Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos stiprinimas

Projekto pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos stiprinimas

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-024

Projekto trukmė: 2012-07-30 / 2014-07-29, projektas pratęstas iki 2015-01-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 390 986,45 Eur

Santrauka: LR Mokslo ir studijų įstatymu ir vykdoma Lietuvos aukštojo mokslo reforma siekiama skatinti geresnę studijų kokybę, dėstytojų profesionalumą, geriau aprūpintą mokymo bazę, Lietuvos mokslo centrų žinomumą pasauliniu lygiu bei modernaus aukštųjų mokyklų valdymo. Siekdami šių tikslų, 2009 – 2010 m. Kauno medicinos universitetas (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademija (LVA), aktyviai dalyvavo mokslo ir studijų institucijų tinklo pertvarkoje, kurios metu: (a) 2009 m. prie KMU buvo prijungtos 4 mokslinių tyrimų įstaigos (Biomedicininių tyrimų institutas, Endokrinologijos institutas, Kardiologijos institutas, Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas) (2009-10-15 LRS nutarimas Nr. XI440); (b) prie LVA buvo prijungtos 2 mokslinių tyrimų įstaigos (Veterinarijos institutas, Gyvulininkystės institutas) (2009-08-26 LRV nutarimas Nr.951); (c) 2010 m. KMU ir LVA buvo reorganizuoti sujungimo būdu į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (2010-06-30 LRS nutarimas Nr. XI-973, toliau – LSMU). Šiais veiksmais buvo sukurtas LSMU – naujas, išskirtinis ir konkurencingas universitetas (VšĮ), rengiantis biomedicinos srities specialistus ir vykdantis aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, kuris savo veikloje vadovaujasi studijų, mokslo, žmogaus ir gyvūnų sveikatos priežiūros vienovės, akademinės laisvės ir autonomijos principais. Svarbu, jog įvertinus 2009-2010 m. pertvarkų apimtis bei atsižvelgiant į LSMU įgyvendinamų Biomedicinos ir biotechnologijos JTP ir Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP, „Santakos” ir „Nemuno” integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei Medicinos mokslų NKP, Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP ir Žemės, miškų ir maisto ūkio NKP keliamus iššūkius, LSMU tapo būtina tinkamai įvertinti ir optimizuoti vidinę struktūrą bei žmoniškuosius ir infrastruktūrinius išteklius. Projekto įgyvendinimo metu būtų rengiamos šiems tikslams skirtos galimybių studijos, kurių pagrindu, LSMU optimizuotų ir stiprintų veiklą, ugdytų reikiamas darbuotojų kompetencijas.