Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-021

Projekto trukmė: 2012-08-14 / 2014-08-13, projektas pratęstas iki 2014-12-31

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 155 326,69 Eur

Santrauka: Biotechnologijos mokslas apima įvairias technologijas, susijusias su gyvųjų organizmų ar jų produktų panaudojimu maisto ir medicinos pramonėje, tobulinant augalus ir gyvūnus, formuojant organizmus specifiniam naudojimui, taip pat gerinant žmogaus sveikatą ir įprastinę aplinką. Tai glaudžiai susiję su Valstybės ilgalaikės plėtros strategija (2002 m. lapkričio 12 d. patvirtinta LR Seimo nutarimu Nr. IX-1187), kurioje teigiama, jog žmonių sveikata priklauso nuo socialinių ir ekonominių sąlygų, o nuo žmonių sveikatos priklauso valstybės ekonominis klestėjimas. Tai rodo, jog biotechnologijos ir biofarmacijos mokslai yra nepaprastai svarbūs strateginei valstybės plėtrai. Todėl Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), būdamas vienintele Lietuvoje aukštąja mokykla, rengiančia farmacijos specialistus, o taip pat – medicinos srities specialistus, aktyviai dalyvauja Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP įgyvendinime, optimizuojant investicijas bei žmogiškąjį potencialą šiose prioritetinėse tematikose: medicininė molekulinė diagnostika, transkriptomika, RNR-omika ir aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijos. Pažymėtina, jog LSMU kuria „Santakos“ slėnio Naujausią farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, kuriame ketinama sukurti šiuolaikinę, viename komplekse koncentruotą, farmacijos ir sveikatos technologijų mokslui skirtą infrastruktūrą, kuriame ir bus vykdomos projekte numatytos MTEP veiklos. Tai užtikrins MTEP veiklų vykdymo kokybę ir plėtrą, aukštus MTEP veiklos rodiklius, sukurs produktų ir technologijų komercinį tinkamumą bei tolimesnę, MTEP veiklų rezultatais paremtą, biotechnologijų ir biofarmacijos sektoriaus plėtrą.