LSMU veiklos 2022 m. ataskaita: žingsniai strateginių tikslų link

2023-04-05
< Grįžti

Praėjusią savaitę, kovo 30-ąją, į Z. Januškevičiaus posėdžių salę rinkosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) senato ir tarybos nariai. Bendrame LSMU senato ir tarybos posėdyje pristatytas vienas svarbiausių Universiteto dokumentų: LSMU veiklos 2022 m. ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitą pristatė Universiteto veiklos sritis kuruojantys vadovai: LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė, LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, prorektorius klinikinei medicinai prof. Renaldas Jurkevičius, Administracijos ir finansų direktorė Laima Matusevičienė.

Pasak LSMU rektoriaus prof. Rimanto Benečio, tai pirmoji ataskaita, pristatoma nauja forma, glaudžiau siejant su Universiteto strateginėse plėtros gairėse ir jų įgyvendinimo plane numatytų tikslų, uždavinių ir priemonių pasiekimo rezultatais. „Manau, tokia forma bus naudinga Universitetui, padės bet kuriuo momentu pasitikrinti strateginių užduočių ir plano vykdymo grafikus bei kokybę“, – pastebėjo rektorius.

Pertvarkos, svarbios Universiteto veiklai

„Tikrai turime kuo pasidžiaugti ir kuo pasigirti“, – pastebėjo LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė.

Praėjusiais metais drauge su visų susijusių įstaigų darbuotojais LSMU bendruomenę sudarė per 32, 2 tūkst. narių: dėstytojų, mokslo darbuotojų, per 7,7 tūkst. studentų. Vien LSMU telkia per 2 tūkst. bendruomenės narių. Pritraukta per 10 tūkst. kviestinių kursų klausytojų. LSMU dirba net 16 Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių. Augo Universiteto mokslo ir pedagoginių darbuotojų gretos: pernai jas papildė 22 profesoriai, 9 docentai.

Tarp pernai Universiteto Senato ir Tarybos priimtų sprendimų, nutarimų, reglamentų ir tvarkų – du itin svarbūs visai Universiteto veiklai. Kils kvalifikaciniai ir atestacijos reikalavimai dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms, nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2025 m. Taip pat nustatyti reikalavimai veterinarijos gydytojo kvalifikacijai suteikti ir kategorijai įgyti.

Per 2022 m. Universitete įsteigta naujų struktūrinių padalinių: Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnyba, Studentų reikalų tarnyba, sujungiant 4 padalinius, įkurta Infrastruktūros valdymo tarnyba, panaikinta Slaugos fakulteto Elgesio medicinos klinika, įsteigtos naujos informacinių sistemų saugos, skaidrumo ir lygių galimybių pareigybės.

Mokslo žiniomis grįsta sveikatos sistema ir tvarios technologijos

Kadangi LSMU per artimiausią penkmetį iš studijų universiteto siekia tapti mokslo universitetu, pirmą kartą Ataskaitos mokslo srities rezultatai pristatyti pirmiau, nei studijų srities.

LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė pabrėžė, jog svarūs moksliniai tyrimai galimi tik pritraukiant jaunus talentus, kurie užtikrina ne vien mokslo tyrimų, bet ir paties Universiteto tvarumą. 2022 m. LSMU net dešimtyje mokslo krypčių studijavo 243 doktorantai. Mokslo kokybę atspindi mokslinių publikacijų kokybė. Net 78 proc. visų mokslo publikacijų paskelbta tarptautiniuose aukščiausio cituojamumo žurnaluose, kurie priskiriami 1–2 kvartiliui.

Svarbi mokslinių tyrimų dalis – laimėtas finansavimas. Pernai LSMU iš viso vykdė 225 projektus, daugiausia jų – laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansavimą. Vykdyti ir 6 Europos Komisijos (EK) finansuojami projektai. Džiugu, kad per praėjusius metus laimėtas EK finansavimas net vienuolikai naujų projektų, kurie pradedami vykdyti šiemet.

„Tad tikėtina, kad turime pagrindo geresniems kitų metų ataskaitos rodikliams“, – vylėsi prorektorė.

Kiek vidutiniškai lėšų praėjusiais metais laimėjo vienas mokslininko etatas? Pasak prof. V. Lesauskaitės, pasiekimai – išties neblogi: daugiausiai iš LMT finansuotų projektų Medicinos fakulteto mokslininkui tektų bemaž 22 tūkst. eurų, vienam Farmacijos fakulteto mokslininkui iš sutarčių su verslu teko 18–19 tūkst. eurų. 2022 metai buvo ypač sėkmingi Kardiologijos institutui: vienas mokslininkas pritraukė beveik 29 tūkst. eurų. Prorektorė aptarė ir atskirų sričių pažangos vertinimo rodiklius.

Konkurencingi absolventai ir akademinis meistriškumas

„Išsikėlėme strateginį tikslą parengti sėkmingus, globaliems iššūkiams pasirengusius absolventus, sukurti tvarią, patrauklią studijų aplinką, kurioje galėtų tobulėti naują vertę kuriantys dėstytojai. Šiame strateginės plėtros etape numatyta daugiau dėmesio skirti dėstytojams“, – akcentavo prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Pasak prorektoriaus, praėjęs laikotarpis pažėrė iššūkių. Pagal studentų skaičių grįžta į 2019 metus: dėl COVID-19 pandemijos ir geopolitinės situacijos mažėjo užsienio studentų. Pernai dėl prastai išlaikyto matematikos egzamino nemažai abiturientų prarado galimybę stoti į valstybės finansuojamas vietas.

Universitetas užsibrėžęs toliau didinti Universitete studijuojančių užsienio studentų skaičių – praėjusiais metais padaugėjo stojančių į studijų programas anglų kalba. Priimant vietos stojančiuosius keliamas ambicingas tikslas pasiekti, kad apie 80 proc. stojančiųjų konkursinis balas siektų 7.

„Šie metai parodys, kaip sugebėjome pritaikyti savo priėmimo strategiją“, – pastebėjo prorektorius.

Sveikas žmogus ir sveikas gyvūnas

Prorektorius klinikinei medicinai prof. Renaldas Jurkevičius aptarė, kaip LSMU bendradarbiauja su universitetinėmis ligoninėmis ir priemones kuriant sveikesnes darbo ir mitybos sąlygas Universitete.

Apklausų duomenimis, per 1,4 tūkst. Universiteto bendruomenės narių reguliariai sportuoja. Augo gyvensenos, tvaraus Universiteto iniciatyvų darbuotojams ir studentams skaičius. Auga LSMU reikšmė visuomenėje: per 60 proc. visų ekspertinių pasisakymų sudaro Universiteto atstovų pasisakymai. Net 1216 asmenų, dirbančių LSMU ligoninėse, kartu dalyvauja ir Universiteto mokslo bei studijų veikloje.

LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas pristatė Ataskaitos dalį, susijusią su gyvūnų sveikata. Ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į gyvūnus ir jų vaidmenį visuomenėje, per 2022 m. organizuoti 9 renginiai. Praėjusiais metais įkurtas Zoonozių tyrimų centras pradės veiklą šiemet – jis aktyvins šviečiamąsias ir mokslines šios srities veiklas. Pernai pasiektas itin aukštas 28 paslaugų ir ekspertinių paslaugų rodiklis.

Įvairioms institucijoms pateikti 22 siūlymai, tarp jų – Gyvulininkystės instituto mokslininkai aktyviai dalyvavo rengiant teisės aktus, buvo įsitraukta į Šiaurės ir Baltijos šalių gyvūnų gerovės tyrimo veiklas. 

2022 m. buvo pirmieji metai, kada ištisus metus buvo teikiamos gyvūnų neurologijos paslaugos, išnaudojama magnetinio rezonanso tyrimų sistema. Tikimasi, kad šių paslaugų skaičius galėtų dar augti.

Tvarus universitetas

LSMU Administracijos ir finansų direktorė Laima Matusevičienė išsamiai pristatė, kas per praėjusius metus pasiekta įgyvendinant Tvaraus universiteto strateginės plėtros kryptį.

„Vadovų mokymų iniciatyva buvo nauja Universiteto bendruomenei, bet jau nemažai metų sėkmingai taikoma Kauno klinikose ir Kauno ligoninėje. Tikimės, kad pratęsus šiuos mokymus jie taps gražia, Universiteto bendruomenę telkiančia tradicija“, – pastebėjo L. Matusevičienė.

Praėjusiais metais buvo baigti Kardiologijos instituto antstato rekonstrukcijos darbai. Žymus – beveik dvi dešimtys – kitų tęsiamų infrastruktūros projektų skaičius. Dalis jų bus įgyvendinti 2023-iaisiais metais. 2022 metais, nepaisant mažėjančių infrastruktūros sukūrimą ar atnaujinimą finansuojančių programų ir kvietimų skaičiaus, pavyko pritraukti daugiau nei 2 mln. eurų papildomą finansavimą kultūros paveldo objektų išsaugojimui, bendrabučiui, esančiam Dainavos g. atnaujinti, saulės energetikos plėtrai ir kitoms iniciatyvoms.

2022 metais įvyko reikšmingi informacinių technologijų ir skaitmenizacijos srities pokyčiai: pradėta naudoti nacionalinė buhalterinės apskaitos FVAIS sistema, skaitmenizuotas e-sąskaitos procesas, perkelti į elektroninę erdvę 13 vidaus dokumentų ir susijusių procesų, atlikta eilės valdymo ir veiklos procesų analizė, rengiantis jų diegimui tiek 2022, tiek vėlesniais metais.

Apibendrindamas plačiai aptartus 2022 m. Universiteto veiklos rezultatus, LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis padėkojo visai Universiteto bendruomenei, prisidėjusiai rengiant šį svarbų dokumentą. Universiteto veiklos 2022 m. ataskaitai pritarė LSMU senatas, LSMU rektorius atsiskaitė Universiteto tarybai, ataskaitą taryba patvirtino.