Tikslas – vykdyti visų pakopų veterinarijos ir maisto krypties studijas, suteikiant žinių apie biologiją, gyvūnų mikro- ir makroanatomiją, fiziologiją ir imunologiją; organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, inovacijų bei eksperimentinės plėtros darbus, bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis.

Katedroje veikia VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJOS IR PATOLOGIJOS CENTRAS, kurio tikslas – tirti biocheminius ir mikrobiologinius rodiklius bei specifinius biožymenis, kurti priemones ir būdus galvijų virškinamojo trakto ligoms diagnozuoti ir gydyti bei mitybos procesams ir produkcijos kokybei gerinti.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:

 • Tirti galvijų holobiontus, vertinant mikrobiomą  skirtingose organizmo vietose.
 • Kurti naujas žinias, būdus ir priemones gyvūnų virškinimo fiziologiniams ir patologiniams procesams vertinti ir eliminuoti.

Centras vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir vykdo mokslinį tiriamąjį darbą, susijusį su gyvūnų fiziologijos funkcijomis ir patologija.
 • Skelbia mokslinius ir mokslo populiarius straipsnius.
 • Bendradarbiauja, sudaro sutartis su mokslo, mokymo įstaigomis, kompetentingomis institucijomis ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais užsakomuosius mokslinius darbus bei dalyvauja jas vykdant.
 • Sudaro sąlygas ir padeda studentams, magistrantams, doktorantams vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą.
 • Organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kt.
 • Rengia nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus ir juose dalyvauja.
 • Atlieka užsakomuosius mokslinius darbus ir užsakomuosius tyrimus, teikia konsultacijas.

Paslaugos:

 • Organizuojami ir vykdomi bandymai, tiriant virškinimo procesus galvijų didžiajame prieskrandyje ir įvairių veiksnių įtaką produktyvumui bei pieno kokybei.
 • Tiriami galvijų didžiojo prieskrandžio turinio fermentaciniai rodikliai (pH, mikroorganizmų skaičius, bendras lakiųjų riebalų kiekis, bendras ir NH3 azoto kiekis, redukcinis bakterijų aktyvumas, gliukozės rūgimas).
 • Nustatomas pašarų sausosios medžiagos virškinamumas in vitro.
 • Teikiamos konsultacijos gyvūnų sveikatingumo, fermentacijos procesų optimizavimo virškinamajame trakte klausimais.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Katedros dėstytojai dėsto Veterinarijos, Gyvūnų mokslo ir Medicinos fakultetų vientisųjų, I pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams.

Veterinarijos fakulteto studijų programos:

Vientisųjų studijų Veterinarinės medicinos (VM) ir Veterinarinės medicinos užsieniečiams (VMU) programų studentams dėstomi biologijos, anatomijos, histologijos, fiziologijos ir imunologijos dalykai šiuose katedros dėstytojų koordinuojamuose moduliuose: Gyvybės mokslai I, Atrama ir judėjimas, Gyvybės mokslai II, Kraujo, limfos apytakos sistema ir kvėpavimas, Neuroendokrininė sistema ir jutimai, Reprodukcija, ir kitų padalinių koordinuojamuose moduliuose: Medžiagų įsisavinimas, apykaita ir šalinimas, Infekcija ir imuninis atsakas, Mikrobiologija, virusologija ir parazitologija.

I pakopos Maisto mokslo nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams dėstoma žmogaus ir gyvūnų fiziologija.

I pakopos Veterinarinės maisto saugos nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams dėstomi šie dalykai: morfologija, fiziologija, taikomoji biologija, mikrobiologija ir imunologija.

Gyvūnų mokslo fakulteto studijų programos:

I pakopos Gyvūnų mokslo nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams dėstomi šie dalykai: taikomoji biologija ir ekologija, gyvūnų morfologija ir gyvūnų fiziologija.

I pakopos Gyvūno ir žmogaus sąveikos nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams dėstomi šie dalykai: gyvūnų biologija, gyvūnų morfologija ir fiziologija, imunologija.

Medicinos fakulteto studijų programos:

I pakopos Medicinos ir veterinarijos genetikos nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams dėstomi šie dalykai: žmogaus ir laboratorinių gyvūnų anatomija, žmogaus ir gyvūnų fiziologija, bioetika ir gyvūnų mokslas.

I pakopos Medicinos ir veterinarijos biochemijos nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentams dėstomi šie dalykai: žmogaus ir laboratorinių gyvūnų anatomija, žmogaus ir gyvūnų fiziologija, bioetika ir gyvūnų mokslas, ląstelės biologija.

Katedroje dėstomi ir pasirenkamieji dalykai.

Katedros dėstytojai vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams Veterinarinės medicinos, Maisto mokslo, Veterinarinės maisto saugos, Gyvūnų mokslo bei Gyvūno ir žmogaus sąveikos studijų programose.

 

Katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja ir vykdant Žemės ūkio mokslų (Veterinarijos ir Gyvūnų mokslų) trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) – dėstomi šie doktorantūros studijų dalykai:

 • Bandomieji gyvūnai, gerovės aspektai ir jų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais (A002).
 • Įvairių rūšių gyvūnų fiziologinių funkcijų ypatumai (A002).
 • Kompleksinė gyvulių kūno sričių morfologinė analizė (A002).
 • Gyvūnų palyginamoji fiziologija (A003).

Katedroje kasmet organizuojami 80 val. trukmės mokymai tyrėjams, mokslininkams, dėstytojams „Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai” (Nr. KMU 777).

Katedros darbuotojai dalyvauja švietėjiškoje veikloje (mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“, „Gabių mokinių“ ugdymo programa, kt.).

Katedros dėstytojai, mokslininkai ir doktorantai tiria įvairių gyvūnų rūšių funkcines sistemas, imuninį atsaką, siekiant užtikrinti gyvūnų ir visuomenės sveikatą; skelbia tyrimų rezultatus mokslinėse publikacijose ir konferencijose; recenzuoja mokslinius straipsnius, disertacijas ir kitus leidinius; teikia konsultacijas įvairių gyvūnų rūšių organizmo sveikatos užtikrinimo, imuninės sistemos įvertinimo, fiziologinių rodiklių analizės klausimais ir atlieka gyvūnų kaulų osteologinę ekspertizę.

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Gyvūnų imuninei sistemai reikšmingų antigenų tyrimas, taikant viduląstelinį dažymą ir kitus imuninių ląstelių fenotipavimo metodus tėkmės citometrijoje bei molekulinius miRNR analizės metodus citokinų ekspresijai identifikuoti imuninėse ląstelėse.
 • Zoonozinio hepatito E viruso antigeniškumo ir imunogeniškumo tyrimai in vitro ir in vivo modeliuose, paplitusių padermių naminiuose ir laukiniuose gyvūnuose molekulinis charakterizavimas.
 • Erkinio encefalito TBE (Tick-borne encephalitis) viruso tyrimai ožkų, avių, žirgų populiacijose.
 • Žmonių ir audinių SARS-CoV-2 padermių sekoskaita.
 • Galvijų holobiontų tyrimai, vertinant mikrobiomą įvairiose organizmo vietose.
 • Atrajotojų didžiojo prieskrandžio turinio fermentacinių procesų, sveikatingumo ir produkcijos tyrimai, kuriant naujus būdus ir priemones virškinimo fiziologiniams ir patologiniams procesams vertinti ir koreguoti.
 • Įvairių gyvūnų rūšių anatominiai, funkciniai ir imunologiniai ypatumai, užtikrinant jų sveikatingumą ir gerovę.
 • Laukinių ir naminių mėsėdžių gyvūnų griaučių morfologiniai ir patologiniai tyrimai.

 

Katedra bendradarbiauja, rengia projektus ir sudaro sutartis su užsienio ir nacionalinėmis mokslo ir studijų įstaigomis, kompetentingomis institucijomis ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais valstybinius bei užsakomuosius mokslinius darbus ir dalyvauja juos vykdant.

Katedroje sudarytos sąlygos studentams, magistrantams ir doktorantams vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą. Katedroje studijuoja trys doktorantai: I. Jasinevičiūtė (2019–2023), E. Šimkutė (2019–2023) ir K. Raulinaitė (2019–2023).

Tarptautiniai projektai:

2021–2026. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas „Understanding microbiomes of the ruminant holobiont (HoloRuminant)“ (Nr. 2021-PRO-00065). Dalyvauja 25 partneriai. Vadovė LSMU – R. Želvytė, vykdytojai: I. Monkevičienė ir I. Šilinskas.

2019–2023. Cost- CA18101. SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses. Vykdytojas M. Ružauskas.

2017–2022. COST – CA16227 (IMAAC) Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents. Dalyvauja 28 šalys. Veiklos valdymo komiteto atstovas – A. Pautienius; pavaduotoja – E. Šimkutė.

2016–2020. COST-D-16008 Nr. CA15116 „Supratimas ir kova su afrikiniu kiaulių maru Europoje / Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASFSTOP)“; dalyvauja 28 šalys. Veiklos valdymo komiteto atstovas A. Stankevičius.

2012–2014. FP7 ERA-NET 2918915, „Animal welfare and health (ANIHWA)“. Vykdytojas A. Sederevičius.

2010–2014. COST Action FA902: Understanding and combating porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe. Vadovas A. Stankevičius.

2008–2011. EMIDA – „Coordination of European research in the area of animal health, including emerging threats, infectious diseases and surveillance“. Vykdytojas A. Sederevičius.

Nacionaliniai projektai:

Asociacijos „Santakos slėnis“ KTU-LSMU bendras mokslinis projektas „Akustinių virpesių pritaikymas galvijų mastito prevencijai ir jo gydymui (VIPGAMA)“ (RĮ 2021.03.26 dok. Nr. 2021-V-0156). Projekto vadovas LSMU A. Sederevičius, vykdytojai R. Želvytė, J. Žymantienė, V. Oberauskas, K. Musayeva.

MT projektas „Covid-19 infekcija: genominiai ir klinikiniai aspektai” Nr. P-COV-20-38. Vykdytojai: A. Stankevičius ir A. Pautienius.

2019–2023 „Tvaresnių didesnės pridėtinės vertės antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų žaliavų (bio)technologijos prototipas (SUSFEETECH)“, finansuojamas pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (EUREKA projektas). Vykdytojai: M.Ružauskas, A. Daukšienė.

2018–2020. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa.  MT-18-5 „Erkinio encefalito TBE („Tick-borne encephalitis”) viruso molekuliniai tyrimai ožkų ir karvių populiacijose bei technologinio proceso faktorių įtaka viruso rezistentiškumui, gaminant fermentinius sūrius iš nepasterizuoto pieno”. Vadovas – A. Stankevičius. Vykdytojai: A. Pautienius, J. Grigas.

2017–2021. Priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART) projektas „Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas“ (EUNUTRITECH). Vykdytojai: A. Stankevičius, J. Grigas, M. Ružauskas.

2017–2019. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa. MT-17-8 „Afrikinio kiaulių maro (AKM) epidemiologinių ir laboratorinių tyrimų analizė, ligos plitimo prognozė, rizikos analizė ir ligos valdymo strategija laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose Lietuvos Respublikoje“. Vadovas – A. Stankevičius.

2017–2018. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa. Nr. MT-17-13 „Ryšio tarp riebalų sudėties žaliame piene ir iš jo pagamintuose pieno produktuose nustatymas“. Vykdytojai: A. Sederevičius, K. Musayeva.

  1. Projektas „Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje (INTENSEFARMING). 2015-12-14 įsak. Nr. V-1227. Vadovas M. Ružauskas.

2015–2016. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa. Nr. MT-15-42 „Karvių pieno riebalų rūgčių (sočiųjų ir nesočiųjų) sudėties tyrimai bei rekomendacijų dėl žaliavinio pieno kokybės gerinimo pateikimas“. Vadovė R. Želvytė, vykdytojai: K. Musayeva, A. Sederevičius. NMA prie ŽŪM.

2015–2016. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa. Nr. MT- 15-9 „Neinvazinių priemonių taikymas pieno liaukos fiziologinei būklei vertinti bei rekomendacijų dėl ankstyvųjų patologijų nustatymo pieno gamybos technologiniame procese pateikimas“. Vadovas A. Sederevičius, vykdytojai: I. Monkevičienė, K. Musayeva, D. Beliavska – Aleksiejūnė.

2012–2014. Šernų KRKS virusų antigeninių savybių ir patogeniškumo charakterizavimas. Vadovas A. Stankevičius.

2010–2011. Šernų ir kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo virusų (KRKSV) molekulinis charakterizavimas. Vadovas A. Stankevičius.

Katedros dėstytojai ir mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio studijų ir aukštojo mokslo institucijomis, vykdant mokslinius tyrimus ir įgyvendinant pedagogų mobilumo mainų programas:

Barselonos autonominis universitetas (Ispanija), Gyvūnų sveikatos tyrimų centras; imunologinių tyrimų sritis, dėstytojų mobilumo programa.

Evoros universitetas (Portugalija), Viduržemio jūros regiono žemės ūkio aplinkos ir plėtros institutas; mitybos įpročių tyrimo sritis. Pažangių studijų ir mokslo institutas, Matematikos departamentas, biomatematikos ir epidemiologinių tyrimų sritis.

Ispanijos nacionalinė mokslo taryba (Madridas, Ispanija), Biologinių tyrimų centras; imunologinių tyrimų sritis.

Gamtos išteklių institutas (Jokioinen, Suomija); atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikrobiotos tyrimų sritis.

Gdansko universitetas (Lenkija); virusų molekulinės biologijos katedra; erkinio encefalito viruso Lenti DNR vakcinos kūrimas ožkoms ir avims (ICRAD projektas).

Gyvybės mokslų universitetas (Liublinas, Lenkija), Veterinarijos fakultetas; gyvūnų sveikatos tyrimų sritis, dėstytojų mobilumo programa.

Kagošimos universitetas (Japonija, Kagošima), Veterinarijos fakultetas; imunologinių tyrimų ir mRNR mlekulinių tyrimų sritys.

Mursijos universitetas (Ispanija), Veterinarijos fakultetas, Gyvūnų medicinos ir chirurgijos katedra, Tarpdisciplininė mokslinė laboratorija; kraujo ir seilių tyrimų sritis, dėstytojų mobilumo programa.

Škotijos žemės ūkio koledžas (Edinburgas, UK); atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikrobiotos tyrimų sritis.

Varmijos-Mazūrų universitetas (Olštynas, Lenkija); dėstytojų mobilumo programa.

Varšuvos gyvybės mokslų universitetas (Lenkija), Veterinarijos fakultetas, Patologijos ir diagnostikos katedra; infekcinių ligų imunologinė diagnostika, sekoskaita ir genotipavimas, filogenetinė analizė.

Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetas (Lenkija), Veterinarijos fakultetas, Gyvūnų biostruktūros ir fiziologijos katedra; dėstytojų mobilumo programa.

Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra; gyvūnų sveikatos tyrimų sritis: priemonių ir būdų kūrimas.

Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras; imunologinių tyrimų sritis, molekuliniai tyrimai, viso genomo sekoskaita.

Vytauto didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas; imunologinių tyrimų sritis, vektorių pernešamų ligų epidemiologiniai tyrimai.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras; imunologinių tyrimų sritis.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus; osteologinių tyrimų sritis.

 

Katedros dėstytojai ir mokslininkai, vykdydami studijų ir mokslinę veiklą, bendradarbiauja su Veterinarijos fakulteto ir kitų Universiteto fakultetų padaliniais bei VšĮ Praktinio mokymo ir bandymų centru.

Anatomijos ir fiziologijos katedra
Prof. dr. Rasa Želvytė
Veterinarijos fakulteto anatomijos ir fiziologijos katedros vedėja
Prof. dr. Antanas Sederevičius
Virškinimo fiziologijos ir patologijos centro vadovas
Visi kontaktai