Erasmus+ mobilumas praktikoms

< Grįžti
Kas gali dalyvauti?

Pagal Erasmus+ praktikų programą gali išvykti visų studijų pakopų (pirmosios, antrosios bei trečiosios) nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys:

 • Bakalauro studijų studentai;
 • Magistrantūros studentai;
 • Vientisųjų studijų studentai;
 • Doktorantai;
 • Rezidentai;

SVARBU! Studentai, laikinai nutraukę savo studijas, vykti Erasmus+ praktikai negali.

Erasmus+ praktikos trukmė

Erasmus+ praktika gali vykti nuo 2 iki 12 mėnesių .

Svarbu žinoti, jog tas pats studentas gali vykti Erasmus+ praktikai daugiau nei vieną kartą, tačiau bendra judumo trukmė (įskaitant Erasmus+ studijas ir praktiką) negali viršyti:

 • 12 mėn. kiekvienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, doktorantūros, rezidentūros).
 • 24 mėn. vientisųjų studijų programose (Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos).
Erasmus+ praktikų tipai
 • PRIVALOMA PRAKTIKA. Šią praktiką galima atlikti mokslo metų eigoje. Ji LSMU pripažįstama kaip sudedamoji studijų dalis (angl. traineeship embedded in the curriculum)
 • PAPILDOMA PRAKTIKA. Ši praktika atliekama vasaros metu (angl. voluntary traineeship);
 • ABSOLVENTŲ PRAKTIKA. Ši praktika atliekama vienerių metų laikotarpyje pabaigus studijas (angl. traineeship after graduation).

Kur galima išvykti?

Erasmus+ programoje dalyvauja 33 ES šalys, įskaitant Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Makedoniją ir Turkiją.

Erasmus+ atranka praktikoms

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną kartą per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC skelbia atvirąjį konkursą praktikai užsienyje ateinantiems mokslo metams pagal Erasmus+ programą. 
Atrankoje, vykti praktikai į programoje dalyvaujančias šalis, gali dalyvauti visi LSMU studentai bei būsimi absolventai.

Studentams taikomi atrankos kriterijai:

 • Bendras visų studijų semestrų vidurkis (ne mažesnis nei 7);
 • Užsienio kalbos mokėjimas (pažymys ne mažesnis nei 5 arba pasirinktos užsienio kalbos B2 ir aukštesnio lygio sertifikatas);
 • Priimančiosios institucijos siūlomos praktikos programos atitikimas;
 • Studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.

ATRANKOS EIGA:

Paraiškos formos pildymas.
Studentai, norintys išvykti praktikai pagal Erasmus+ programą, iki nustatytos datos turi užpildyti TRSC parengtą elektroninę paraiškos formą (Internetinis adresas: lsmu-outgoing.dreamapply.compildyti paraišką galima tik tada, kai yra paskelbta atranka). 

Užsienio kalbos žinių patikra.

 • Studentams, kurie savo studijų knygelėse turi galutinį profesinės užsienio kalbos įvertinimą pažymiu, užsienio kalbos testo laikyti nereikia. Studentai, kurie neturi galutinio įvertinimo, arba tie, kurie nori atlikti praktiką institucijoje, kurioje praktika vyksta ne jų pirmąja užsienio kalba, turi sėkmingai išlaikyti pasirinktos užsienio kalbos testą.
 • Pavyzdys: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į ligoninę ar universitetą, kuriame praktika Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba. Studentas turi išlaikyti prancūzų kalbos testą Kalbų ir edukacijos katedroje.
 • Kalbų ir edukacijos katedroje konkurso dalyviai gali laikyti 3 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) testą. Išlaikiusieji testą (mažiausias pažymys – 5) studentai dalyvauja tolesniame atrankos etape.

Motyvacinis pokalbis.
Pateikę paraiškas atrankos dalyviai privalo dalyvauti pokalbyje su LSMU Erasmus+ atrankos komisija, kurio metu Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Erasmus+ atrankos komisiją sudaro atstovai iš skirtingų fakultetų (fakultetų dekanai arba ECTS koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai.
Kiekvienas komisijos narys po pokalbio su pretendentu vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami ir apskaičiuojamas bendras vidurkis.

GALUTINIS BALAS = 60% bendras studijų vidurkis + 30% motyvacija + 10% bendravimo įgūdžiai

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 1. Dalyvavimą LSMU Erasmus mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus – 0,5 balo;
 2. Susirastą vietą praktikai – 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė iki paskutinės paraiškos pateikimo datos įkelia į DreamApply sistemą pažymą, patvirtinančią, kad tam tikra institucija priima jį/ją Erasmus praktikai);
 3. Dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje pirmą kartą – 0,3 balo;
 4. Dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje – 0,3 balo.
Erasmus+ dokumentų tvarkymas


Atrinkti Erasmus+ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ studentams (angl. Incoming Erasmus+ students).

Pagrindiniai dokumentas:

Vykstantis praktikai studentas savo praktikos tikslus, veiklos detales aptaria ir derina su savo praktikos vadovu. Studentas pildo praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeships). Tai yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos praktikos programos.
Pildydamas praktikos sutartį, studentas turi remtis su praktikos vadovu aptartu savo veiklos planu:

 • Knowledge, skills, and competence to be acquired„: reikia parašyti, kokias profesines žinias, gebėjimus ir įgūdžius studentas ketina įgyti praktikos užsienio institucijoje metu.
 • Detailed programme of the training period„: reikia išsamiai aprašyti pavienius veiklos etapus, jų tikslus ir užduotis.
 • Task of the trainee„: reikia apibrėžti, kokios konkrečiai bus studento pareigos, užduotys ir darbai praktikos vietoje.
 • Monitoring and evaluation plan„: reikia numanyti, kas ir kaip stebės ir vertins studento veiklą, kam ir kokia forma studentas pateiks ataskaitas apie įvykdytas užduotis, kas įvertins studento praktikos metu įgytas žinias, gebėjimus.

Užpildytą praktikos sutartį pasirašo studentas ir fakulteto ECTS coordinatorius/praktikos vadovas.

 • Prašymas Rektoriui (angl. Request to Rector)

Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną praktikos sutartį, studentas parašo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti atlikti praktiką užsienio institucijoje.

 • Stipendijos sutartis (angl. Grant agreement)

Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas TRSC turi pateikti asmens duomenis stipendijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja stipendijos išmokėjimo tvarką.
Stipendijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiems šalims įteikiama po 1 egzempliorių.

 • Draudimas 

Prieš išvykdamas studentas privalo draustis būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu, civilinės atsakomybės draudimu bei draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe.
Teritorinės ligonių kasos išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikęs ES šalyse ir EEE šalyse studentas gaus nemokamą neatidėliotiną medicinos pagalbą, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Pažymą Teritorinei ligonių kasai apie studento studijas užsienyje išrašo TRSC.

 • Viza

Gavęs oficialų kvietimą atlikti praktiką užsienio institucijoje, studentas turi pasidomėti viza ar leidimu laikinai gyventi užsienio šalyje. Rekomenduojama pasitikrinti šią informaciją šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, ambasadoje.

Kiti dokumentai, kurie gali būti reikalaujami atskirais atvejais:

 • Paraiškos forma (angl. Application Form). Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos.

 • Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records). Akademinė pažyma parodo studento mokslo laimėjimus prieš praktikos laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje ne tik ECTS kreditais, bet ir pažymiais pagal vietos ir ECTS pažymių skalę. Internai/rezidentai pateikia internaturos/rezidenturos metu atliktu dalyku pavadinimus ir ECTS kreditus.
  Užpildytą akademinę pažymą pasirašo fakulteto dekanas/ Podiplominių studijų centro dekanė.

 • Prašymas dėl apgyvendinimo (angl. Accommodation Form). Prašymo dėl apgyvendinimo formą, informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą studentas gali rasti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos atvykstantiems Erasmus+ studentams skirtos informacijos.
  Dauguma užsienio universitetų Erasmus+ studentams siūlo apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose. Kai kurie universitetai negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose, tačiau savo internetiniuose puslapiuose pateikia adresus, kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo.

 • Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, asmens pažymėjimo kopiją, rekomendacijas, pažymą iš Kalbų katedros apie užsienio kalbos mokėjimą ir pan.).

Erasmus+ praktikos metu konkrečioje institucijoje studentams gali tekti pakeisti mobilumo programą ar praktiko trukmę dėl nenumatytų priežasčių. Tokiu atveju studentas pildo During the mobility formą.

Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 15 dienų privalo pateikti TRSC šiuos dokumentus:

 • Formą After the mobility. Šioje formoje turi būti aprašyta ir įvertinta studento veikla, užduočių atlikimas, žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kuriuos jis įgavo, tobulino praktikos užsienio institucijoje metu.

Taip pat praktikos pabaigoje studentas pildo:

 • Antrąjį OLS kalbos testą;
 • Studento ataskaitą (pildoma on-line). Erasmus+ studentas privalo užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo ją užpildyti gavimo, išskyrus tuos atvejus, kai studentas baigia praktiką rugsėjo 30 dieną. Tokiu atveju dalyvis turi užpildyti ir pateikti apklausos anketą per 7 dienas.

ERASMUS+ stipendija praktikai
 • Erasmus+ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.
 • Stipendija praktikai užsienyje skiriama studentams, atrinktiems atvirojo konkurso būdu pagal ES Erasmus+ programą, bei atsižvelgiant į galutinį atrankos balą.
 • Stipendija yra pervedama du kartus: išvykstant studentas gauna 90 % Erasmus+ stipendijos bei grįžus ir pateikus visus dokumentus pervedamas 10% stipendijos likutis.

Stipendijų dydžiai Erasmus+ praktikai:


Grupė
ŠalisStipendijos suma
    1Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija.    700 eu/mėn
    2Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras,Nyderlandų Karalystė, Malta, Portugalija, Prancūzija, Vokietija.    650 eu/mėn
    3Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija    600 eu/mėn

„Nulinė“ stipendija

Atrankoje dalyvauti ir vykti dalinėms studijoms į partnerines institucijas gali ir studentai, nepretenduojantys į Erasmus+ stipendiją. Studentai, kurie atitinka Erasmus+ studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais Erasmus+ studento teisėmis ir privalumais, bet negauna Erasmus+ mobilumo stipendijos, yra vadinami „nulinės“ stipendijos Erasmus+ studentais.

Papildoma finansinė parama

Papildoma finansinė parama gali būti skiriama specialių poreikių turintiems studentams.

Kontaktai Erasmus+ praktikoms

BRIGITA VINIKAITYTĖ 
Darbo grafikas: I-V – Medicinos akademija
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas
Tel.: +370-37-395817, Vietinis: 5111
brigita.vinikaityte@lsmu.lt

Facebook paskyra: Erasmus+ LSMU