LSMU veiklos ataskaita: solidūs rezultatai rodo, kad pasirinkta teisinga kryptis

2024-04-02
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) senatui ir tarybai neeiliniame Senato posėdyje pristatyta 2023 metų veiklos ataskaita, apibendrinti svarbiausi metų darbai ir įvykiai, numatytos ateities gairės. Praėję Universiteto metai buvo išskirtiniai reikšmingų, aukštų išorinių įvertinimų gausa, tad pristatant veiklos ataskaitą, ne kartą konstatuota: einame teisinga kryptimi.

Išskirti esminiai Universiteto įvykiai

Kasmetėje LSMU veiklos ataskaitoje esminiai 2023 metų įvykiai, pokyčiai, svarbiausi Universiteto veiklos rezultatai pristatyti pagal strategines 2022–2026 metų Universiteto plėtros kryptis. Metų rezultatus apžvelgė LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė, Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, administracijos ir finansų direktorė Laima Matusevičienė.

LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė.

LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė išskyrė reikšmingiausius Universiteto veiklai 2023 metų įvykius.

Tarp jų – Universiteto išorinio vertinimo, palyginamojo ekspertinio mokslo veiklos vertinimo, keturių studijų krypčių ir Veterinarijos rezidentūros studijų programos akreditavimo maksimaliam terminui, visų Medicinos ir Odontologijos rezidentūros studijų programų atnaujinimo pakopinių kompetencijų pagrindu, svarbių Universiteto dokumentų ir procesų atnaujinimo, bei baigtų svarbių infrastruktūros projektų rangos darbų bei taip pat – baigtų bendrų su Universiteto ligonine Kauno klinikomis svarbių projektų.

„Malonu prisiminti puikius išorinio LSMU vertinimo rezultatus – trys sritys įvertintos labai gerai, viena – gerai. LSMU akredituotas maksimaliam 7 metų laikotarpiui. Tai rodo, kad visa Universiteto bendruomenė eina teisinga kryptimi. LSMU yra tarp stipriausių ir geriausių valstybinių šalies universitetų“, – pabrėžė MA kanclerė.

Auganti, besitobulinanti LSMU bendruomenė

2023 metais mūsų Universiteto drauge su ligoninėmis ir padaliniais bendruomenė – studentai ir dėstytojai, mokslininkai, darbuotojai, gydytojai ir slaugytojai, LSMU gimnazijos ir jos filialo Pradinės mokyklos mokytojai ir mokiniai, administracinis ir kitas Universiteto personalas – būrė per 31 tūkst. narių.

Universitete – 9 tikrieji Lietuvos mokslų akademijos nariai ir 4 Jaunosios akademijos nariai, 3 rektoriai emeritai ir 7 profesoriai emeritai. Iš beveik 3 tūkst. darbuotojų didesnė dalis – akademiniai darbuotojai, dėstytojai, ir netoli 260 mokslo darbuotojų. Tarp darbuotojų – ir gydytojai (12), veterinarijos gydytojai (46), slaugos specialistai (18). Universitete studijuoja beveik 8 tūkst. studentų, iš kurių apie 6,5 tūkst. – ikidiplominių studijų programose.

Daugiau nei trečdalis Universiteto darbuotojų praėjusiais metais kėlė kvalifikaciją, tobulinosi ir neakademinis LSMU personalas. Šioms veikloms ir ateinančiais metais bus skiriamas prioritetas ir dėmesys.

Praėjusiais metais devyniolikai bendruomenės narių suteikti profesoriaus pedagoginiai vardai, dvidešimčiai – docento pedagoginiai vardai. Iš viso LSMU dirba 243 profesoriai, 256 docentai, 268 lektoriai.

Svarbūs įvertinimai: LSMU lyderystė moksle

LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė.

LSMU prorektorė mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė apžvelgė per praėjusius metus įgyvendinamos strateginės Universiteto veiklos krypties „Mokslo žiniomis grįsta sveikatos sistema ir tvarios technologijos“ rezultatus. Jie – itin džiuginantys.

Pasak prorektorės, vienu svarbiausių praėjusių metų įvykių, ypač reikšmingų mokslui, tapo

Lietuvos mokslo tarybos atliktas išorinis palyginamasis ekspertinis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimas.

2018-2022 m. mokslo veiklos vertinimas parodė, kad medicinos ir sveikatos mokslų srityje Universitetas yra lyderis Lietuvoje, vykdantis aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus.

Tai patvirtina palyginamojo ekspertinio medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ir odontologijos mokslo krypčių vertinimo rezultatai.

Universiteto moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra farmacijos, visuomenės sveikatos ir slaugos kryptyse ekspertų įvertinti kaip atitinkantys tarptautinį lygį, o aukščiausiai įvertintos medicinos ir biologijos kryptys. Žemės ūkio mokslų srityje labai gerai įvertintos veterinarijos ir gyvūnų mokslų kryptys, kuriose Universitetas pripažįstamas kaip stiprus tarptautiniu mastu.

Šie palyginamojo mokslo vertinimo rezultatai yra ypač reikšmingi Universitetui, kadangi jų pagrindu artimiausius 5 metus net 70 proc. valstybės biudžeto bazinio finansavimo bus skiriama mokslinių tyrimų ir eksperimentinei veiklai. Tai – visos Universiteto akademinės bendruomenės nuopelnas.

Daugėja doktorantų, baigti svarbūs projektai

„Mokslo rezultatai ir jų tolesnė plėtra galimi, jei yra jaunų mokslininkų pamaina. Galime pasidžiaugti, kad pernai doktorantų skaičius ir doktorantūros studijų baigiamumas, lyginant su ankstesniais metais, išaugo“, – pastebėjo prorektorė mokslui.

Atsižvelgiant į gerą doktorantūros studijų veiksmingumą, Universitetui buvo skirta daugiau valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų.

Tarp kitų svarbių mokslo įvykių per praėjusius metus – įsteigta LSMU Tarptautinė patariamoji taryba, teikianti Universitetui rekomendacijas strateginiais mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimais, ypač sėkmingai plėtojami tarptautiniai projektai, žymiai išaugę iš tarptautinių projektų gautos lėšos.

Universitetas ir Kauno klinikos drauge su partneriais Nacionaliniu vėžio institutu, Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis ir Inovatyvios medicinos centru praėjusiais metais sėkmingai įvykdė jungtinės veiklos projektą „Žmogaus biologinių išteklių centras“, ir įsteigė bendrą Universiteto ir Kauno klinikų biobanką.

Studentų skaičius stabilus, užsieniečių – arti trečdalio

„Visos studijos universitete grįstos mokslu, siekiame parengti konkurencingus, globaliems iššūkiams pasirengusius absolventus. O globalių iššūkių daugėja – nuo dirbtinio intelekto, geopolitinių situacijų – iki staigaus technologijų šuolio, kuris gali turėti įtakos darbo aplinkai.

Nepaisant nepalankios demografinės situacijos, Universitetas išlaiko stabilų studentų skaičių.

Reikšmingai – arti 27 proc. – išaugo užsienio studentų skaičius. Mažėja lietuvių studentų, mokančių už studijas. Daugėja pakviestųjų studijuoti, kurie LSMU renkasi pirmuoju pasirinkimu.

Vadinasi, stojančiuosius ir visuomenę tenkina LSMU suteikiamų studijų vertė ir turinys, stiprėja Universiteto įvaizdis“, – apžvelgdamas strateginės krypties „Konkurencingi absolventai ir akademinis meistriškumas“ praėjusių metų rezultatus, konstatavo LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Praėjusiais metais, palyginti su 2022 m., LSMU studijų programoms teko didesnis valstybės finansuojamų vietų skaičius visose studijų krypčių grupėse. Studijų kokybės vertinimo centro vertintos 4 studijų krypčių grupės akredituotos maksimaliam terminui. Taip pat maksimaliam terminui akredituotos Veterinarijos rezidentūros studijų programos, pagal pakopines kompetencijas atnaujintos visos Medicinos ir Odontologijos rezidentūros studijų programos.

Vienas reikšmingiausių praėjusių metų laimėjimų – Medicinos studijų programa pripažinta WFME (Pasaulinės medicinos išsilavinimo federacijoje), kurios pagrindu absolventai gali tęsti studijas ir karjerą JAV.

Plėtojamas keturių Kauno universitetų bendradarbiavimas: pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis dėl jungtinių ir tarpinstitucinių studijų dalykų (modulių) rengimo ir įgyvendinimo.

Siekiant, kad dėstytojai tobulėtų ir kurtų naują vertę, Senate patvirtinti dokumentai, kurie sudaro pagrindus vieningai darbuotojų kompetencijų ugdymo sistemai, edukacinių tyrimų grupei sukurti ir edukacinių išteklių, skirtų dėstytojų kompetencijoms tobulinti virtualiojoje erdvėje, prieinamumui didinti.

Auga iniciatyvų ir ekspertinių žinių rodikliai

Kompleksinės strateginės krypties „Sveikas žmogus ir sveikas gyvūnas“ rezultatus apžvelgė MA kanclerė prof. D. Rastenytė ir VA kancleris prof. M. Malakauskas.

LSMU 2023 m. įgyvendino reikšmingų bendruomenei infrastruktūros sprendimų, skirtų bendruomenės sveikatai stiprinti ir saugoti. Vis daugiau Universiteto bendrųjų erdvių ir žaliųjų plotų pritaikoma bendruomenės poreikiams, gerinamos sąlygos darbuotojų ir studentų mitybai užtikrinti Universitete.

Praėjusiais metais įgyvendinta aplinkai draugiškų infrastruktūros sprendimų, skirtų energijos ištekliams tausoti. Praplėsta Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centro veikla, įsteigta gyvensenos ugdytojo pareigybė.

Universitetas deda pastangas negalią turinčių studentų sąlygoms gerinti, pernai aplinkai pagerinti buvo pasiūlyti 6 sprendimai, taip pat sudaryta LSMU Studentų ir darbuotojų, turinčių negalią ar kitų specialiųjų poreikių, reikalų koordinavimo komisija.

Žymiai išaugo Universiteto bendruomenei suteiktų individualių ir grupinių psichologo konsultacijų skaičius (iš viso 1158).

VA kancleris prof. dr. Mindaugas Malakauskas
Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas.

VA kancleris prof. Mindaugas Malakauskas pažymėjo išaugusį ekspertinių paslaugų ir konsultacijų skaičių. Veiklose, susijusiose su gyvūnų sveikata, gerove, žaliojo kurso gairių įgyvendinimu, suteiktos net 105 ekspertinės paslaugos ir konsultacijos, ir šioje srityje lyderis – LSMU Gyvūnų mokslų fakultetas, vykdęs 85 veiklas (ankstesniais metais – 28 tokio pat pobūdžio veiklos).

Tarp kitų svarbių Veterinarijos akademijos įvykių praėjusiais metais – veiklą pradėjęs unikalus Laukinių gyvūnų globos centras.

Taip pat VA kancleris pažymėjo, jog palyginti su ankstesniais metais, auga veterinarijos gydytojų, dalyvaujančių Veterinarijos fakulteto padalinių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimosi kursuose (mokymuose), skaičius. Didėja ir Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikose gydomų gyvūnų skaičius.

Tvarus universitetas: kas pasiekta?

LSMU Administracijos ir finansų direktorė Laima Matusevičienė.

„Universiteto tvarumas yra nemenkas iššūkis, jis šiuo metu yra diskutuojamas ir Europos universitetų asociacijoje; tiek Lietuvos, tiek Europos universitetai turi bendrų iššūkių“, – pastebėjo Tvaraus universiteto strateginės krypties praėjusių metų rezultatus apžvelgusi LSMU Administracijos ir finansų direktorė Laima Matusevičienė.

Pernai įgyvendinta nemažai reikšmingų iniciatyvų LSMU bendruomenei. Jau tradicija tampa Vadovų mokymai – surengta konferencija „Komandinio darbo iššūkiai ir privalumai“. Praėjusiais metais peržiūrėta ir atnaujinta darbo užmokesčio sistema, parengta ir pradėta taikyti kompetencijų ugdymo tvarka, atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika, parengta atmintinė naujam darbuotojui, įsigaliojo gyvūnų atsivedimo į darbo vietą tvarka.

„Mūsų Universitete nemažą dalį sudaro infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo veiklos. Lyginant su kitomis aukštosiomis mokyklomis, pasižymime tuo, kad infrastruktūrinė dalis išlieka nemažos apimties. Norėtųsi pasidžiaugti 2023 m. rezultatu – baigta išties nemažai svarbių projektų“, – pažymėjo Administracijos ir finansų direktorė.

Tarp svarbiausiųjų – Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės sukūrimo rangos darbai (bendra projekto vertė – beveik 15 mln. Eur.), Universiteto Centrinių rūmų fasado atnaujinimas (bendra projekto vertė – apie 1,5 ml. Eur.), Laukinių gyvūnų globos centras (bendra projekto vertė – beveik 5 mln. Eur.). Pavykus pritraukti papildomą finansavimą, ant 9 pastatų buvo įrengti saulės energijos moduliai (bendra projekto vertė – per 500 tūkst. Eur.) .

LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis.

„Šiųmetė ataskaita ne atsitiktinai pradėta nuo mokslo srities. Pagrindiniu tikslu mūsų Universitete tampa studijos, grįstos mokslu ir inovacijomis. Nediegdami į klinikinę praktiką mokslo ir inovacijų, negalėtume siekti pažangos tokiais tempais, kaip iki šiol.

Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam Universiteto bendruomenės nariui, prisidedančiam prie Universiteto vizijos – lyderiaujančio Europoje sveikatos mokslų universiteto visuomenės klestėjimui – įgyvendinimo“, – apibendrindamas praėjusių metų veiklos ataskaitą kalbėjo LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis.

2023 metų Universiteto veiklos ataskaitai pritarė LSMU senatas, LSMU rektorius atsiskaitė Universiteto tarybai, ataskaitą taryba patvirtino.

Universiteto vardą garsina Lietuvoje ir už jos ribų

LSMU prorektorei mokslui prof. habil. dr. Vaivai Lesauskaitei įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius – už mokslinius darbus, akademinę ir ekspertinę veiklą, už išskirtinio tarptautinio pripažinimo sulaukusius inovatyvius genetinius, epidemiologinius tyrimus. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotas gydytojas akušeris ginekologas, medicinos mokslų daktaras, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas – už indėlį į Lietuvos medicinos mokslą, už administracinį darbą, užtikrinantį klinikinės veiklos, studijų ir mokslo vienovę; Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotas prof. Virgilijus Ulozas – už ilgametį reikšmingą indėlį į Lietuvos medicinos mokslą, už inovacijų diegimą klinikinėje praktikoje ir jų tarptautinę sklaidą.

2023 m. Kauno miesto garbės piliečiu paskelbtas Universiteto rektorius prof. dr. Rimantas Benetis. Rektorius apdovanotas už aktyvų Kauno miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais bei veikla sveikatos srityje.

Kauno miesto 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas įteiktas LSMU ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Išeminės širdies ligos skyriaus vadovei, gydytojai kardiologei dr. Olivijai Dobilienei. 1-ojo lygio Kauno rajono Garbės ženklu už ypatingus nuopelnus medicinai, mokslui, inovatyvius vadovavimo sprendimus, žinių apie širdies nepakankamumą sklaidą, visuomenės edukaciją įvertinta LSMU profesorė dr. Diana Žaliaduonytė, gydytoja kardiologė, LSMU Kauno ligoninės direktorė medicinai; 2-ojo laipsnio Kauno miesto Santakos garbės ženklas už ypatingus nuopelnus medicinai ir ilgametį labai gerą darbą skirtas LSMU Kauno ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjai gydytojai Liucijai Juodžiūnienei;

3-iojo laipsnio Kauno miesto Santakos garbės ženklu už ypatingus nuopelnus medicinai ir labai gerą darbą apdovanotas Justinas Dzidzevičius, LSMU Kauno ligoninės direktoriaus medicinai pavaduotojas. 

LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos vyriausiajai mokslo darbuotojai, akademikei prof. dr. Vilmantei Borutaitei paskirta Lietuvos mokslų akademijos (LMA) vardinė Vlado Lašo premija už mokslo darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijos ir jų sąsajos su sveikata ir širdies bei smegenų patologijomis“.

Už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą, aukščiausius mokslo pasiekimus respublikiniu ir tarptautiniu mastu, novatoriškas mokslines idėjas ir jų įgyvendinimą Kauno miesto mokslo premija paskirta Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos profesoriui habil. dr. Virgilijui Ulozui.

Galerija