Verte grįstų ir personalizuotų telesveikatos paslaugų verslo modelio vystymo įrankiai Covid-19 sukeliamų problemų mažinimui. TeleCare BMI

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0020

Projekto pavadinimas: Verte grįstų ir personalizuotų telesveikatos paslaugų verslo modelio vystymo įrankiai Covid-19 sukeliamų problemų mažinimui. TeleCare BMI

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-03 iki 2023-09-01

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  prof. David John Teece

LSMU dalies mokslinio tyrimo vadovė: prof. Jūratė Macijauskienė

Bendra projekto vertė: 299 937,84Eur (LSMU dalies biudžetas – 111 543,62 Eur)

Projekto vykdytojas: Kauno technologinio universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Santrauka: Telesveikatos paslaugos yra ypač svarbios dėl Covid-19 pandemijos diktuojamo poreikio efektyviai sukurti fizinį atstumą, kuris apsaugo sveikatos priežiūros specialistus ir piliečius. Todėl TSP Covid-19 pandemijos metu užtikrina reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Šiuo metu trūksta sukurtų, bei realiomis sąlygomis išbandytų TSP verslo modelio vystymo įrankių, kurie įgalintų TSP paslaugų kūrimą ir diegimą. Projekto problema atitinka Lietuvos sumaniosios specializacijos prioriteto „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ tematiką „Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo modeliai“. MTEPI projektas sprendžia problemą – novatoriškų verslo modelių vystymo vaidmuo kuriant ir diegiant verte grįstas ir personalizuotas telesveikatos paslaugas, siekiant mažinti Covid-19 sukeliamas problemas. Projekto idėja yra MTEP pagrindu sukurti verte grįstų ir personalizuotų TSP novatoriško verslo modelio vystymo įrankius ir juos palaikančią atviro kodo skaitmeninę platformą (TeleCare BMI). TeleCareBMI įgalintų TSP kūrėjus lengvai ir interaktyviai modeliuoti TSP daugiašalį vertės pasiūlymą, numatyti reikiamus kospecializuotus ir „minkštuosius“ išteklius, TSP vystymo ir teikimo procesus bei socioekonominės grąžos modelius. Projekto tikslas – sukurti ir patikrinti imituojant realią aplinką verte grįstų ir personalizuotų TSP verslo modelio vystymo įrankius ir juos palaikančią atviro kodo skaitmeninę platformą, kas prisidėtų prie Covid-19 kuriamų problemų mažinimo.

Siekiamas rezultatas:  Projektas sukurs mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus: 3 MTEP rezultatų pagrindu sukurti verte grįstų ir personalizuotų TSP verslo modelio vystymo įrankiai; atviro kodo skaitmeninis išteklius – TeleCare platforma, kuri integruoja ir palaiko interaktyvių įrankių taikymą; 3 tarptautinių mokslinių straipsnių rankraščiai pateikti tarptautiniams indeksuotiems mokslo žurnalams su citavimo indeksu; 4 abstraktai ir 4 pranešimai tarptautinėse mokslo konferencijose.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.