PROGRAMA „ERASMUS+“

Erasmus+ yra Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kuri skatina Europos ir kitų pasaulio šalių švietimo institucijų ir kitų organizacijų tarpvalstybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, remia įvairiaus amžiaus grupių asmenų judumą, prisidedantį prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Erasmus+ yra vienas ryškiausių Europos Sąjungos sėkmės pavyzdžių jau daugiau kaip 35 metai. Erasmus+ siekis yra skatinti pavienių asmenų ir grupių mobilumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį ir lygias galimybes, meistriškumą, kūrybiškumą ir novatoriškumą švietimo ir mokymo srities organizacijose ir politikoje.

Erasmus+ siekia prisidėti prie tvaraus Europos ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos, inovacijų skatinimo ir europinės tapatybės stiprinimo bei aktyvaus pilietiškumo.

Erasmus+ prioritetai

Įtrauktis ir įvairovė. Skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, mažiau galimybių turinčių dalyvių įtrauktį ir įvairovę. Siekiama padėti įveikti kliūtis, kurių gali kilti įvairioms tikslinėms grupėms siekiant pasinaudoti galimybėmis Europoje ir už jos ribų: negalią, sveikatos problemas, mokymosi sunkumus, kultūrinius skirtumus, geografines, socialines ir ekonomines kliūtis.

Skaitmeninė transformacija. Siekiamaišnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą mokant ir mokantis bei visuotinai ugdant skaitmeninius įgūdžius ir raštingumą, kuris yra tapęs kasdienio gyvenimo būtinybe. Informacinės ryšių ir technologijų priemonės sudaro galimybes derinti fizinį judumą su virtualiu mokymusi ir bendradarbiavimu ir padeda pasiekti didesnę tikslinę grupę tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Aplinka ir kova su klimato kaita. „Europos žaliasis kursas“  yra naujoji Europos augimo strategija, kuriuo siekiama, kad 2050 m. Europa sėkmingai taptų neutralaus poveikio klimatui žemynu. „Erasmus+“, kurio esmė yra mobilumas, skatina judumo projektų dalyvius tausoti išteklius, mažinti suvartojamą energiją, sumažinti anglies dioksido poveikį renkantis aplinką tausojančias mobilumo priemones.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime, bendros vertybės ir pilietinis aktyvumas. Siekiama didinti piliečių supratimą apie Europos Sąjungą, bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, aktyvų pilietiškumą, ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis.  

Erasmus+ dalyvaujančios šalys

 • Programos šalys: ES valstybės narės, Programos asocijuotosios šalys (Europos ekonominės erdvės (EEE) narės: Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas), į ES stojančiosios valstybės, šalys kandidatės ir galimos kandidatės (Šiaurės Makedonija, Turkija ir Serbija).
 • Partnerės šalys: Trečiosios šalys, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys. Kitos pasaulio šalys, suskirstytos į 14 pasaulio regionų.

Erasmus+ remiamos asmenų judumo veiklos aukštajame moksle:

 • studentų judumas studijų tikslais
 • studentų judumas mokomosios praktikos (stažuotės) tikslais
 • darbuotojų judumas dėstymo tikslais
 • darbuotojų judumas mokymosi tikslais
 • mišriosios intensyvios programos (trumpalaikio judumo programos, kuriose derinamas fizinis judumas ir virtualaus mokymosi komponentas)

Erasmus+ programa LSMU

Erasmus+ir kitas akademinio judumo veiklas LSMU administruoja Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) Akademinio judumo skyrius (AJS):

 • Planuoja, rengia ir teikia paraiškas Erasmus+ projektų finansavimui, rengia projektų ataskaitas
 • Koordinuoja (inicijuoja, rengia, pasirašo) Erasmus+ tarpinstitucines bendradarbiavimo sutartis su užsienio aukštojo mokslo institucijomis
 • Rengia su akademinio judumo programų veiklų organizavimu susijusias tvarkas ir nuostatus
 • Organizuoja ir vykdo judumo dalyvių atrankas, konsultuoja ir teikia visupusišką pagalbą judumo dalyviams visais judumo etapais
 • Administruoja judumo dalyvių dokumentus, dotacijų skyrimą ir išmokėjimą, judumo veiklos įskaitymo procesą
 • Informuoja LSMU akademinę bendruomenę apie Erasmus+ ir kitų mainų programų galimybes, vykdo programos veiklų ir rezultatų sklaidą
 • Organizuoja informacinius renginius LSMU studentams ir darbuotojams, tarptautines mokymų savaites, integracines ir kultūrines veiklas atvykstantiems judumo dalyviams.