Pagalba studentams turintiems specialiųjų mokymosi poreikių

< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia užtikrinti atvirą ir  draugišką studijų aplinką visiems studentams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių. Universiteto tikslas – sukurti tokias sąlygas, kuriomis studentai galėtų studijuoti ir jaustis Universiteto bendruomenės dalimi. Siekiant įgyvendinti minėtus tikslus, pagrindinis dėmesys skiriamas individualiems studento poreikiams, priklausomai nuo studento sveikatos sutrikimo pobūdžio ir jo/jos galimybių.

KĄ VADINAME SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS STUDENTAIS?

Specialiųjų mokymosi poreikių turinčiais studentais vadiname studentus, turinčius:

 • negalią – raidos, sensorinių, fizinių funkcijų arba kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų;
 • mokymosi, elgesio, emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Specialieji mokymosi poreikiai turi būti patvirtinti specialisto išduotais dokumentais.

STUDIJŲ PROCESO PRIEINAMUMAS SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamente numatyta, jog studentai gali atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekta studijų rezultatų, pagal individualius poreikius pritaikant studijų aplinką, medžiagos pateikimą, atsiskaitymo užduočių šrifto dydį, prailginant atsiskaitymo laiką ir kt.

Studentai per 7 kalendorines dienas nuo mokslo metų pradžios turi pateikti elektroninę prašymo formą dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo suteikimo, taip pat fakulteto, kuriame studijuoja dekanatui turi pristatyti dokumentus, patvirtinančius specialiuosius mokymosi poreikius. Rezidentai tokius dokumentus turi pristatyti Podiplominių studijų centrui, doktorantai – Mokslo centrui. Užsienio kalba studijuojantys studentai turi pateikti ne tik dokumentus, bet ir profesionalaus vertėjo atliktą šių dokumentų vertimą į anglų kalbą, jei dokumentai pateikti ne lietuvių ir anglų kalbomis.

Studentų duomenys ir pateikti dokumentai yra konfidencialūs. Studentų pateiktus prašymus nagrinėja dekanato paskirti atsakingi asmenys, kurie įvertina dokumentų tinkamumą skirti studentui alternatyvųjį atsiskaitymo būdą. Šie darbuotojai gali pakviesti studentą pokalbiui dėl informacijos patikslinimo ar alternatyvaus atsiskaitymo būdo aptarimo. Dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo skyrimo galutinį sprendimą priima fakulteto dekanas. Studentas, turintis specialiųjų mokymosi poreikių apie jam skirtus alternatyvius atsiskaitymo būdus informuoja dalyko dėstytoją dalyko studijų pradžioje bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirmojo atsiskaitymo.

Kiekvieno asmens specialieji mokymosi poreikiai yra individualūs, todėl kiekvienu atveju yra pritaikomi individualūs alternatyvūs atsiskaitymo būdai. Alternatyvūs atsiskaitymo būdai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti parenkami atsižvelgiant į konkretaus studento kylančius poreikius, yra pateikti LSMU studentų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo alternatyviais būdais tvarkos 1 priede.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, teikia finansinę pagalbą Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, studijuojantiems aukštojoje mokykloje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį arba negalia nustatyta studijuojant aukštojoje mokykloje;
 • pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – išmokos dydis (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio) nuo 2023 m. sausio 1 d. 123,11 € per mėnesį;
 • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – išmokos dydis 3,2 BSI (bazinė socialinė išmoka) nuo 2023 m. sausio 1 d. – 156, 80 € per semestrą.

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studentų reikalų tarnybai turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, vitalija.skipskiene@lsmu.lt

Valstybinis studijų fondas neįgaliesiems studentams skiria kasmėnesinę Tikslinę išmoką. Tikslinės išmokos dydis yra 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) nuo 2023 m. sausio 1 d. – 196 € per mėnesį.

Tikslines išmokas turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią ir atitinkantys šias sąlygas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka turintiems nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį (arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį);
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja: pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą.

Universitete studijuojantys studentai su negalia, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus turi pateikti elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“. Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“)  studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis. Pildydamas formą „Tikslinė išmoka“, kurioje nurodytas laikotarpis, kuriam prašoma skirti išmoką (pvz.: „Tikslinė išmoka. 2023 m. Pavasario semestras“ – prašoma skirti 2023 m. pavasario semestrui).

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

 • jei pasikeičia studento darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
 • jei studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų universiteto nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos,
 • studentui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas
 • pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, vitalija.skipskiene@lsmu.lt

Kartą per mėnesį skiriama 6,5 BSI (šiuo metu – 318,50 €) dydžio išmoka. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 15 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę doc. Jurgitą Dailidavičienę, jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt

Specialiųjų poreikių turintys LSMU studentai, dalyvaujantys Erasmus+ mobilumo veiklose, turi galimybę gauti papildomą finansinę paramą.Parama gali būti skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų;
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.Daugiau informacijos čia.Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į šiuos asmenis:

Erasmus+ studijos: Monika Grincaitė, monika.grincaite@lsmu.lt
Erasmus+ praktika
: Deimantė Sidaraitė, deimante.sidaraite@lsmu.lt

Pastatų ir įrangos pritaikymas neįgaliesiems

Kasmet gerėja universiteto fizinės aplinkos prieinamumas neįgaliesiems. Daugelis LSMU pastatų yra tinkami naudoti neįgaliesiems. Nauji pastatai statomi laikantis universalaus dizaino principo, o renovuojami yra pritaikomi neįgaliesiems įrengiant liftus, rampas, kopiklius, iškvietimo skambučius ir kt. LSMU 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektines lėšas panaudojo ne tik specialiųjų poreikių studentų švietimo prieinamumui užtikrinti, bet ir neįgaliųjų studentų studijų sąlygų bei kokybės gerinimui. Perkama įranga ir baldai, skirti studentų, turinčių negalią, specializuotoms darbo vietoms įrengti, pritaikoma infrastruktūra. LSMU bibliotekoje įsigyta Bellman Audio Domino Pro sistema skirta klausos sutrikimų turintiems asmenims. Įsigyta programinė įranga JAWS 14 for Windows bei programa WinTalkerVoice1.6JAWS 14 for Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu. Biblioteka Veterinarijos akademijoje pritaikyta ir turi įrangą, skirtą specialiųjų poreikių turintiems studentams: specializuoti stalai, vaizdo didintuvas – Freedom Scientific Topaz XL HD, garso įranga – Freedom Scientific SARA CE (analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu lietuvių ir anglų kalbomis) bei Humanware Brailliant Brailio rašmenų ekraną su „VoiceOver“ funkcija, ekrane esančią informaciją perduodančią garsu. Vis daugiau bendrabučių pritaikomi judėjimo ir kitokią negalią turintiems studentams, todėl studentai turi galimybę apsigyventi jiems pritaikytuose bendrabučio kambariuose.

Psichologinė pagalba

Lietuvos sveikatos mokslų universitete studentai gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą:

● individualias psichologines konsultacijas;
● dalyvauti psichologinėse grupėse;
● dalyvauti psichologų vedamuose mokymuose arba prevenciniuose renginiuose.

Atsižvelgiant į karantino paskelbimą Lietuvoje ir siekiant maksimalaus saugumo užtikrinimo konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu. Kviečiame registruotis į individualias konsultacijas internetu, pasirenkant Jums tinkamą laiką.

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ REIKALŲ KOORDINAVIMO KOMISIJA

Vardas, pavardėPadalinysKontaktai
Doc. Rūta Butkevičienė(komisijos pirmininkė) Visuomenės sveikatos fakultetasBioetikos katedra ruta.butkevičienė@lsmu.lt
 Prof. Albina Aniulienė Veterinarijos fakultetasVeterinarinės patobiologijos katedra albina.aniuliene@lsmu.lt
Prof. Ramunė Morkūnienė Farmacijos fakultetas ramune.morkuniene@lsmu.lt
Prof. Ingrida Balnytė Medicinos fakultetas ingrida.balnyte@lsmu.lt
Prof. Arūnas Vasiliauskas  Odontologijos fakultetasOdontologijos klinika arunas.vasiliauskas@lsmu.lt
Doc. Jurgita Dailidavičienė  Veterinarijos fakultetasAnatomijos ir fiziologijos katedraStudijų centras jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt
Jevgenij RazgulinTarptautinių ryšių ir studijų centrasjevgenij.razgulin@lsmu.lt
Doc. Evaldas Šlyžius Gyvūnų mokslų fakultetas evaldas.slyzius@lsmu.lt
Doc. Jūratė Samėnienė  Slaugos fakultetasReabilitacijos klinika jurate.sameniene@lsmu.lt
Doc. Sigitas Mingaila Slaugos fakultetasReabilitacijos klinika sigitas.mingaila@lsmu.lt
Dr. Daiva Kriukelytė Slaugos fakultetasSlaugos ir rūpybos katedra daiva.kriukelyte@lsmu.lt
Dr. Tomas Morkevičius Slaugos fakultetasReabilitacijos klinika tomas.morkevicius@lsmu.lt
Skirmantė Deksnytė Studijų centras skirmante.deksnyte@lsmu.lt
 Martyna Vengrytė  Farmacijos fakultetasFarmacijos studijų programos studentė martyna.vengryte@stud.lsmu.lt

Dėl akademinės bendruomenės narių su negalia aptarnavimo