintys pradėti mokslininko karjerą, gali studijuoti slaugos doktorantūroje. Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai. Apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas biomedicinos srities slaugos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinės temos

 • Mokslo įrodymais grįsta slauga ir profesinių vertybių kaita – temos vadovas prof. Aurelija Blaževičienė.
 • Dvasingumas sveikatos priežiūroje: pacientų dvasinės pagalbos kokybė ir sveikatos priežiūros specialistų dvasinės pagalbos kompetencijos – tarpdisciplinė prieiga – temos vadovas prof. Olga Riklikienė.
 • Moters ir šeimos sveikata bei akušerinių paslaugų kokybė: daugiadisciplinė perspektyva – temos vadovai prof. Olga Riklikenė ir prof. Aurelija Blaževičienė.

COST veiklos nuo 2023 m.

 

Tarptautiniai projektai

 • Slaugos klinika 2023–2026 m. įgyvendina projektą „Sveikatos specialistų ir skaitmeninės komandos įgūdžių tobulinimas“ (angl. Health Professionals’ and the “DigitAl team” SkillS advancement) (H-PASS)), kuris finansuojamas EU4H programos lėšomis (No. 11101139 (HaDEA). Pagrindinis projekto H-PASS tikslas yra sukurti ir išbandyti mokymo programą su atitinkamais moduliais (sinchroniniais ir asinchroniniais), parengti mokomąją medžiagą ir įrankius, kurie leis pagilinti perkeliamąsias kompetencijas ir įgūdžius bei ugdys skaitmeninį raštingumą. Projekto tikslinės grupės: gydytojai, slaugytojai, akušeriai, farmacininkai. Projekte dalyvauja 6 šalys: Italija, Graikija, Rumunija; Kipras, Vengrija ir Lietuva. Projekto vadovė prof. Aurelija Blaževičienė.
 • Projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas“ LT03-2-SAM-TF-002 (2020 – 2024). Šis projektas – tai pirmoji Lietuvoje iniciatyva, kuri skirta padėti šeimoms, ypač iš pažeidžiamų grupių, ugdyti tėvystės įgūdžius, padėti kurti saugią aplinką vaikams, keisti „kultūrinį – istorinį“ sąmoningumą apie vaikų priežiūrą ir auklėjimą. Šis projektas leis sukurti paslaugą, orientuotą į pacientą, leis ugdyti šeimų sąmoningumą bei atsakomybę už jų ir jų vaikų sveikatą ir saugumą. Projekto vadovė – profesorė Aurelija Blaževičienė. Plačiau – https://seimoslankymas.lt/.

Vykdyti projektai 2018–2023 metais

 • Slaugos magistrantūros ir doktorantūros studijų plėtros spartinimas aukštojo mokslo sistemoje Kazachstane 2020–2023. (angl. Accelerating master and PhD level nursing education development in the higher education system in Kazakhstan – AccelEd). (Nr. 618052-EPP-1-202-1-EPPKA2-CBHE-SP). Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ programą. Projekto koordinatorius: LSMU (Lietuva). Projekto partneriai: AMU (Kazachstanas), AAU (Suomija), JAMK (Suomija), KNMU (Kazachstanas), KMU (Kazachstanas), NU (Kazachstanas), MoH (Kazachstanas), MoEds (Kazachstanas), UMCU (Nyderlandai), SKMA (Kazachstanas). Projekto tikslas – stiprinti slaugos mokslo plėtrą Kazachstane, dėstytojų – mokslininkų kompetencijų kėlimas. Plačiau apie projektą.
 • Erasmus+ strateginė partnerystė – Digital and hybrid teaching and learning of practical skills in higher education – DITEPRACT (2020-1-FI01-KA226-HE-092515; 2021 – 2022). Pagrindinis koordinatorius – Arkados universitetas (Suomija). Projekte dalyvauja: Portugalija, Turkija, Švedija, Latvija. Projekto veiklas Lietuvoje koordinuoja prof. Aurelija Blaževičienė.
 • Erasmus+ strateginė partnerystė „Aukštos kokybės praktinis mokymas ugdant kompetentingus slaugos studentus“ (angl. Quality mentorship for developing competent nursing students – QuaMent), 2018–2021. Koordinuoja – Aukštoji sveikatos mokslų mokykla, Celje, Slovėnija. LSMU atstovauja prof. Olga Riklikienė.
 • Erasmus + projekte „Take Care International: TCI“ (Project 2019-1-DE02-KA202-006562; 2019 – 2021). Projekte dalyvauja Vokietija, Austrija, Estija, Lietuva. Projekto veiklas koordinuoja prof. Aurelija Blaževičienė. Plačiau apie projektą.
 • 2020 m. Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“.
  Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Projekte dalyvauja: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva, Witten/Herdecke Universitetas, Vokietija, Riga Stradiņš universitetas, Latvija, Tartu sveikatos priežiūros kolegija, Estija. Projekto vadovas – doc. dr. Lina Spirgienė.
 • Erasmus+ strateginė partnerystė „Inovatyvi edukacija ir rūpestinga priežiūra slaugytojų dvasinės pagalbos kompetencijų plėtrai“ (angl. – The Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education titled ‘Enhancing Nurses Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care – EPICC’, 2016-1-UK01-KA203-024467), 2016-2019. Dalyvauja prof. Olga Riklikienė. Projekto uždaviniai: suburti patvarų ir aktyvų slaugos dėstytojų tinklą ir jame dalytis patirtimi, tyrimais ir turimais ištekliais, susijusiais su dvasinės pagalbos teikimu ir mokymu; įgalinti slaugos dėstytojus įgyti naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų įsisavinant ir perteikiant asmeninius, religinius ir dvasinius į pacientą orientuotos slaugos aspektus; išnagrinėti, koks dėmesys skiriamas pacientų slaugos asmeniniams, religiniams ir dvasiniams aspektams įvairiose Europos šalyse; nustatyti dvasinės pagalbos kompetencijos diegimo prielaidas ir kliūtis, kurios vyrauja slaugos studentų mokymo procese; remiantis gerąja Europos šalių patirtimi sukurti ir išbandyti inovatyvų, dinaminį ir lankstų slaugytojų dvasinės pagalbos kompetencijų plėtojimo modelį; skleisti projekto rezultatus tarp studentų, pacientų, visuomenės. Projekto veiklos apima: slaugos programų peržvalgą, modelio sukūrimą ir išbandymą, du sklaidos renginius ir mokymo(si) renginius. Daugiau informacijos: EPICC Projektas.
 • Projektas: „Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje EC RSH”, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0167
 • 2019 m. liepos–rugpjūčio mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė projektą: „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų tarpkultūrinių kompetencijų analizė“. Projekto vadovas – profesorė Aurelija Blaževičienė.
 • 2019–2020 m. dalyvavo projekte „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje“ (Nr.LT-PL-3R-246) pagal Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą. (2019–2020). Projekto veiklas koordinuoja prof. Aurelija Blaževičienė.
 • 2017–2020 m. kartu su Profilaktinės medicinos katedra vykdė ERASMUS+KA2 projektą IHOD „Lėtinių neinfekcinių ligų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimas tobulinant magistrantūros studijų programas“ (586094-EPP-1-2017-1-1E-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2902/001-001). Projekto veiklas koordinavo prof. Aurelija Blaževičienė ir prof. Linas Šumskas.
 • 2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė projektą Tarpdisciplinis požiūris stiprinant lėtinėmis ligomis sergančių pacientų ir vyresnio amžiaus žmonių dvasinės pagalbos kokybę. Projekto vadovas – profesorė Olga Riklikienė.
 • 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė projektą Slaugytojų požiūrio į artimųjų/globėjų įtraukimą teikiant slaugos paslaugas namuose vertinimas“. Projekto vadovas – profesorė Aurelija Blaževičienė.

 

Slaugos katedra dalyvauja daugiaprofesinių tinklų – „Rosa Linea“, „Nordman“, „Trollnet“, „Nordinnett“ – veiklose, finansuojamose „Nord Plus“ programos.

Slaugos klinika turi 18 Erasmus/Socrates mainų sutarčių su įvairiais Europos universitetais. Klinikoje kasmet lankosi arba yra įdarbinami užsienio universitetų profesoriai (Suomija, UK, JAV, Japonija), kurie skaito paskaitas studentams ir organizuoja mokymus dėstytojams.

Slaugos klinika yra The Global Consortium of Nursing & Midwifery Studies, European Network of Nursing Academies bei UDINE C tinklo narė.

LSMU Slaugos fakultetas Slaugos klinika
Eivenių g. 4, Kaunas 50103, Lietuva
+370 37 327 234 slaugos.fakultetas@lsmu.lt
MLK 6 aukštas
Prof. Aurelija Blaževičienė
Slaugos klinikos vadovė
Visi kontaktai