Prašome atkreipti dėmesį, kad Jūsų prašymas dėl Bioetikos centro pritarimo bus peržiūrėtas prasidėjus mokslo metams (liepos-rugpjūčio mėn. paraiškos nėra vertinamos). Iškilus skubiems klausimams, prašome kreiptis el. paštu: bec@lsmu.lt.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis funkcinis universiteto padalinys, kuriame vykdoma studentų atliekamų tyrimų etinio vertinimo, konsultavimo ir švietimo bioetikos klausimais veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

tikslas

Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių studentų atliekamų darbų etinę priežiūrą, įvertinat jų atitiktį bendriesiems tyrimų etikos principams.

Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, užtikrinti laisvanorišką informuoto asmens (tiriamojo) sutikimą, taip pat garantuoti tiriamųjų privatumą, ju asmeninių duomenų konfidencialumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos ir kiek įmanoma mažiau galimos žalos arba potencialios rizikos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

misija

Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

vizija

Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai, gebantys atlikti teisėtus, kokybiškus ir etinius reikalavimus atitinkančius mokslinius tyrimus biomedicinos ir kitų sveikatos mokslų srityse.

Studentų mokomieji tyrimai

Kaip gauti LSMU Bioetikos centro pritarimą tyrimo vykdymui?

Praktinės rekomendacijos:

 • Jei planuojate atlikti mokslinį-tiriamąjį darbą baigiamojo darbo ar kitais tikslais (pavyzdžiui, parengti konferencijos tezes ar mokslinę publikaciją), prieš pradėdami savo tyrimą turėtumėte gauti LSMU Bioetikos centro pritarimą.
 • Siekdami gauti pritarimą tyrimui atlikti, turėtumėte pateikti Paraišką, kurią sudaro (a) prašymo forma, (b) Etinės savianalizės anketa ir (c) paraiškoje pateiktą informaciją patvirtinantys dokumentai.
 • Prašymą galite pradėti pildyti prisijungę prie LSMU Informacinės sistemos: lsmusis.lsmu.lt -> Asmenys-> Prašymai (), suvedę visą pilną informaciją apie save ir pasirinkę Prašymo tipą -> Dėl Bioetikos centro pritarimo tyrimui.
 • Pasirinkę prašymą dėl Bioetikos centro pritarimo tyrimui: 1) atsakykite į formoje pateiktus Etinės savianalizės anketos klausimus; 2) pridėkite atskirais failais papildomus reikiamus dokumentus (*.pdf ar kitu plačiai naudojamu formatu), kurie yra būtini etiniam jūsų planuojamo tyrimo vertinimui.

Rekomenduojame į prašyme pateiktus klausimus atsakyti konkrečiai – pateikiant faktinę informaciją apie jūsų planuojamą tyrimą, kiek įmanoma, išsamiau ir aiškiai argumentuotai.

DĖMESIO – jūsų pateiktą prašymą turi patvirtinti jūsų baigiamojo darbo vadovas, prisijungęs prie LSMU Informacinės sistemos, peržiūrėjęs jūsų paraišką ir, jei viskas tinkama, paspausti ant jūsų prašymo „Saugoti vizą“.

Prašymą pildykite vadovaudamiesi LSMU Informacinėje sistemoje pateiktomis instrukcijomis ir lentelėje žemiau pateiktomis rekomendacijomis. 

Prašymo būklėBūklės aprašymas ir rekomendacijos
RuošiamaKol pildote paraišką ir kol jos nepateikiate, matysite prašymo būklę „Ruošiama“. Tai yra prašymo juodraštis, jau suvestus duomenis rasite kitą kartą atidarę prašymą (nepamirškite suvedę duomenis, paspausti mygtuką „Saugoti“.
Pateiktas prašymasJūsų rašymas pateiktas Bioetikos centrui. Tik įsitikinę, kad visa informacija yra teisinga ir visi reikiami dokumentai pridėti prie paraiškos, išsiųskite paraišką spausdami „Pateikti“ (prašymo būklė bus „Pateiktas prašymas“). Savo prašymą galite bet kada peržiūrėti elektroniniu formatu atsisiuntę į savo kompiuterį arba atsispausdinę.
Grąžintas taisymuiBioetikos centras yra įpareigotas įvertinti jūsų Paraišką per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo datos. Gavę pranešimą, kad jūsų prašymo būklė yra „Grąžintas prašymas taisymui“, prašyme rasite Bioetikos centro konsultantų pateiktas pastabas, klausimus ar pasiūlymus dėl Paraiškos tobulinimo ar dokumentų papildymo. Jūsų Paraiška bus iš naujo įvertinta tik po pakartotinio (papildyto) prašymo pateikimo.
Paruoštas komisijos vizavimuiPrašymas paruoštas Bioetikos centro svarstymui/sprendimui.
Vizuotas komisijosJūsų prašymas įvertintas, laukiama išvados.
PatenkintasGavę pranešimą apie jūsų prašymo būklę „Patenkintas“, jūsų tyrimui bus suformuotas „Pritarimas“, kurį jūs patys galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį ar atsispausdinti.
Atmestas*Jūsų prašymas atmestas. Paaiškinimą rasite atsidarę savo prašymą ir gausite pranešimą el. paštu.
Pastaba: jei prašymas atmestas ir visais kitais atvejais, pavyzdžiui, rekomenduojant tyrėjams kreiptis į kitas institucijas (tokias kaip regioninis Biomedicininių tyrimų etikos komitetas, Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisija prie VMVT ir pan.), Bioetikos centras informuos tyrėjus el. paštu.

Paraišką papildantys dokumentai dėl Bioetikos centro pritarimo tyrimui

Papildomi dokumentai (kaip priedai), kuriuos privalo pateikti pareiškėja ar pareiškėjas ar pareiškėjai (jei tyrimą atlieka ne vienas tyrėjas), pildant paraišką Bioetikos centro pritarimui gauti:

 • Priedas nr. 1. Tyrimo instrumento (-ų), kurį (-uos) planuojama panaudoti tyrime, kopija (-os), įskaitant apklausos anketas, klausimynus, matavimų skales ir pan. (priedas pridedamas atsakant į klausimą nr. 11).
 • Priedas nr. 2. Autorizuoto tyrimo instrumento autorių sutikimo kopija (priedas pridedamas atsakant į klausimą nr. 12).
 • Priedas nr. 3. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma, jei taikoma pagal tyrimo pobūdį (priedas pridedamas atsakant į klausimą nr. 21, būtini tyrėjo ir darbo vadovo parašai). Pastaba: Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma yra laisva, tačiau rekomenduojame vadovautis Bioetikos centro rekomendacijomis.
 • Priedas nr. 4. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti mokslinį-tiriamąjį darbą baigiamojo darbo tikslais, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą* (priedas pridedamas atsakant į etinės savianalizės klausimą nr. 6).
 1. Sutikimas gali būti laisvos formos arba pačios įstaigos arba padalinio naudojamas šablonas. Svarbu, kad prašyme gauti įstaigos ar padalinio vadovo sutikimą, būtų nurodytas studento vardas ir pavardė, studijų programa, fakultetas, tyrimo pavadinimas, tikslas ir tyrimo metodai, taip pat kitos aplinkybės svarbios tyrimo atlikimui toje įstaigoje.
 2. Jei tyrimą planuojate LSMUL KK, reikalingas profilinės klinikos ar klinikų vadovų vizavimas/sutikimas.
 3. Jei tyrimą planuojate LSMU KL (Kauno ligoninėje), įstaigos administracijos patvirtinimo nereikia.
 4. Jei tyrimą planuojate kitose įstaigose, prašome vadovautis jų vidinę tvarkos nuostatomis.
 • Priedas nr. 5. Kiti dokumentai (pvz., sertifikatai, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai), kurie būtini atlikti etinį jūsų tyrimo projekto vertinimą. (Priedai gali būti pridedami atsakant į klausimą nr. 18 ir/arba kitus klausimus, priklausomai nuo tyrimo pobūdžio).
 • Priedas nr. 6. Lietuvos bioetikos komiteto arba Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo kopija, jei studento atliekamas tyrimas yra biomedicininio tyrimo dalis.

Rekomenduojame paraiškos/prašymo pildymo metu jau turėti paruoštus reikiamus dokumentus (žr. dokumentų sąrašą žemiau) ir pildant paraišką juos prikabinti. Jei pildymo metu neturite paruošę visų reikiamų dokumentų, paraiškos išsiųsti negalėsite, tačiau galėsite išsaugoti visus suvestus duomenis.

Rekomenduojame pridedamų dokumentų pavadinimus sudaryti iš tyrėjo pavardės, dokumentų pridavimo datos ir dokumento tipo, pavyzdžiui, Pavardenis_11.05_prasymas, arba Pavardenis_11.05_ESA, arba Pavardenis_11.05_istaigos_sutikimas ir pan.

Jei turite klausimų dėl pritarimo išdavimo, pirmiausia susipažinkite su D.U.K. skiltyje pateiktais paaiškinimais. Jei nerasite atsakymų ar turite papildomų klausimų dėl jūsų atliekamo tyrimo, rekomenduojame kreiptis į Bioetikos centrą el. paštu bec@lsmu.lt arba telefonu +370 37 327233.

DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą.

Paraiškos dokumentus vertina Centro konsultantai, remdamiesi Paraiškos etinio vertinimo anketa.

Konsultacijos studentams ir jų mokslinių darbų vadovams

Jei kyla neaiškumų dėl dokumentų parengimo ar norite pasikonsultuoti dėl planuojamo mokslinio-tiriamojo darbo organizavimo etinių tyrimo aspektų, kviečiame į individualias konsultacijas.

Konsultacijos bus vykdomos individualiai penktadieniais Bioetikos centre arba kitu sutartu laiku MS Teams platformoje.

Kviečiame konsultacijai registruotis iš anksto el. paštu bec@lsmu.lt  (laiške nurodykite preliminarų konsultacijos laiką, mokslinio-tiriamojo darbo temą ir esminius klausimus).
Skubiais atvejais prašome skambinti žemiau nurodytais telefonais arba susisiekti tiesiogiai per MS Teams.

Konsultacijas veda Bioetikos centro konsultantai – prof. Eimantas Peičius ir dr. Žydrūnė Luneckaitė.

Bioetikos centro konsultantai

Doc. dr. Žydrūnė Luneckaitė
Bioetikos centro konsultantė
Prof. dr. Eimantas Peičius
Bioetikos centro konsultantas
Dr. Aušra Urbonienė
Bioetikos centro konsultantė
D.U.K.

1. Kodėl reikia gauti bioetikos institucijos pritarimą arba leidimą tyrimui atlikti?

Bet kokio pobūdžio mokslinis tyrimas ar bet koks kitas tyrimas, kuriame įtraukiami plačiąja prasme, žmonės, jų asmens ar sveikatos duomenys, turi būti (1) institucionalizuotas, t.y. turi būti tyrimą inicijuojanti institucija, kurią (2) atstovauja atitinkamus įgaliojimus turintis tyrėjas/tyrėjai (tyrėjo statusą gauna iš institucijos) ir (3) tyrimas turi turėti tam tikrą paskirtį (t.y. tikslą plačiąja prasme – surinkti mokslui ar visuomenei reikalingos informacijos, kaupti, apibendrinti, analizuoti žinias, metodikas, produktus ir pan.). Leidimas tyrimui taip pat būtinas dėl šiuo metu visiems tyrėjams (įskaitant ir studentus) taikomų griežtų mokslinių tyrimų etikos reikalavimų ir su tyrimais susijusios moralinės ir teisinės atsakomybės.

2. Kokia LSMU Bioetikos centro paskirtis ir misija?

Bioetikos centro kaip LSMU funkcinio neakademinio padalinio paskirtis yra:

 • vystyti aukštą mokslinių tyrimų bei akademinės veiklos kultūrą;
 • formuoti akademinės bendruomenės narių etinę kompetenciją;
 • padėti užtikrinti LSMU Etikos kodekse, LR nacionalinių teisės aktuose ir tarptautiniuose dokumentuose deklaruojamų vertybinių nuostatų įgyvendinimą studijų procese ir studentų mokslinėje tiriamojoje veikloje;
 • optimizuoti ir vystyti studentų tyrimų etinę priežiūrą LSMU;
 • aiškiai atskirti Bioetikos centro ir regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų (RBTEK) funkcijas.

LSMU Bioetikos centro misija apima tris sritis:

EDUKACIJA

 • Supažindinti su tyrimų etikos praktiniais reikalavimais ir kriterijais.
 • Padėti pasiruošti ir planuoti mokslinį darbą, padėti išvengti „klaidų“, kurios pažeistų žmogaus teises ir laisves.

SAVIREGULIACIJA IR ĮGALINIMAS

 • Sukurti mokslinių tyrimų etinį monitoringą ir parengti nuoseklų etinio vertinimo algoritmą.
 • Atlikti nepriklausomą (nešališką) nebiomedicininių mokslinių tyrimų (nepatenkančių į RBTEK) projektų etinį įvertinimą (išduodant pritarimą apie tyrimo projekto atitikimą bendriesiems tyrimų etiniams reikalavimams).

KONSULTACIJOS. REKOMENDACIJOS

 • Teikti studentams ir jų vadovams metodinę pagalbą planuojant ir vykdant etišką mokomąjį (studento) tyrimą.

3. Ar reikia gauti BEC pritarimą, jei studijuoju LSMU ir planuoju tyrimą baigiamojo darbo tikslais (rengiant bakalauro, magistro arba kursinį darbą)?

LSMU Studijų reglamentas 27.7 punktas numato, kad visi LSMU studentai, kurie vykdo mokslinę-tiriamąją veiklą studijų tikslais turi “laikytis bendrųjų tyrimų etikos reikalavimų ir gauti Universiteto Bioetikos centro (toliau – BEC) pritarimą studento atliekamam (mokomajam) tyrimui”(LSMU Studijų reglamentas, Nr. 123-03, 2019.09.19).

4. Ar galima gauti BEC pritarimą, jei mano tyrimas yra biomedicininis pagal įstatyme numatytą apibrėžtį?

Ne, visiems tyrimams, kurie klasifikuojami kaip biomedicininiai, turi būti gautas Lietuvos bioetikos komiteto (LBEK) arba regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas. Nepaisant to, remiantis LBEK išaiškinimu, tam tikrais atvejais biomedicininiams tyrimams, kuriuos atlieka studentai mokomaisiais tikslais, gali būti taikomi kiti reikalavimai. Išaiškinimą rasite čia.

5. Kaip žinoti, ar mano tyrimas yra biomedicininis ar ne?

Pagal Biomedicininių tyrimų etikos įstatymą (BMTEĮ), biomedicininiai tyrimai –  tai „biomedicinos mokslų hipotezių patikrinimas mokslo tiriamaisiais metodais, kuriuo siekiama plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką” . Visiems be išimties biomedicininiams tyrimams yra taikomi išskirtiniai reikalavimai, nurodyti Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme ir jie skiriami nuo kitų mokslinių tyrimų su žmonėmis dar griežtesniais etikos reikalavimais tiek tyrėjams (būtina kvalifikacija ir t.t.) , tiek paties tyrimo etinei priežiūrai.

6. Ar man reikia gauti LSMU BEC pritarimą, jei esu įtrauktas į mokslinį tyrimą, kuriam jau yra išduotas regioninio komiteto leidimas?

Jei esate įtrauktas į mokslinį tyrimą, kuriam išduotas leidimas, turėtumėte kreiptis į Bioetikos centrą ir pateikti paraišką, kurioje turėtų atsispindėti jūsų vaidmuo ir vykdomos veiklos. Bioetikos centras išduoda  pritarimą būtent jūsų atliekamo tyrimo daliai.

7. Ar Bioetikos centras visada atsako į pateiktą paraišką?

Bioetikos centras gali
– arba (a) išduoti jums pritarimą, jei jūsų parengti dokumentai ir tyrimo dizainas atitinka visus reikalavimus;
– arba (b) prašyti jūsų papildyti, koreguoti arba keisti dokumentus, jei jie neatitinka tam tikrų etinių kriterijų, arba jei dokumentai neatitinka taikomų reikalavimų
– arba (c) rekomenduoti kreiptis regioninį komitetą.
A ir B atvejais, Bioetikos centro (BEC) pritarimas suteikia studentui ar studentams teisę atlikti tyrimus kaip studijų programos dalį, naudojant LSMU ligoninės Kauno klinikų pacientų duomenis, tačiau šie duomenys gali būti naudojami tik baigiamojo darbo rengimui arba tyrimams, kurių rezultatai bus viešinami eLABa, studentų konferencijų tezėse ar mokslo populiarinimo šaltiniuose.

8. Kokiais atvejais Bioetikos centras gali rekomenduoja kreiptis regioninį komitetą?

Į RBTEK rekomenduojama kreiptis visada, jei yra nustatomi biomedicininio tyrimo požymiai. Detaliau žr. 4 ir 5 klausimus.
Taip pat, jei jūs esate LSMU studentas ar rezidentas,

ir planuojate atlikti tyrimą, kurio pobūdis kelia abejonių dėl jo priskyrimo biomedicininiam tyrimui, arba tai yra biomedicininis tyrimas, arba jei ketinate pats ar kartu su moksliniu darbo vadovu ar kitais bendraautoriais publikuoti recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, arba publikuoti kaip biomedicininio tyrimo rezultatus,

tada, Jūs privalote kreiptis į Kauno arba Vilniaus regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą.
Dėl regioninio komiteto leidimo kreiptis turi pagrindinis tyrėjas, o jus gali įtraukti į kitų tyrime dalyvaujančių asmenų sąrašą, kuris bus pridėtas prie leidimo. Nuoroda į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą pateikiama čia.

9. Kokius dokumentus man reikia parengti ir pristatyti į Bioetikos centrą pritarimui gauti?

Jei kreipiatės į Bioetikos centrą, jums būtina parengti paraišką.
Tam tikslui būtina pristatyti (a) prašymą pritarimui gauti, (b) tinkamai užpildytą Etinės savianalizės anketą (ESA), įskaitant tyrimo santrauką ir kitus dokumentus priklausomai nuo jūsų planuojamo tyrimo pobūdžio.
Jei atliksite apklausą ar testuosite respondentus, būtina pridėti (c) tyrimo instrumento ar instrumentų kopijas. Jei tyrimą atliksite tiesiogiai įtraukiant žmones, ir rinksite jų asmeninę ar kitą svarbią informaciją, taip pat jei įtrauksite pažeidžiamų asmenų grupes, turite parengti (d) tiriamojo asmens informavimo bei sutikimo formas.
Jei tyrimą atliksite tam tikroje įstaigoje (t.y., ne viešoje erdvėje), būtina gauti tos (e) įstaigos vadovo ar įgalioto atstovo sutikimą.
Prieš pradedant tyrimą LSMUL KK, būtina gauti ir pateikti į BEC visų profilinių klinikų, kuriose planuojate savo tyrimą, vadovų sutikimus.
Priklausomai nuo tyrimo pobūdžio, jums gali prireikti kitų dokumentų, kuriuos taip pat reiktų pateikti kaip papildomus įrodymus pvz. Tyrėjo kvalifikacijos (atlikti tam tikras procedūras ar matavimus) ar naudojamo prietaiso atitikties CE sertifikato reikalavimams.

Visi dokumentai išskyrus prašymą ir ESA yra laisvos formos, todėl turite juos parengti pasitardami su darbo vadovu ar kitais kompetentingais asmenimis.

10. Ar man būtinas BEC pritarimas, jei atlieku sisteminę literatūros apžvalgą?

Taip pritarimas būtinas. Užpildykite prašymą ir ESA ir pateikite Centro administratorei

11. Ar reikia parengti informuoto asmens sutikimo formą tyrimui, kuriame bus atliekama anoniminė anketinė tiriamųjų apklausa?

Jei anketoje visi klausimai yra anoniminiai (t.y. klausiama respondentų nuomonių, požiūrių, įsitikinimų ir pan.), jei nėra renkami objektyvūs sveikatos ar asmens duomenys ir jei pačios apklausos metu yra užtikrinamas tiriamųjų (respondentų) anonimiškumas (t.y. jie neidentifikuojami), tokiais atvejais informuoto asmens sutikimo formos naudoti nereikia. Tačiau būtina parengti atskirą kreipimosi (informavimo) lapą arba trumpą bet informatyvią anketos preambulę, kurioje turėtų būti nurodyta:
Tyrėjo vardas, pavardė, institucija, tyrimo pavadinimas ir/arba tyrimo tikslas; apibendrintai – tyrimo metodai, tyrimo instrumento pobūdis (pvz. Anketa anoniminė); deklaruojama – tiriamųjų ir surinktų duomenų konfidencialumo užtikrinimo garantijos, taip pat tyrėjo ir/arba darbo vadovo kontaktai (pasirinktinai el. pašto adresas ir/arba tel. Nr.), kuriais tyrimo dalyviai galėtų susisiekti, jei jiems kiltų klausimų ar neaiškumų. Preambulė ar kreipimosi tekstas yra individualus, todėl jokių šablonų nėra.

12. Ar reikia gauti gauti kiekvienos įstaigos (padalinio ar pan.) vadovo sutikimą tyrimui atlikti?

Taip, reikia gauti kiekvienos įstaigos vadovo ar kito atsakingo (įstaigą atstovaujančio) asmens sutikimą. Jei tyrimą planuojate atlikti LSMUL KK, prieš kreipiantis į BEC būtina gauti LSMUL KK profilinės klinikos vadovo sutikimą.

13. Ar visada reikia gauti įstaigos (padalinio ar pan.) vadovo sutikimą? Ar reikia gauti įstaigos vadovo sutikimą, jei planuoju apklausti įstaigos darbuotojus elektroniniu paštu arba jei tyrime panaudosiu vieša prieinamos įstaigos duomenis, pvz. metines ataskaitas ir pan.?

Taip, būtina visada gauti įstaigos vadovo sutikimą, jei planuojate daryti bet kokio pobūdžio tyrimą (apklausą, interviu ar dokumentų analizę) toje įstaigoje. Būtina gauti vadovo sutikimą ir tais atvejais kai planuojate tiesiogiai ar netiesiogiai rinkti duomenis apie tos įstaigos darbuotojus, pacientus arba klientus arba ketinate su jais susisiekti dėl tyrimo tarnybiniais telefonais ar el. paštu. Kitais nenumatytas atvejais taip pat rekomenduojama susisiekti ir pasitikslinti įstaigos administracijoje dėl įstaigos vadovo sutikimo.

14. Ar būtina gauti abiejų tėvų (ar globėjų) raštišką sutikimą, jei į tyrimą etiniu įtraukti nepilnamečius?

Detalų Lietuvos bioetikos komiteto išaiškinimą dėl vaikų įtraukimo į tyrimus žiūrėkite čia.

Jei turite daugiau klausimų, rašykite el. paštu: bec@lsmu.lt.


Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų etika

Atsižvelgiant į LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patvirtintas Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių (patvirtintų 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-60, atnaujintų 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-24) nuostatas (žr. Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės). Kaip nurodoma šiose gairėse, esminės Atitikties mokslinių tyrimų etikai priežastys yra šios:

,,7.1. Siekiama užtikrinti asmenų, dalyvaujančių moksliniuose tyrimuose, teises, orumą ir gerovę.

7.2. Užtikrinamas aukštų akademinės etikos vertybių ir principų laikymasis bei tinkamas (asmens) duomenų tvarkymas.

7.3. Sumažinama rizika, susijusi su mokslinio tyrimo tiriamaisiais, tyrėjais ir trečiosiomis šalimis.

7.4. Susitariama dėl bendrų aukštų kokybiškai ir moksliškai pagrįstų mokslinių tyrimų atlikimo kriterijų.7.5. Didinama mokslinių tyrimų nauda visuomenei ir visuomenės pasitikėjimas akademine bendruomene, atliekančia šiuos tyrimus.”

LSMU atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetai

LSMU pradėta diegti atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo procedūra, kurią įgyvendina trys atitinkamoms mokslų sritims atstovaujantys nepriklausomi, tačiau pagal vieningą sistemą ir darbo tvarką veikiantys atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetai:

 • Medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijų mokslų komitetas (vertina visas šių mokslo sričių paraiškas, išskyrus į biomedicininių tyrimų aprėptį patenkančius tyrimų projektus).
 • Veterinarijos, gyvūnų mokslų ir kitų žemės ūkio mokslų komitetas (vertina visas šių mokslų sričių paraiškas, išskyrus į Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie VMVT aprėptį patenkančius tyrimų projektus).
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų komitetas (vertina visas šių mokslų sričių paraiškas).

Susipažinti su Komitetų sudėtimi galite čia.

Pagrindinis AMTE komitetų veiklos tikslas – planuojamų mokslinių tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai, t. y. į mokslinius tyrimus įtraukiamų žmonių teisių ir/arba gyvūnų gerovės bei apsaugos užtikrinimas.

Svarbiausios AMTE komitetų funkcijos:

 • vykdo planuojamo mokslinio tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą;
 • priima sprendimus dėl planuojamo mokslinio tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai Centrui pateiktos paraiškos pagrindu;
 • teikia pareiškėjui argumentuotas pastabas apie nustatytus paraiškos trūkumus dėl tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai;
 • teikia Centrui tyrimo vertinimo išvadas dėl planuojamo mokslinio tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai.

LSMU Mokslinių tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikos (toliau – AMTE) komitetai yra integruoti į Bioetikos centro veiklą ir vadovaujasi LSMU Bioetikos centro valdybos patvirtintais šiais dokumentais:

AMTE komitetai atlieka LSMU mokslininkų, tyrėjų ir kitų akademinės bendruomenės narių planuojamus mokslinių tyrimų projektų atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą bei priima sprendimus uždaruose posėdžiuose dėl planuojamo atlikti mokslinio tyrimo atitikimo mokslinių tyrimų etikai arba neatitikimo.

Bioetikos centras organizuoja prašymų dėl mokslinių tyrimų projektų įvertinimo priėmimą, administracinę paraiškų patikrą ir pažymų apie (komitetų priimtų sprendimų pagrindu) atitiktį (arba neatitikimą) mokslinių tyrimų etikai išdavimą pareiškėjams; taip pat užtikrina metodinę pagalbą komitetams.

Informacija dėl paraiškos teikimo

Prašome atkreipti dėmesį, kad Jūsų prašymas dėl Bioetikos centro pritarimo bus peržiūrėtas prasidėjus mokslo metams (liepos-rugpjūčio mėn. paraiškos nėra vertinamos). Iškilus skubiems klausimams, prašome kreiptis el. paštu: bec@lsmu.lt.

Tyrėjai turi pateikti užpildytą paraiškos formą lietuvių kalba ir paraiškoje nurodytus papildomus dokumentus, priklausomai nuo tyrimo pobūdžio. Atitikties MTE paraiškos formą rasite čia.

Papildomi dokumentai pridedami kaip paraiškos priedai (jei taikoma pagal tyrimo pobūdį):

 • Priedas 1. Tyrimo instrumento (-ų), kuris (-ie) planuojama panaudoti tyrime, kopija (-os), įskaitant apklausos anketas, klausimynus, matavimų skales ir pan.
 • Priedas 2. Autorizuoto tyrimo instrumento autorių sutikimo kopija.
 • Priedas 3. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma.
 • Priedas 4. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą*. (* – pastaba: jei tyrimą planuojate LSMUL KK, reikalingas profilinės klinikos ar klinikų vadovų vizavimas/sutikimas. Kitose įstaigose – pagal vidinę tvarką).
 • Kiti dokumentai (pavyzdžiui, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, licencijos, sertifikatai ir pan.), kurie būtini mokslinio tyrimo įgyvendinimui.

Paraiškos dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai teikiami Bioetikos centrui ne mažiau kaip 20 darbo dienų prieš kiekvieno komiteto posėdį. Paraiškos priimamos pirmadieniais – ketvirtadieniais 9.00 – 12.00 val. Veterinarijos Akademijos centrinių rūmų 117 kab. (Tilžės g. 18) arba el. paštu: bec.registracija@lsmu.lt.

Visais paraiškų teikimo klausimais prašome kreiptis į Bioetikos centro administratorę telefonu: +370 37 327 233.

Komitetų posėdžių planas

Prašome atkreipti dėmesį, kad paraiškos dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai teikiami Bioetikos centrui ne mažiau kaip 20 darbo dienų prieš kiekvieno komiteto posėdį.

Veterinarijos, gyvūnų mokslų ir kitų žemės ūkio mokslų komiteto posėdžiai:

 • 2024 vasario 23 d. Dokumentai priimami iki sausio 29 d.
 • 2024 kovo 29 d. Dokumentai priimami iki kovo 1 d.
 • 2024 balandžio 25 d. Dokumentai priimami iki kovo 27 d.
 • 2024 gegužės 23 d. Dokumentai priimami iki balandžio 25 d.
 • 2024 birželio 20 d. Dokumentai priimami iki gegužės 23 d.

Medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijų mokslų komitetas komiteto posėdžiai:

 • 2024 vasario 27 d. Dokumentai priimami iki sausio 29 d.
 • 2024 kovo 25 d. Dokumentai priimami iki vasario 27 d.
 • 2024 balandžio 26 d. Dokumentai priimami iki kovo 29 d.
 • 2024 gegužės 29 d. Dokumentai priimami iki gegužės 2 d.
 • 2024 birželio 19 d. Dokumentai priimami iki gegužės 22 d.
 • 2024 rugsėjo 18 d. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 22 d.

Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto posėdžiai:

 • 2024 vasario 21 d. Dokumentai priimami iki sausio 24 d.
 • 2024 m. kovo 20 d. Dokumentai priimami iki vasario 26 d.
 • 2024 m. balandžio 17 d. Dokumentai priimami iki kovo 20 d.
 • 2024 m. gegužės 15 d. Dokumentai priimami iki balandžio 18 d.
 • 2024 m. birželio 19 d. Dokumentai priimami iki gegužės 24 d.
 • 2024 rugsėjo 25 d. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 29 d.

Individuali konsultacija
Registruotis
Bioetikos centras
+370 37 327 233 bec@lsmu.lt
VA centriniai rūmai, Tilžės g. 18, Kaunas
Prof. dr. Eimantas Peičius
Bioetikos centro vadovas
+370 37 327 232 eimantas.peicius@lsmu.lt
Veterinarijos akademijos centriniai rūmai, 117 kab.
Visi kontaktai