LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys, kurio veiklos tikslas – koordinuoti pirmosios, antrosios pakopų bei vientisąsias studijas, užtikrinant studentų savalaikį informavimą studijų klausimais, efektyvų studijų administravimą, rengiant studijų apskaitos ir kitus su studijomis susijusius dokumentus, tvarkraščius, įsakymus, organizuojant sklandų studentų priėmimą bei gerinant studijų kokybę, skatinant inovacijų į studijų procesą diegimą, dėstytojų kompetencijų tobulinimą.

Studijų centrui priklauso Studentų informavimo (paslaugų) skyrius ir Inovatyviosios edukacijos skyrius.

Studijų centras –centralizuotas, savalaikis, į studentą orientuotas informacijos suteikimas, konsultavimas ir nukreipimas universitete, ir už jo ribų įvairiais su studentų reikalais susijusiais klausimais.

Skyriaus funkcijos:

  • Studentų konsultacijos studijų klausimais (gyvai, telefonu ar el.paštu)
  • Pažymos studijuojantiems ir studijas pabaigusiems
  • Studentų grupės keitimas
  • Studijų planų viešinimas
  • Studentų kortelių išdavimas

Aistė Stankevičienė
info@lsmu.lt, +370 615 38 273
A.Mickevičiaus g. 7, Kaunas, 104 kabinetas

Mes skatiname akademinės bendruomenės bendradarbiavimą ir mokslinius edukacijos tyrimus. Siekdami dalintis studentų mokymo(si) patirtimi ir mokslinių tyrimų rekomendacijomis, telkiame dėstytojus ne tik mokslo, bet ir neformaliuose renginiuose – konferencijose, įvairaus formato diskusijose ir praktiniuose mokymuose.

Informaciją apie organizuojamus renginius ir kalendorių rasite mūsų InoEdu puslapyje ir MEDAS portale.

Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

Kontaktai

Studijų centras
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 366 infos@lsmu.lt
Dr. Indrė Čeponienė
Studijų centro vadovė
+370 37 327307 indre.ceponiene@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 7, 104 kab.
Visi kontaktai