LSMU international

STUDENTŲ MOBILUMAS STUDIJOMS

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos šalies aukštojoje mokykloje.
Akademinis judumas suteikia galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties, ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus.

Mainų partneriai

Studentų mainai vyksta dvišalių partnerystės sutarčių (angl. Bilateral Agreement) tarp bendradarbiaujančių institucijų pagrindu. Dvišalės sutartys gali būti sudaromos tarp fakultetų arba katedrų vieneriems mokslo metams arba ilgesniam laikotarpiui. Jose susitariama dėl išvykstančių ir atvykstančių studijuoti studentų skaičiaus, studijų srities, studijų pakopos ir trukmės.

LSMU bendradarbiauja daugiau nei su 200 mainų partnerių iš įvairių pasaulio šalių, kurios skirstomos į Erasmus programos šalis (t. y. 27 Europos sąjungos šalys, taip pat, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Makedonija) ir Erasmus partneres šalis (t. y. likusios pasaulio šalys).

Kas gali dalyvauti?

Atrankoje vykti studijoms į programoje dalyvaujančių šalių aukštąsias mokyklas pagal Erasmus+ programą gali visų LSMU fakultetų studentai, magistrantai ir doktorantai.

Reikalavimai dalyviams

Reikalavimai dalyviams

Atrankoje vykti studijoms į programoje dalyvaujančių šalių aukštąsias mokyklas pagal Erasmus+ programą gali visų LSMU fakultetų studentai, magistrantai ir doktorantai. Studentai teikti paraiškas gali jau pirmame kurse, tačiau Vientisųjų ir Bakalauro studijų programų studentai išvykti anksčiausiai gali tik pabaigę pagrindinių studijų pirmą kursą, o Magistro ir Doktorantūros – pirmo kurso pirmą semestrą. 

Studentai privalo atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: 

 • bendras visų studijų semestrų vidurkis (mažiausias visų semestrų vidurkis – 7 (neapvalinus), be akademinių skolų); 
 • užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys – 5); 
 • būti motyvuotu; 
 • rekomenduojama turėti studijų programos priimančiojoje institucijoje atitikimą su  studijų programą LSMU; 

Esant išvykus Erasmus+ studijoms teikti paraiškos kitoms Erasmus+ studijoms negalima, tačiau turite galimybę dalyvauti Erasmus+ praktikų konkurse. 

Erasmus+ studijų trukmė ir pratęsimas

Erasmus+ studijų trukmė priklauso nuo pasirašytos sutarties sąlygų su užsienio universitetu. Per vienus akademinius metus studijos gali trukti: 

 • trumpiausiai – 2 mėn. 
 • ilgiausiai – 12 mėn.  

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma du-tris kartus per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC Akademinių judumo skyrius skelbia pagrindinį konkursą studijoms užsienyje pagal Erasmus+ programą ateinantiems mokslo metams. Papildoma atranka į likusias laisvas studijų vietas vyksta balandžio ir rugsėjo mėn.  

Atsižvelgiant į sutarties sąlygas, studentai gali išvykti vienam trimestrui, semestrui arba akademiniams mokslo metams.

Tas pats studentas gali vykti Erasmus+ studijoms daugiau nei vieną kartą studijų metu, tačiau bendra judumo trukmė (įskaitant Erasmus+ studijas ir praktiką) negali viršyti:

 • 12 mėn. kiekvienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, doktorantūros).
 • 24 mėn. vientisųjų studijų programose (Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos).

Erasmus+ studijų trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų:

 • visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant esamam Erasmus+ studijų užsienyje periodui;
 • draudžiama studijas pratęsti po einamųjų metų vasaros atostogų arba pasibaigus mokslo metams, kuriais buvo suteikta Erasmus+ stipendija.

Pratęstu studijų laikotarpiu studentui toliau mokama nustatyto dydžio studijų stipendija, arba studentas gali tęsti studijas turėdamas „nulinę“ stipendiją (žr. sk. Finansinė parama).

Finansinė parama

Erasmus+ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.

Stipendija dalinėms studijoms užsienyje skiriama studentams, atrinktiems atvirojo konkurso būdu pagal ES Erasmus+ programą, bei atsižvelgiant į galutinį atrankos balą.

Stipendija yra pervedama du kartus: išvykstant studentas gauna 90 % Erasmus+ stipendijos bei grįžus ir pateikus visus dokumentus pervedamas 10% stipendijos likutis.

Stipendijų dydžiai Erasmus+ studijoms

Grupė Priimanti šalis Suma per mėnesį (EUR)

2022 m. projektas
1 grupė Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija, Šveicarija 600
2 grupė Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandų Karalystė, Portugalija, Prancūzija, Vokietija 600
3 grupė Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Rumunija, Vengrija 540
Partnerės šalys Albanija, Australija, Bosnija Hercegovina, Gruzija, Indija, Indonezija, Izraelis, Japonija, JAV, Kanada, Kazachstanas, Korėjos Respublika, Libanas, Moldova, Tadžikistanas, Tailandas, Ukraina, Vietnamas ir kt. 700

„Nulinė” stipendija

Atrankoje dalyvauti ir vykti dalinėms studijoms į partnerines institucijas gali ir studentai, nepretenduojantys į Erasmus+ stipendiją. Studentai, kurie atitinka Erasmus+ studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais Erasmus+ studento teisėmis ir privalumais, bet negauna Erasmus+ mobilumo stipendijos, yra vadinami „nulinės“ stipendijos Erasmus+ studentais.

Iš jų, kaip ir iš kitų Erasmus+ studentų, priimančioji institucija negali reikalauti jokių studijų įmokų, o siunčiančioji institucija garantuoja visišką parsivežtų studijų rezultatų akademinį pripažinimą.

Studentams iš socialiai remtinų grupių papildomai gali būti skiriama 250 EUR/mėn. stipendija, jeigu atitinka bent vienas iš reikalavimų:

 • studentas yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba); 
 • studento tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; 
 • studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. 

Studentas privalo informuoti bei pateikti tai patvirtinančią pažymą LSMU Erasmus koordinatorei. 

Daugiau informacijos apie paramą mažiau galimybių turintiems dalyviams.

 • Erasmus+ studentai neturi mokėti jokių akademinių mokesčių užsienio universitetui 
  Užsienio universitetas negali reikalauti iš atvykstančių Erasmus+ studentų jokių akademinių mokesčių tokių kaip mokestis už mokslą, mokestis už egzaminus, laboratorijų, bibliotekos mokestis ar pan.). Tačiau iš Erasmus+ studentų, kaip ir iš savų studentų, gali būti reikalaujama sumokėti nedideles sumas tam tikroms sąnaudoms padengti (studento pažymėjimo, draudimo, studentų sąjungos mokestis) ir už tam tikras naudojamas medžiagas (medžiagos fotokopijavimui ar laboratoriniams darbams ir kt.). Šis reikalavimas vienodai taikomas ir nulinės Erasmus+ stipendijos studentams. 
 • Mokantis už mokslą LSMU studentas nėra atleidžiamas nuo įprastinių akademinių mokesčių savo universitete studijų užsienyje laikotarpiu  
 • LSMU ir nacionalinė stipendija
  LSMU stipendija mokama studijų užsienyje laikotarpiu, jei buvo paskirta pagal paskutinio semestro LSMU rezultatus iki išvykimo. Taip pat, nenutraukiamas ir nacionalinės stipendijos mokėjimas 
 • Paskola  
  Studentai, atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje. Daugiau informacijos apie paskolas galima rasti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklalapyje.
Atrankos eiga

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma du-tris kartus per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC Akademinių judumo skyrius skelbia pagrindinį konkursą studijoms užsienyje pagal Erasmus+ programą ateinantiems mokslo metams. Papildoma atranka į likusias laisvas studijų vietas vyksta balandžio ir rugsėjo mėn. 

Prieš teikiant paraišką dalyvauti atrankoje, studentai turi įvertinti užsienio universiteto (-ų), kuriame (-iuose) norėtų studijuoti, siūlomą studijų programą ir palyginti kaip ji dera su LSMU moduliais ir dalykais. Svarbu pasiruošti preliminarų studijų planą, kurį sėkmingai įvykdžius, būtų įgyti kreditai ir įskaityti pasirinkti LSMU dalykai.

Vienų akademinių mokslų metų krūvis yra 60 ECTS, semestro – 30 ECTS ir 15-18 ECTS trimestro. O užsienio universiteto programą galima rasti jo internetiniame puslapyje, naudojant raktažodžius „Erasmus+ studies“, „Erasmus incoming“ ir kt.

Užsienio kalbos testo laikyti nereikia:

 • Studentams, kurie turi galutinį pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimą pažymiu;
 • Studentams, turintiems pasirinktos užsienio kalbos sertifikatą (Lygis: B2 ar aukštesnis bei nurodyta, kad išklausytas kursas ir išlaikytas egzaminas).

Užsienio kalbos testą laikyti privalo:

 • Studentai, kurie atrankos metu dar neturi galutinio profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimo pažymiu;
 • Studentai, kurių pasirinktame universitete studijos vyksta užsienio kalba, kuri studentui nėra pagrindinė užsienio kalba. Pvz.: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į universitetą, kuriame studijos Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba.
 • Studentai, kurie kitą užsienio kalbą mokėsi tik kaip pasirenkamąjį dalyką LSMU.

Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbos testai yra vykdomi LSMU kalbų ir edukacijos katedroje.

Testo struktūrą, vertinimą ir reikalingą medžiagą rasite čia.

Papildoma informacija:

 • Užsienio kalbos valstybinis brandos egzaminas nėra tinkamas.
 • IELTS, TOEFL egzaminai turi būti ne daugiau nei 2 m. senumo.

MOTYVACINIS VIDEO

 • Teikiant paraišką atrankos dalyvis privalo parengti motyvacinį vaizdo įrašą.
 • Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, LSMU Erasmus+ atrankos Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Erasmus+ atrankos komisija sudaroma kiekvienam fakultetui atskirai. Ją paprastai sudaro fakultetų atstovai (fakultetų studijų programų arba akademiniai koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai.

Kiekvienas komisijos narys vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami, apskaičiuojamas bendras vidurkis.

GALUTINIS ATRANKOS BALAS

Po atrankos skaičiuojamas galutinis atrankos balas:

60% bendras studijų vidurkis + 30% motyvacija + 10% bendravimo įgūdžiai

Maksimalus balas yra 10, tačiau galima skirti ir papildomų balo dalių už:

 • 0,5 balo  – dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje bent 2 semestrus
 • 0,3 balo – dalyvavimą Erasmus+ studijų judumo veikloje pirmą kartą
 • 0,3 balo – dalyvavimą Erasmus+ studijų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje

Atrinktiems studentams TRSC organizuoja informacinius susirinkimus, kuriuose studentams paaiškinami tolesni jų veiksmai.

(informacija bus pateikta vėliau)

Informacija išvykstantiems ir grįžtantiems studentams

Prieš Erasmus+ studijas

Prieš studijas užsienyje 

Atrinkti Erasmus+ studijoms LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks studijuoti, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ studentams (angl. Incoming Erasmus+ students). 

Pagrindiniai dokumentai: 

 • Paraiškos forma (angl. Application Form
 • Studijų sutartis (angl. Learning Agreement
 • Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records
 • Prašymas dėl apgyvendinimo (angl. Accommodation Form

Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos. 

Studijų sutartis yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos studijų programos: pasirinktų kursų, jų trukmės, kreditų skaičiaus. Remdamasis užsienio universiteto pateikta studijų programa ir kursų aprašais studentas sudaro savo studijų programą tam laikotarpiui, kurį jis studijuos užsienio universitete. Studento pasirinkti dalykai, jų apimtis ECTS kreditais turėtų kiek įmanoma atitikti tų akademinių metų studijų programą LSMU. 
Studijų sutartį pasirašo studentas, fakulteto ir institucinis koordinatoriai (žr. nuorodą LSMU ECTS koordinatoriai). 

Akademinė pažyma parodo studento mokslo laimėjimus prieš studijų laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje ne tik ECTS kreditais, bet ir pažymiais pagal vietos ir ECTS pažymių skalę. 
Užpildytą akademinę pažymą pasirašo fakulteto dekanas. 

Prašymo dėl apgyvendinimo formą, informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą studentas gali rasti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos atvykstantiems Erasmus+ studentams skirtos informacijos. 
Dauguma užsienio universitetų Erasmus+ studentams siūlo apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose. Kai kurie universitetai negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose, tačiau savo internetiniuose puslapiuose pateikia adresus, kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo. 

Kiti dokumentai 

Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, asmens pažymėjimo kopiją, rekomendacijas, pažymą iš Kalbų katedros apie užsienio kalbos mokėjimą ir pan.). 

 
Visus paraiškos studijoms dokumentus studentas turi pateikti ir TRSC koordinatorei. 

 • Priėmimo laiškas (angl. Letter of Acceptance, Letter of Invitation
 • Patvirtinta studijų sutartis 

Priėmimo laiškas. Išsiuntus paraiškos dokumentus, studentas turi gauti priimančiojo universiteto laišką, kuriuo studentas kviečiamas studijuoti užsienio universitete. Priėmimo laiškas dažniausiai siunčiamas studento pašto adresu, kurį studentas būna nurodęs paraiškos formoje. Gavęs priėmimo laišką, jo kopiją studentas pateikia TRSC. 

Patvirtinta studijų sutartis dažniausiai atsiunčiama kartu su priėmimo laišku studentui. Savo parašu užsienio institucijos koordinatorius patvirtina, kad sutinka su studento pasirinkta studijų programa. 

 • Prašymas Rektoriui  
 • Draudimas  
 • Stipendijos sutartis 
 • Viza 
 • Garantinis raštas užsienio universitetui 

 
Prašymas rektoriui. Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną studijų sutartį, studentas parašo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti studijuoti užsienio institucijoje. Studento prašymą turi vizuoti fakulteto dekanas, doktorantų – mokslinis vadovas. Prašymą rektoriui reikia pateikti TRSC. 

Draudimas. Prieš išvykdamas studentas privalo draustis būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Teritorinės ligonių kasos (Adresas Kaune: Aukštaičių g. 10) išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikęs ES šalyse ir EEE šalyse studentas gaus nemokamą neatidėliotiną medicinos pagalbą, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Pažymą Teritorinei ligonių kasai apie studento studijas užsienyje išrašo TRSC. 

Viza. Gavęs oficialų kvietimą studijuoti užsienio institucijoje, studentas turi pasidomėti viza ar leidimu laikinai gyventi užsienio šalyje. Rekomenduojama pasitikrinti šią informaciją šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, ambasadoje. 

 
Stipendijos sutartis. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas TRSC turi pateikti asmens duomenis stipendijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja stipendijos išmokėjimo tvarką. 
Stipendijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiem šalims įteikiama po 1 egzempliorių. 

 
Garantinis raštas užsienio universitetui. Visiems studentams prieš išvykstant studijuoti į užsienio universitetą įteikiamas garantinis raštas užsienio universitetui (angl. Letter of Guarantee), kurį studentas perduoda užsienio universiteto Tarptautinių ryšių skyriui ar kitiems atsakingiems asmenims priimančiojoje institucijoje. 

Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje

Studijų sutarties pakeitimai 

 
Su fakulteto koordinatoriumi studentas turi peržiūrėti savo studijų programą ir išsiaiškinti, ar visi jo pasirinkti dalykai yra siūlomi universiteto studijų tvarkaraštyje. Atvykusiems į užsienio instituciją studentams gali prireikti pakeisti studijų programą dėl daugelio priežasčių: tvarkaraščio nesuderinamumo, pasirinktų kursų netinkamumo (dėl lygio ar turinio), pasikeitusio kreditų skaičiaus už pasirinktus dalykus ir kt. 

 
Studijų programos pakeitimai nurodomi kitoje studijų sutarties pusėje arba atskirame lape (angl. changes to the original proposed study programme/Learning Agreement), ir patvirtinami studento, LSMU bei priimančiosios institucijų koordinatorių parašais. Pakeitimai studijų programoje turėtų būti padaryti per 1 mėnesį nuo studijų pradžios užsienio institucijoje. 

 
Studijų programos pakeitimai nurodomi kitoje studijų sutarties pusėje arba atskirame lape (angl. changes to the original proposed study programme/Learning Agreement), ir patvirtinami studento, LSMU bei priimančiosios institucijų koordinatorių parašais. Pakeitimai studijų programoje turėtų būti padaryti per 1 mėnesį nuo studijų pradžios užsienio institucijoje. 

Po Erasmus+ studijų

Po studijų užsienyje 
Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 30 dienų privalo pateikti TRSC šiuos dokumentus: 

 • Pažymą apie Erasmus+ studijų laikotarpį (angl. Evidence of Studies
 • Akademinę pažymą iš priimančiosios institucijos (angl. Transcript of Records
 • Studento ataskaitą 

Pažyma apie Erasmus+ studijų laikotarpį yra pažyma, patvirtinanti studento išbūtą studijų laikotarpį užsienio institucijoje. Užpildytą šią pažymos formą studentas gaus prieš išvykdamas į užsienį. Baigiantis studijų užsienyje laikotarpiui, ši forma turi būti patvirtinta priimančiosios institucijos atsakingų darbuotojų (tarptautinių programų/fakulteto koordinatorių) parašu ir antspaudu. 

Akademinė pažyma iš priimančiosios institucijos yra dokumentas, kuriame pateikiami studento studijų užsienyje rezultatai. Joje turi būti nurodyti studento lankyti kursai, gauti įvertinimai ir ECTS kreditai. Akademinėje pažymoje įrašytų dalykų pavadinimai, ECTS kreditai turi sutapti su studijų sutartyje (arba jos keitimuose, jei tokie buvo daryti) pateiktais dalykais ir kreditais. 

 
Originalą būtina pateikti dekanatui, nes juo remiantis įskaitomi dalykai, o kopiją – TRSC. Parvežtus įvertinimus įskaito ir į studijų knygelę įrašo ECTS fakulteto koordinatorius arba dekanas. Studijų knygelės kopiją su įskaitytais dalykais ir įvertinimais studentas turi pateikti TRSC. 

Studento ataskaita. Prieš išvykdami į užsienį, visi studentai gauna Erasmus+ studento aprašomosios ataskaitos formą, kurią reikia užpildyti po studijų užsienyje ir kartu su kitais dokumentais pateikti TRSC. Ši ataskaita parodo studento patirtį ir suteikia vertingos informacijos, naudingos būsimiems Erasmus+ studentams bei šios programos tobulintojams. 

Kita informacija

Akademiniai reikalavimai ir pripažinimas

ECTS (angl. European Credit Transfer System) yra aukštojo mokslo kreditų sistema, naudojama Europos aukštojo mokslo erdvėje, kuri apima visas šalis, dalyvaujančias Bolonijos procese. Be kitų tikslų, Bolonijos procesas siekia sukurti kreditų sistemą, kuri skatintų platų studentų judumą.  

ECTS yra į besimokantį asmenį orientuota kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema, grindžiama aiškiais studijų siekiniais ir mokymosi procesu.  
ECTS kreditai – tai studentų darbo krūvis, būtinas numatytiems studijų siekiniams įgyti. Darbo krūvis reiškia laiką, kurio paprastai reikia studentams, kad užbaigtų visą mokymosi veiklą (t. y. paskaitos, seminarai, projektai, praktika, savarankiškas mokymasis ir egzaminai);  
Studijų siekiniais apibūdinama tai, ką turi mokėti, suprasti ir sugebėti daryti besimokantis asmuo, sėkmingai pabaigęs mokymosi procesą. 

60 ECTS kreditų skiriama už vienerių metų formaliųjų nuolatinių studijų (mokslo metų) darbo krūvį, 30 kreditų atitinka vieno semestro, 20 kreditų vieno trimestro darbo krūvį. Dauguma atvejų 1 ECTS kredito darbo krūvis yra nuo 25 iki 30 darbo valandų. 

Studentui ECTS kreditai suteikiami tik tada, kai atitinkamu vertinimu yra įrodoma, kad studentas pasiekė studijų programos dalykui numatytus studijų siekinius. Kreditus suteikia įgaliotosios institucijos. ECTS kreditai neparodo, ar gerai besimokantysis įvykdė reikalavimus, keliamus kreditui gauti. Kokybinius besimokančiojo rezultatus perteikia institucinės ar nacionalinės vertinimo sistemos. 

Akademiniai reikalavimai: 

Studentai privalo dalyvauti paskaitose, atsiskaitymuose, kad įgytų kreditus ir pažymius užsienio institucijoje. 

Akademinis pripažinimas LSMU: 
Erasmus+ studijų akademiniai rezultatai įskaitomi remiantis LSMU Rektorato patvirtinta „Studentų, studijavusių užsienio aukštojoje mokykloje pagal Erasmus programą, rezultatų įskaitymo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarka”. 

LSMU koordinatoriai ir kontaktai

Institucinis koordinatorius LSMU:
Dr. Alvidas Šarlauskas, alvidas.sarlauskas@lsmu.lt  

Akademiniai koordinatoriai:

MF (lietuvių studentų): prof. Ingrida Balnytė, ingrida.balnyte@lsmu.lt 

OF: prof. Kristina Lopatienė, kristina.lopatiene@lsmu.lt 

FF: prof. Valdas Jakštas, valdas.jakstas@lsmu.lt

SF: prof. Daiva Petruševičienė, daiva.petruseviciene@lsmu.lt

VSF: doc. Gintarė Kalinienė, gintare.kaliniene@lsmu.lt

VF: doc. Aistė Kabašinskienė, aiste.kabasinskiene@lsmu.lt 

GMF: dr. Evaldas Šlyžius, evaldas.slyzius@lsmu.lt

Monika Grincaitė
Tarptautinių programų koordinatorė