LSMU pastato, esančio Dainavos g.3, Kaune energetinio efektyvumo didinimas

< Grįžti

Projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0024

Projekto pavadinimas: LSMU pastato, esančio Dainavos g.3, Kaune energetinio efektyvumo didinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-12-21 iki 2023-07-31

Projekto vadovas: Agnė Vitkutė

Bendra projekto vertė: 917 135,88 Eur

SANTRAUKA

Siekiant realių, ilgalaikių rezultatų, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) aktyviai įgyvendina ilgalaikę infrastruktūros atnaujinimo strategiją, nuolatos investuojant į renovaciją, numato ženklų šildymo kaštų sumažėjimą, taip sukuriant sąlygas darniai mokymosi aplinkai plėtoti ir kryptingai panaudojant turimus išteklius. LSMU siekia įgyvendinti infrastruktūros modernizavimo (pastato atnaujinimo) projektą, kuriuo norima didinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti šiluminės energijos suvartojimą, eksploatacines sąnaudas bei užtikrinti geresnes apgyvendinimo sąlygas. Planuojamas įgyvendinti projektas skirtas renovuoti ir apšiltinti LSMU bendrabučio, esančio Dainavos g.3 , Kaune, pastatą, tuo būdu optimizuojant šiluminės energijos suvartojimą ir mažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Įgyvendinus projektą, būtų pasiekta pastato energinio naudingumo klasė – B. Atnaujintame pastate sumažėtų energijos sąnaudos , pastatas atitiktų dabar galiojančius pastatų energinio efektyvumo reikalavimus, pagerėtų vidaus mikroklimato sąlygos bei gyvenamoji aplinka, šiluminės energijos sutaupymas sąlygotų anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimą bei oro taršos pokyčius.

Siekiamas rezultatas: atnaujinti LSMU pastatą, esantį Dainavos g. 3, Kaune, įgyvendinant energetinio efektyvumo priemones.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.