LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys, kurio veiklos tikslas – koordinuoti pirmosios, antrosios pakopų bei vientisąsias studijas, užtikrinant studentų informavimą tinkamu laiku studijų klausimais, efektyvų studijų administravimą, rengiant studijų apskaitos ir kitus su studijomis susijusius dokumentus, tvarkraščius, įsakymus, organizuojant sklandų studentų priėmimą bei gerinant studijų kokybę, skatinant inovacijų į studijų procesą diegimą, dėstytojų kompetencijų tobulinimą.

Studijų centrui priklauso Studentų informavimo (paslaugų) skyrius ir Inovatyviosios edukacijos skyrius.

Studijų centras – centralizuotas, į studentą orientuotas informacijos suteikimas, konsultavimas ir nukreipimas Universitete ir už jo ribų įvairiais su studentų reikalais susijusiais klausimais.

Skyriaus funkcijos:

  • Studentų konsultacijos studijų klausimais (gyvai, telefonu ar el. paštu).
  • Pažymos studijuojantiesiems ir studijas pabaigusiesiems.
  • Studentų grupės keitimas.
  • Studijų planų viešinimas.
  • Studentų kortelių išdavimas.

Gabija Karalienė
infos@lsmu.lt, +370 37 327366
A.Mickevičiaus g. 7, Kaunas, 104 kabinetas

Mes skatiname akademinės bendruomenės bendradarbiavimą ir mokslinius edukacijos tyrimus. Siekdami dalytis studentų mokymo(si) patirtimi ir mokslinių tyrimų rekomendacijomis, telkiame dėstytojus ne tik mokslo, bet ir neformaliuose renginiuose – konferencijose, įvairaus formato diskusijose ir praktiniuose mokymuose.

Informaciją apie organizuojamus renginius ir kalendorių rasite mūsų InoEdu puslapyje ir MEDAS portale.

Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

Kontaktai

Studijų centras
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 366 infos@lsmu.lt
Vilma Žaltauskė
L.e.p. Studijų centro vadovė
Visi kontaktai