Tarptautinių ekspertų pagyrimai LSMU farmacijos mokslininkams – pelnyti

2023-11-30
< Grįžti

Lietuvos mokslo tarybos šiais metais atlikto palyginamojo ekspertinio mokslo sričių vertinimo išvados buvo itin palankios mūsų Universitetui. Tarp stipriai augusių Universitete išskirta farmacijos mokslo sritis. Kokie sprendimai lėmė tokį proveržį, kokie pokyčiai farmacijos studijų ir mokslo srityse įvyko pastaraisiais metais – apie tai kalbamės su LSMU Farmacijos fakulteto dekane prof. Ramune Morkūniene.

Pradėkime nuo pagyrimų. Kokias Farmacijos fakulteto mokslo sritis ir veiklas ekspertai išskyrė kaip ypatingai sėkmingas?

Palyginamasis ekspertinis mokslinis veiklos vertinimas patvirtino ir ankstesnių vertinimų išvadas, kad Farmacijos fakulteto tyrėjai demonstruoja visapusę pažangą šiuolaikinėse farmacijos mokslo kryptyse, o Farmacijos fakultetas – labai stiprus mokslinių tyrimų centras, pripažintas tarptautiniu mastu.

Farmacijos mokslo tyrimų srityje ekspertai itin išskyrė LSMU Farmacijos fakulteto mokslininkų plėtojamas novatoriškas mikro- ir nanotechnologijas tiksliniam vaistų pristatymui, biotechnologines platformas kuriant audinių ant lusto modelius, analitinius vaistų testavimo metodus, pažangių vaistinių medžiagų paiešką – šie tyrimai neabejotinai prisideda prie šiuolaikinio farmacijos mokslo plėtros ir pripažįstami tarptautiniu lygiu.

Įvertintas puikus bendradarbiavimo su verslo sektoriumi lygis, augantys mokslo ir verslo bendradarbystės sutarčių skaičiai, žinių ir technologijų perkėlimas į komercializuotus farmacijos ir kosmetikos produktus. Ekspertai atkreipė dėmesį į itin motyvuotus ir entuziastingus Farmacijos fakulteto tyrėjus, kurie, būdami tarptautinių patentų bendraautoriai, licencijuotų technologijų išradėjai, startuolių UAB „SynHet“, „Exolitus“, „Ramazzotius Lab“ steigėjai, neabejotinai užtikrina tikslų tęstinumą.

Dabartinė Farmacijos fakulteto infrastruktūra, nauja moderni įranga – branduolinio magnetinio rezonanso spektrometras, 3D tablečių spausdintuvas – padeda toliau sėkmingai plėtoti farmacines ir molekulines/nanomedicinos technologijas bei inovacijas.

Farmacijos fakulteto moksliniams tyrimams konsoliduoti ir projektams su verslo partneriais derinti 2018 m. įkurtas naujas padalinys – Farmacinių technologijų institutas, patvirtintas tarptautinis šio instituto Biofarmacijos tyrimų laboratorijos kokybės vadybos standartas ISO 17025. Dabar galime atlikti vaistinių medžiagų tyrimus, turime aukštą tyrimų kokybės sistemą bei tyrėjų technologines kompetencijas.

LSMU mokslo skatinimo sistema palanki fakultetui, tad publikacijų skaičius farmacijos kryptyje nuosekliai auga nuo 2018 metų. Galime pasidžiaugti dideliu ir augančiu dėstytojų su daktaro laipsniu ir mokslinių darbuotojų skaičiumi. Farmacijos fakulteto mokslininkų tarpdisciplininiai tyrimai vykdomi sveikatos mokslų srityje, farmacijos ir artimose kryptyse, todėl natūraliai egzistuoja dermė tarp vykdomų studijų programų (,,Farmacija“ ir ,,Medicininė chemija“) ir mokslinių tyrimų krypčių.

Fakulteto mokslininkai dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir aukšto lygio tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių aukštojo mokslo įstaigomis, farmacijos ir gretutinių produktų gamintojais, todėl fakultete vykdomi moksliniai tyrimai orientuoti į eksperimentinę plėtrą ir inovacijų kūrimą, aukštos pridėtinės vertės mokslinių paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą, o kartu ir mokslininkų ir specialistų ugdymą.

Farmacijos fakulteto 2022 – 2026 m. veiklos strategijos vizija – tapti tarptautinio lygio farmacijos mokslo, studijų ir susijusių technologijų plėtros centru – skirta integraliai gerinti studijų ir mokslo aplinką, didinti kokybę.

LSMU farmacijos studijos pastaraisiais metais esmingai atnaujintos ir sustiprintos – ko buvo siekiama?

Farmacijos studijų programos atnaujinimas – nuolatinis procesas. Atsižvelgiame į mokslo ir technologijų pažangą, pokyčius profesinės veiklos, studijų bei mokslo organizavimo srityse.

Verta paminėti, kad LSMU Farmacijos studijų kokybę tarptautiniai ekspertai vertino 2008, 2011 ir 2017 metais – visų vertinimų metu Farmacijos studijų programa buvo akredituota, pažymint, kad studijos vykdomos labai gerai.

Džiugu, kad farmacijos programos absolventų įsidarbinamumas per pirmuosius metus baigus studijas siekia daugiau nei 97 proc. Tai patvirtina aukštą absolventų paklausą darbo rinkoje.

Farmacijos programos vadovas prodekanas prof. Valdas Jakštas atsakingai stebi farmacijos srities pokyčius ir siekia, kad šiuolaikinis vaistininkas kaip vaistų ekspertas, farmacinės veiklos vadovas ar išplėstinės praktikos vaistininkas turėtų plačių žinių ir gebėjimų komunikacijos, sveikatos priežiūros pagrindų, vidaus ligų ir imunologijos srityse, išmanytų farmacijos inovacijas ir šiuolaikines technologijas, žinotų, kaip kuriami šiuolaikiniai farmaciniai preparatai, turėtų mokslu grįstą šiuolaikinį požiūrį į farmakoterapiją ir plačios aprėpties farmacinę rūpybą.

Siekdami šių aukštų tikslų, suteikiame studentams galimybių įgauti kompetencijų per įvairius praktinius užsiėmimus, profesinę praktiką ir atliekant eksperimentinius tyrimus. Tam puikiai tarnauja Farmacijos fakulteto būstinė, Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras – šiuolaikiškas bendroms mokslo ir studijų veikloms pritaikytų laboratorijų bei auditorijų kompleksas, kuriame vykdomi biomedicininiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinė plėtra, verslo užsakymai.

Mokslinių tyrimų metu įgytos žinios ir praktinė patirtis panaudojami studijų procese dėstytojams rengiant paskaitų medžiagą, o studentams – vykdant mokslinius eksperimentinius tyrimus baigiamųjų darbų ir disertacijų rengimo metu.

Atsižvelgę tiek į šimtametę studijų organizavimo patirtį, tiek ir į naujausias tendencijas farmacijos srityse, pastaruoju laikotarpiu atnaujinome mūsų studijų programą, papildydami į XXI amžiaus specialisto karjerą, mokslo ir techninę pažangą farmacijos srityje nukreiptais studijų dalykais.

Kokias būsimųjų vaistininkų rengimo stiprybes LSMU Farmacijos fakultete įvardintumėte?

Šiuo metu dalis studijų vykdoma taikant modernias simuliacines erdves ir naujus studijų metodus. Į dalykų programas įtraukti situacijų pavyzdžiai, kuriuos studentai, turėdami pirmo studijų kurso žinių, galėtų pritaikyti imitacinėse vaistininko konsultacijose, įtraukti inovatyvūs užsiėmimai imitacinėje vaistinėje ir E-recepto klasėje.

Fakulteto studentams dėsto pripažinti mokslininkai. Aukšto lygio infrastruktūra suteikia fakultetui išskirtinių pagrindų aukšto lygio ir į farmacinę plėtrą nukreiptiems tyrimams

vykdyti. Farmacijos studijų programų studentams dėstantys dėstytojai skatinami ne mažiau 10 proc. paskaitų medžiagos skirti naujausiai susijusiai mokslinei informacijai aptarti.

Magistrantūros studentai studijas baigia baigiamuoju egzaminu, organizuojamu objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzaminavimo (OSKE) forma ir magistro baigiamojo darbo gynimu.

Fakultete sukurta tvarka, leidžianti studentams atlikti mokslinius tyrimus nuo pat pirmojo kurso, yra įsteigtas fakulteto fondas studentų moksliniams tyrimams remti.

Nuo šių metų įgyvendinta nauja iniciatyva – vardinė profesorės Jurgos Bernatonienės „Ateities farmacijos stipendija“ Farmacijos fakulteto studentams, pateikusiems inovatyviausią mokslinę idėją farmacijos srityje. Prof. Jurga Bernatonienė įvertinta 2020 metų Lietuvos Mokslo premija už darbų ciklą „Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas“, kuri tapo finansiniu pagrindu vardinėms „Ateities farmacijos stipendijoms“. Tokia skatinimo programa Farmacijos fakultete įgyvendinama pirmąjį kartą.

Farmacijos absolventų įsidarbinimas šiuo metu viršija 97 proc. – plėtodami absolventų žinias ir gebėjimus, siekiame, kad šis rodiklis išliktų toks pat aukštas ir augtų. Sėkmingai bendradarbiaujame su potencialiais darbdaviais ir alumnais.

Pažymėtina, kad LSMU farmacijos programa buvo reitinguojama ir nepriklausomuose tarptautiniuose aukštųjų mokyklų reitinguose (pvz.: U-Multirank, 2021) ir gavo aukščiausią įvertinimą tarp geriausių pasaulio farmacijos srities programų vertinant kontaktą su darbo aplinka – tai reitingavimo sritis, parodanti, kiek praktinių žinių įtraukta į studijų programą.

LSMU Farmacijos fakultetas vykdo nemažai aktualių, įdomių projektų – ar mokslo veikla patraukli jauniesiems mokslininkams?

Fakultetas dalyvauja daugelyje konkurso būdu finansuojamų mokslo projektų, atlieka nemažai įvairių tikslinių mokslinių tyrimų. Inovatyvūs tyrimai neabejotinai prisideda prie šiuolaikinio farmacijos mokslo plėtros, o ir ekspertai šią fakulteto mokslininkų veiklą pripažįsta tarptautiniu mastu.

Į visas mokslines tiriamąsias Fakulteto veiklas aktyviai įsitraukia studentai ir jaunieji mokslininkai. Naujų farmacijos produktų ir gretutinių gaminių kūrimas, naujų receptų, technologijų ir šiuolaikinių farmacinės veiklos organizavimo sprendimų paieška šiandien ypač aktuali verslo įmonėms. Jauni ir ambicingi mūsų absolventai sėkmingai realizuoja save ir farmacijos srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.

Nauji iššūkiai farmacijos pramonėje reikalauja dėmesio veiksmingesniems procesams – naujoms technologijoms, tinkamoms individualizuotai medicinai (pvz., 3D spausdinimas), ir bioprieinamumo didinimo metodams.

Farmakoanalitinių metodologijų plėtra nukreipta į sudėtingų daugiakomponenčių farmacinių ir gretutinių bandinių tyrimus, įskaitant metodologinę plėtrą fitocheminių ir biologinių mėginių tyrimus taikant skysčių ar dujų chromatografiją bei masių spektrometriją.

Fakultete suformuota Farmacijos programų ekspertų komanda, atlikusi sisteminę farmacijos programų analizę: ekspertai, įvertinę studijų formų ir turinio moksliškumo ir inovatyvumo aspektus, iniciavo ir įvykdė reikšmingus pokyčius studijų programos kokybei didinti.

Farmacijos fakulteto sėkmė yra puikus komandinis darbas, glaudus tarpdisciplininis bendradarbiavimas, greita reakcija į rinkos poreikius. Esame kaip šeima, kurioje svarbiausi yra pasitikėjimas, atvirumas ir taip pat pasidžiaugimas rezultatais. Ugdyti jaunąją kartą yra dovana ir didelė atsakomybė, nes tai – mūsų ateitis!