Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnybos analitikui (-ei).

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės:

 • Universiteto strateginių plėtros gairių ir jų įgyvendinimo stebėsena ir analizė;
 • Universiteto padalinių metinių veiklos planų įgyvendinimo stebėsena ir analizė;
 • Universiteto padalinių veiklos procesų, jų duomenų rezultatyvumo, efektyvumo ir veiksmingumo stebėsena ir analizė;
 • Tarptautinių ir nacionalinių reitingų duomenų analizė;
 • Universiteto bendrųjų apklausų duomenų analizė;
 • Kitų tarnybos vadovo paskirtų su pareigybe susijusių užduočių vykdymas.

Reikalavimai kandidatui:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (socialinių mokslų, matematikos ir kompiuterių mokslų, teisės studijų krypčių grupių) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • Ne trumpesnė nei 2 metų darbo patirtis analitinio darbo srityje;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą; mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Analitinis mąstymas, informacijos rinkimo ir sisteminimo įgūdžiai, orientacija į rezultatus, aukšti kokybės standartai.

Siūlome:

 • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
 • Galimybę prisidėti prie Universiteto veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • Atsakomybės ir iniciatyvos reikalaujantį darbą patikimoje ir ambicingoje institucijoje;
 • Kvalifikacijos kėlimą, galimybę dalyvauti įvairiose sporto ir kultūrinėse Universiteto bendruomenės veiklose.
 • Atlyginimas nuo 1900 EUR neatskaičius mokesčių, galimi priedai. Konkretus atlyginimas ir kitos darbo sąlygos aptariama atrankos metu.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: vilma.zaltauske@lsmu.lt

Telefonas  pasiteiravimui: +370 37327324

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Lygių galimybių koordinatoriui (-ei) (0,5 et. krūviu).


Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės:

 • Universiteto lygių galimybių politikos įgyvendinimas ir atnaujinimas pagal poreikius.
 • Universiteto veiklos stebėjimas lygių galimybių užtikrinimo aspektu, informacijos apie nustatytus lygių galimybių pažeidimo atvejus kaupimas, sisteminimas ir analizavimas bei konkrečių priemonių siūlymas, siekiant užtikrinti lygių galimybių aplinką Universitete.
 • Įvairių dokumentų, skirtų lygių galimybių užtikrinimui Universitete, rengimas ir koordinavimas, ataskaitų teikimas.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalingos informacijos rengimas, pateikimas ir bendradarbiavimas su atsakingoms institucijoms.
 • Būti atsakingu asmeniu už Universiteto smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos nuostatų įgyvendinimą.
 • Universiteto bendruomenės švietimas lygių galimybių politikos srityje, pridėtinės vertės kūrimas darbo aplinkoje skatinant pagarba ir tolerancija grįstus Universiteto bendruomenės tarpusavio santykius.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis) (pageidautina socialinių mokslų krypties, teisininko kvalifikacija būtų privalumas) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Ne trumpesnė kaip 3 metų darbo patirtis lygių galimybių užtikrinimo, skundų (pranešimų, pareiškimų ir pan.) nagrinėjimo, smurto ar priekabiavimo atvejų nagrinėjimo arba prevencijos srityse.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą. Mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialią (ne gimtąją) kalbą (pageidautina anglų kalbą) ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 • Būti nepriekaištingos reputacijos, neturėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimą ir/ar paskirtos administracinės nuobaudos už bet kokius diskriminacinio pobūdžio veiksmus.
 • Lietuvos teisės, teisės doktrinos ir teismų praktikos, nacionalinės ir tarptautinės lygių galimybių užtikrinimo politikos išmanymas.
 • Analitinis mąstymas, veiklos organizavimo, planavimo ir valdymo įgūdžiai, orientacija į rezultatą.
 • Geri darbo kompiuteriu ir informacinėmis sistemomis įgūdžiai.
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, geri bendravimo įgūdžiai, aukšti kokybės standartai.
 • Puikūs informacijos rinkimo ir sisteminimo, viešojo kalbėjimo ir darbo komandoje įgūdžiai.

Siūlome:

 • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.
 • Galimybę prisidėti prie Universiteto veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves.
 • Atsakomybės ir iniciatyvos reikalaujantį darbą patikimoje ir ambicingoje institucijoje.
 • Kvalifikacijos kėlimą, komandiruotes, galimybę dalyvauti įvairiose sporto ir kultūrinėse Universiteto bendruomenės veiklose.
 • Siūlomas atlyginimas: nuo 1133 Eur (už 0,5 et., neatskaičius mokesčių), už darbo veiklos rezultatus galimos priemokos. Konkretus atlyginimas ir kitos darbo sąlygos aptariamos atrankos metu.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: personalotarnyba@lsmu.lt
Telefonas pasiteiravimui: 8 (37) 327270.

Kandidatuodamas į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Infrastruktūros valdymo tarnybos Statybos skyriaus vadovui (-ei).

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės:

 • Pagal savo kompetenciją planuoti ir organizuoti Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą bei užtikrinti veiklos vykdymo kokybę;
 • Dalyvauti rengiant Skyriaus sutarčių projektus, vykdant viešuosius projektavimo, rangos ir kitų su statyba susijusių paslaugų pirkimus, vykdyti pasirašytų sutarčių įgyvendinimą, esant poreikiui pačiam rengti projektavimo, statybos ar viešųjų pirkimų dokumentus;
 • Pagal Skyriaus atliekamas funkcijas dalyvauti planiniuose ar probleminių klausimų aptarimuose su rangovais, tiekėjais, Universitetui įgyvendinant rangos darbų, rekonstrukcijos, projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir kitas profesinės kompetencijos srityje vykdomas sutartis;
 • Konsultuoti Skyriaus darbuotojus tinkamo dokumentacijos bendrinimo bei pateikimo eigos Europos Sąjungos projektus kuruojančioms institucijoms klausimais, kai statybos rangos bei susijusių paslaugų sutartys finansuojamos iš Europos Sąjungos projektinių lėšų;
 • Rengti Skyriaus išlaidų planus ir organizuoti juose numatytų uždavinių įgyvendinimą;
 • Skirstyti pavaldiems darbuotojams darbus ir kontroliuoti, kad jie savo pareigas atliktų pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Tiesiogines pareigas vykdyti ir išvykus iš nuolatinės darbo vietos.

Reikalavimai kandidatui:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija (privalumas inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės);
 • Ne trumpesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną Europos Sąjungos oficialią (ne gimtąją) kalbą (pageidaujama anglų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • Turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, gebėti dirbti MS Office programų paketu, naršymo žiniatinklyje, bendradarbiavimo (komunikavimo) programomis;
 • Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo, etikos normų laikymosi, raštvedybos įgūdžius;
 • Turėti gerus informacijos rinkimo ir sisteminimo, vadovavimo, organizavimo ir darbo komandoje įgūdžius;
 • Būti teisiškai išprususiam ir turėti asmens duomenų tvarkymo žinių;
 • Būti susipažinusiam su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, civilinės saugos teisės aktų reikalavimais ir jų laikytis pagal savo kompetenciją.

Siūlome:

 • Darbą draugiškame kolektyve;
 • Profesinio tobulėjimo galimybes;
 • Mėnesinis bruto atlyginimas  € 3500.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: ineta.labutiene@lsmu.lt

Telefonas  pasiteiravimui: +370 601 48106

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.