Pagalba studentams turintiems specialiųjų mokymosi poreikių

< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia užtikrinti atvirą ir  draugišką studijų aplinką visiems studentams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių. Universiteto tikslas – sukurti tokias sąlygas, kuriomis studentai galėtų studijuoti ir jaustis Universiteto bendruomenės dalimi. Siekiant įgyvendinti minėtus tikslus, pagrindinis dėmesys skiriamas individualiems studento poreikiams, priklausomai nuo studento sveikatos sutrikimo pobūdžio ir jo/jos galimybių.

KĄ VADINAME SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS STUDENTAIS?

Specialiųjų mokymosi poreikių turinčiais studentais vadiname studentus, turinčius:

a) negalią – raidos, sensorinių, fizinių funkcijų arba kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų;

b) mokymosi, elgesio, emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Specialieji mokymosi poreikiai turi būti patvirtinti specialisto išduotais dokumentais.

STUDIJŲ PROCESO PRIEINAMUMAS SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamente numatyta, jog studentai gali atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekta studijų rezultatų, pagal individualius poreikius pritaikant studijų aplinką, medžiagos pateikimą, atsiskaitymo užduočių šrifto dydį, prailginant atsiskaitymo laiką ir kt.

Studentai per 7 kalendorines dienas nuo mokslo metų pradžios turi pateikti elektroninę prašymo formą dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo suteikimo, taip pat fakulteto, kuriame studijuoja dekanatui turi pristatyti dokumentus, patvirtinančius specialiuosius mokymosi poreikius. Rezidentai tokius dokumentus turi pristatyti Podiplominių studijų centrui, doktorantai – Mokslo centrui. Užsienio kalba studijuojantys studentai turi pateikti ne tik dokumentus, bet ir profesionalaus vertėjo atliktą šių dokumentų vertimą į anglų kalbą, jei dokumentai pateikti ne lietuvių ir anglų kalbomis.

Studentų duomenys ir pateikti dokumentai yra konfidencialūs. Studentų pateiktus prašymus nagrinėja dekanato paskirti atsakingi asmenys, kurie įvertina dokumentų tinkamumą skirti studentui alternatyvųjį atsiskaitymo būdą. Šie darbuotojai gali pakviesti studentą pokalbiui dėl informacijos patikslinimo ar alternatyvaus atsiskaitymo būdo aptarimo. Dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo skyrimo galutinį sprendimą priima fakulteto dekanas. Studentas, turintis specialiųjų mokymosi poreikių apie jam skirtus alternatyvius atsiskaitymo būdus informuoja dalyko dėstytoją dalyko studijų pradžioje bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirmojo atsiskaitymo.

Kiekvieno asmens specialieji mokymosi poreikiai yra individualūs, todėl kiekvienu atveju yra pritaikomi individualūs alternatyvūs atsiskaitymo būdai. Alternatyvūs atsiskaitymo būdai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti parenkami atsižvelgiant į konkretaus studento kylančius poreikius, yra pateikti LSMU studentų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo alternatyviais būdais tvarkos 1 priede.

Finansinė parama specialiųjų mokymosi poreikių turintiems studentams

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti finansinę paramą.

Finansinės paramos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.

2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:

● pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
● pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
● pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
● trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  •      išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2022 m. sausio 1 d. 107,55 Eur)
  •      studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per semestrą – nuo 2022 m. sausio 1 d. 134,40 Eur).

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studijų centrui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę Skirmantę Deksnytę, skirmante.deksnyte@lsmu.lt

Iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 160,00 Eur dydžio išmoka. Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prisijungęs prie informacinės sistemos „Parama““ studentas turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka“ (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę Skirmantę Deksnytę, skirmante.deksnyte@lsmu.lt

Kartą per mėnesį skiriama 6,5 BSI (šiuo metu – 260 €) dydžio išmoka. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę doc. Jurgitą Dailidavičienę, jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt

Specialiųjų poreikių turintys LSMU studentai, dalyvaujantys Erasmus+ mobilumo veiklose, turi galimybę gauti papildomą finansinę paramą.Parama gali būti skiriama:

  • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų;
  • lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.Daugiau informacijos čia.Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į šiuos asmenis:

Erasmus+ studijos: Eglė Vizbaraitė, egle.vizbaraite@lsmu.lt
Erasmus+ praktika
: Brigita Vinikaitytė, brigita.vinikaityte@lsmu.lt

Pastatų ir įrangos pritaikymas neįgaliesiems

Kasmet gerėja universiteto fizinės aplinkos prieinamumas neįgaliesiems. Daugelis LSMU pastatų yra tinkami naudoti neįgaliesiems. Nauji pastatai statomi laikantis universalaus dizaino principo, o renovuojami yra pritaikomi neįgaliesiems įrengiant liftus, rampas, kopiklius, iškvietimo skambučius ir kt. LSMU 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektines lėšas panaudojo ne tik specialiųjų poreikių studentų švietimo prieinamumui užtikrinti, bet ir neįgaliųjų studentų studijų sąlygų bei kokybės gerinimui. Perkama įranga ir baldai, skirti studentų, turinčių negalią, specializuotoms darbo vietoms įrengti, pritaikoma infrastruktūra. LSMU bibliotekoje įsigyta Bellman Audio Domino Pro sistema skirta klausos sutrikimų turintiems asmenims. Įsigyta programinė įranga JAWS 14 for Windows bei programa WinTalkerVoice1.6JAWS 14 for Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu. Biblioteka Veterinarijos akademijoje pritaikyta ir turi įrangą, skirtą specialiųjų poreikių turintiems studentams: specializuoti stalai, vaizdo didintuvas – Freedom Scientific Topaz XL HD, garso įranga – Freedom Scientific SARA CE (analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu lietuvių ir anglų kalbomis) bei Humanware Brailliant Brailio rašmenų ekraną su „VoiceOver“ funkcija, ekrane esančią informaciją perduodančią garsu. Vis daugiau bendrabučių pritaikomi judėjimo ir kitokią negalią turintiems studentams, todėl studentai turi galimybę apsigyventi jiems pritaikytuose bendrabučio kambariuose.

Psichologinė pagalba

Lietuvos sveikatos mokslų universitete studentai gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą:

● individualias psichologines konsultacijas;
● dalyvauti psichologinėse grupėse;
● dalyvauti psichologų vedamuose mokymuose arba prevenciniuose renginiuose.

Atsižvelgiant į karantino paskelbimą Lietuvoje ir siekiant maksimalaus saugumo užtikrinimo konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu. Kviečiame registruotis į individualias konsultacijas internetu, pasirenkant Jums tinkamą laiką.

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ REIKALŲ KOORDINAVIMO KOMISIJA

Vardas, pavardėPadalinysKontaktai
Doc. Rūta Butkevičienė(komisijos pirmininkė) Visuomenės sveikatos fakultetasBioetikos katedra ruta.butkevičienė@lsmu.lt
 Prof. Albina Aniulienė Veterinarijos fakultetasVeterinarinės patobiologijos katedra albina.aniuliene@lsmu.lt
Prof. Ramunė Morkūnienė Farmacijos fakultetas ramune.morkuniene@lsmu.lt
Prof. Ingrida Balnytė Medicinos fakultetas ingrida.balnyte@lsmu.lt
Prof. Arūnas Vasiliauskas  Odontologijos fakultetasOdontologijos klinika arunas.vasiliauskas@lsmu.lt
Doc. Jurgita Dailidavičienė  Veterinarijos fakultetasAnatomijos ir fiziologijos katedraStudijų centras jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt
Jevgenij RazgulinTarptautinių ryšių ir studijų centrasjevgenij.razgulin@lsmu.lt
Doc. Evaldas Šlyžius Gyvūnų mokslų fakultetas evaldas.slyzius@lsmu.lt
Doc. Jūratė Samėnienė  Slaugos fakultetasReabilitacijos klinika jurate.sameniene@lsmu.lt
Doc. Sigitas Mingaila Slaugos fakultetasReabilitacijos klinika sigitas.mingaila@lsmu.lt
Dr. Daiva Kriukelytė Slaugos fakultetasSlaugos ir rūpybos katedra daiva.kriukelyte@lsmu.lt
Dr. Tomas Morkevičius Slaugos fakultetasReabilitacijos klinika tomas.morkevicius@lsmu.lt
Skirmantė Deksnytė Studijų centras skirmante.deksnyte@lsmu.lt
 Martyna Vengrytė  Farmacijos fakultetasFarmacijos studijų programos studentė martyna.vengryte@stud.lsmu.lt