Finansavimas ir parama

< Grįžti
Studijų paskolos

Pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, doktorantai, rezidentai, t. y. asmenys, turintys studento statusą turi teisę gali gauti šių tipų valstybės remiamas paskolas:

 • paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 3680 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2760 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.

Visos paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams. Pavasarį vyksta konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti tik pavasario semestrui.

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas savo interneto svetainėje skelbia rudens semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Einamųjų metų pavasario semestrą ši informacija paskelbiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą. Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas galima rasti čia.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą:

Studijų centro vyresnioji specialistė doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, tel.: +(370) 620 23302, +(370) 685 47251, el. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt

Socialinės stipendijos

Prašymai socialinėms stipendijoms gauti teikiami www.vsf.lt.

Socialinės stipendijos skiriamos:

 • Studentams, kurių šeimos ar jie patys turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą;
 • Studentams, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • Studentams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Būtini dokumentai:

 • Prašymas skirti socialinę stipendiją (www.vsf.lt)
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad studentas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų.

Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo paraišką papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Skatinamosios stipendijos

SKATINAMOJI STIPENDIJA

 • Stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio. Skiriama geriausiems valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už geriausius stojimo ar studijų rezultatus. Studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose studentai, įstoję į Universitetą iki 2009 m., negali gauti skatinamosios stipendijos.
 • Skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos paskirstomos proporcingai fakultetams pagal studijuojančių studentų skaičių. Šios stipendijos skiriamos studentams, turintiems aukščiausią studijų vidurkį fakulteto studijų programos atitinkamuose kursuose (pirmajame semestre – turintiems aukščiausią stojimo balą). Semestro studijų vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas iš visų laikytų disciplinų egzaminų įvertinimų.

Daugiau informacijos LSMU skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatuose.

VIENKARTINĖ SKATINAMOJI STIPENDIJA

 • Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 • Skiriamos pažangiems studentams paskatinti už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant Universitetą.
 • Stipendija yra iki 2 BSI ( BSI – bendroji socialinė išmoka, 1 BSI=130 Lt.) ir gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus į semestrą;
 • Gimus vaikui, mirus šeimos nariui arba stichinės nelaimės atveju, 2 BSI skatinamoji stipendija skiriama vieną kartą per semestrą;
 • Prašant stipendijos būtina pateikti dokumentus, liudijančius apie aktyvią studento veiklą universitete, vaiko gimimo liudijimą, mirties liudijimą ir kt.

VARDINĖ STIPENDIJA

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti;
 • Dekano patvirtinta pažyma apie studijų vidurkį;
 • Trumpa autobiografija;
 • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
 • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas)
Jaunojo farmacininko stipendija

Šiais metais (2023 / 2024) į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studijų programą „Farmacija“ įstojusiems pirmakursiams bus skiriama Jaunojo farmacininko stipendija. Ši stipendija bus skiriama pirmakursiams, įstojusiems į valstybės finansuojamas ir į nefinansuojamas studijų vietas.
LSMU Farmacijos fakultetas, siekdamas į šias studijas pritraukti kuo daugiau motyvuotų, aukščiausių rezultatų siekiančių studentų, būsimiesiems pirmakursiams numatė skirti skatinamąsias vienkartines stipendijas, kurios bus skiriamos atsižvelgiant į stojimo ir studijų rezultatus bei kitus atrankos kriterijus:

1. 500 Eur Jaunojo farmacininko stipendija būtų skiriama studijų programos „Farmacija“ 1 kurso studentui rudens semestre, jei:

a) stodamas LSMU studijų programą „Farmacija“ nurodė pirmuoju pasirinkimu (netaikoma įstojusiems į studijų programą „Farmacija“ anglų kalba) arba įstojo bet kuriuo pasirinkimu turėdamas didesnį nei 8,49 konkursinį balą;

b) įvykdė visus rudens semestro finansinius įsipareigojimus Universitetui bei neturi drausminių nuobaudų;

c) studijuoja studijų programą „Farmacija“ pirmą kartą.

2. 300 Eur Jaunojo farmacininko stipendija būtų skiriama studijų programos „Farmacija“ 1 kurso studentui pavasario semestre, jei:

a) stodamas LSMU studijų programą „Farmacija“ nurodė antruoju – ketvirtuoju pasirinkimais (netaikoma įstojusiems į studijų programą „Farmacija“ anglų kalba);

b) rudens semestrą baigė be akademinių skolų;

c) įvykdė visus 1 kurso finansinius įsipareigojimus Universitetui bei neturi drausminių nuobaudų;

d) studijuoja studijų programą „Farmacija“ pirmą kartą; e) nebuvo paskirta Jaunojo farmacininko stipendija.

3. Patvirtinta vardinė – Ateities farmacijos stipendija, kuri bus skiriama inovatyviems farmacijos studentams, generuojantiems perspektyvias idėjas (galios nuo 1 kurso). Planuojamas šios tikslinės inovacijų ir mokslo stipendijos dydis sieks 700, 900 ir 1000 Eur.

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiams

Kas gali pretenduoti į paramą?

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
 • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Kokius duomenis privalau pateikti, kad gaučiau paramą?

Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:

 • nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
 • užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas;
 • Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Kur užpildyti paraišką paramai gauti?

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

Daugiau informacijos apie paramos dydį ir mokėjimo tvarką rasite čia.

Kompensacija

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis „Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu“.
Pretendentų į studijų kainos kompensavimą konkursinė eilė sudaroma vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento X skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis. 

Mokesčiai už studijas ir mokėjimo terminai

Norint sumažinti mokesčius už studijas ar koreguoti mokėjimo terminus reikia užpildyti prašymą, jei atsirado priežastis dėl kurios:

 • gali būti atleistas nuo mokesčio už studijas;
 • mokestis už studijas gali būti sumažintas;
 • mokestį už studijas nori mokėti dalimis;
 • mokesčio už studijas terminas gali būti atidėtas;
 • mokestis už studijas gali būti sumažintas dėl įskaitytų dalykų;
 • gali būti grąžinta permokėta suma.
 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą ir tinkamą prašymo formą
 • Spausk „Formuoti prašymą”;
 • Užpildyk prašymo formą, nurodyk mokslo metus, semestrą, mokėjimo terminus ir priežastis;
 • Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas (dalyko įskaitymo kortelė, sveikatos, šeimos sudėties, pajamų pažymos, gimimo, mirties liudijimai).
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Vizuotas…” – prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • „Rengiamas įsakymas” – prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Mokesčių už studijas mokėjimo būdai

Mokesčius už studijas galima sumokėti per banką. Visa mokėjimo pavedimui parengti reikalinga informacija yra pateikiama PVM sąskaitoje faktūroje, kurią studentas gali rasti prisijungęs prie LSMU studijų informacinės sistemos lsmusis.lsmuni.lt Mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirtyje labai prašome nepamiršti nurodyti mokėtojo kodo ir PVM sąskaitos faktūros numerio, nurodytų studentui suformuotoje PVM sąskaitoje faktūroje.

Mokesčius už studijas taip pat galima sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga „Swedbank“, SEB bankuose pagal iš anksto suformuotas įmokų formas. Įmokos gavėjo pavadinimas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; įmokos kodas – 101590 (už studijas) arba 101594 (už atskiras studijų programos dalis). Atitinkamuose laukeliuose nurodykite mokėtojo kodą ir PVM sąskaitos faktūros numerį, kurie pateikti studentui suformuotoje PVM sąskaitoje faktūroje.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybą tel. +370 37 395 800 

Parama neįgaliesiems studentams

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti finansinę paramą pagal šias priemones:

1. Finansinę pagalbą –Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1.1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2022 m. sausio 1 d. 107,55 Eur)

1.2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per semestrą – nuo 2022 m. sausio 1 d. 134,40 Eur).

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studijų centrui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę Vitaliją Skipskienę.

2. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 160,00 Eur dydžio išmoka. Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prisijungęs prie informacinės sistemos „Parama“ studentas turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka” (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę Vitaliją Skipskienę.

Finansinės paramos priemonės skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.

2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:

● pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
● pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
● pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
● trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą
Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė
Studijų centro vyresnioji specialistė