Inovatyvaus vaistinio preparato vystymas

Projekto Nr. 02-014-K-0036

Projekto pavadinimas: Inovatyvaus vaistinio preparato vystymas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-08-07 iki 2025-02-28

Bendra projekto vertė: 226465,52 Eur

Projekto vykdytojas: UAB „DCA Farma“

Projekto vadovas: dr. Dovydas Gečys

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto metu siekiama sukurti valpro rūgšties ir dichloroacetato preparatų derinio preparatą (VPA–DCA), skirtą reto smegenų vėžinio susirgimo – glioblastomos gydymui. Produktas orientuotas į pacientus, sergančius glioblastoma. Glioblastoma (GB) – reta liga, kurios veiksmingo gydymo nėra. Chemoterapija gali padidinti žmonių, kuriems diagnozuota glioblastoma, išgyvenamumą, tačiau tik 20% atvejų turi teigiamą poveikį. Aukšto piktybiškumo laipsnio GB terapija reikalauja individualaus gydymo sprendimų, nustatant  priešvėžinį vaistų veiksmingumą navikui iki pradedant chemoterapiją. Problemos išsprendimas kuriamu produktu leis išsaugoti tūkstančius Europos ir pasaulio gyventojų gyvybių, todėl sprendžiama problema yra ypač aktuali.

Projektas atitiks horizontalius principus: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių (ypač moterų ekonominio įgalinimo), nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios (judėjimo, regos, klausos ir kt.) ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos prieinamumo ir pan.) užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo) (taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) (toliau – HP). Vykdant projekto veiklas bus atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Projektas atitiks projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytiems reikalavimams dėl HP iratitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi.

Projekto tikslas: Palyginti VPA–DCA poveikį pacientų pirminių glioblastomos (GB) ląstelių su apoptoze ir žūtimi susijusių genų raiškai su temozolomido poveikiu, siekiant išaiškinti individualizuoto gydymo veiksmingumo tyrimų svarbą iki pradedant gydymą chemoterapija.