Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-022

Projekto trukmė: 2012-08-14 / 2014-08-13, projektas pratęstas iki 2015-02-12

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 216 210,90 Eur

Santrauka: Valstybės ilgalaikės plėtros strategijoje, patvirtintoje 2002 m. lapkričio 12 d. LR Seimo nutarimu Nr. IX-1187 teigiama, jog žmonių sveikata priklauso nuo socialinių ir ekonominių sąlygų, o nuo žmonių sveikatos priklauso valstybės ekonominis klestėjimas. Tai rodo, jog medicinos mokslai yra nepaprastai svarbūs strateginei valstybės plėtrai, todėl Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), taip pat atsižvelgdamas į LR Mokslo ir studijų įstatymo ir vykdomos Lietuvos aukštojo mokslo reformos siekį skatinti Lietuvos mokslo centrų žinomumą pasauliniu lygiu, aktyviai dalyvauja Medicinos mokslų NKP įgyvendinime, optimizuojant investicijas bei žmogiškąjį potencialą medicinos mokslų prioritetinėse kryptyse: fundamentinėje kardiologijoje, neuromoksluose bei virškinimo ligų klinikiniuose ir molekuliniuose tyrimuose, sudarant sąlygas taikomųjų mokslų plėtrai, naujų prevencijos, diagnostikos irgydymo metodų paieškai. Svarbu, jog 2010 m. Kauno medicinos universitetas ir Lietuvos veterinarijos akademija buvo reorganizuoti sujungimo būdu į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (2010-06-30 LRS nutarimas Nr. XI-97) taip siekdamas dar sėkmingiau optimizuoti integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais (slėniais) „Santaka“ bei „Nemunas“ ir Medicinos mokslų NKP, Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP bei Žemės, miškų ir maisto ūkio NKP projektais kuriamą MTEP infrastruktūrą bei mokslininkus ir kitus tyrėjus. Taigi LSMU pasižymi išskirtinumu ir konkurencingumu, vykdant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus Medicinos mokslų NKP prioritetinėse kryptyse, todėl projekto įgyvendinimas sudarytų sąlygas kokybiniam proveržiui, siekiant europinio ir pasaulinio lygio kompetencijos medicinos mokslų srityje bei tuo pačiu sudarytų sąlygas Lietuvos ekonomikos augimui.