„Erasmus+“ dėstymas

„Erasmus+“ suteikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas.

Pagrindinės taisyklės:

1. Pedagoginis darbuotojas, vykstantis dėstyti pagal Erasmus+ programą, priimančiame universitete turi skaityti ne trumpesnį nei 8 akademinių valandų trukmės kursą pagal iš anksto su priimančia institucija suderintą dėstymo programą. 
2. Priimantis universitetas turi būti įtrauktas į sąrašą universitetų, pasirašiusių Erasmus+ dvišalį susitarimą su LSMU. 

Dėstytojų atrankos kriterijai

 • Dėstymo programos turinys ir jo atitikimas studijų programai užsienio šalies universitete. 
 • Dėstytojo dėstymo veikos aktualumas padalinio, institucijos veiklai ir projekto įgyvendinimui. 
 • Darbuotojo užsienio kalbos žinios.
 • Darbuotojo patirtis dirbant su užsienio studentais. 

Pirmenybė teikiama: 

 • LSMU padalinio (fakulteto, katedros)  ir studijų programos kandidatams, kurie inicijavo bendradarbiavimo projektą su pasirinkta Partnerės šalies institucija; 
 • Dėstymo vizitams, sukuriantiems pridėtinę vertę ir siekiant projekte numatytų rodiklių ir poveikio:  parengiama nauja mokomoji medžiaga, mokomosios priemonės ir metodikos, sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami jungtiniai akademiniai ir moksliniai projektai, skatinami žinių ir patirties mainai;
 • Dėstytojams, kurie einamaisiais akademiniais metais dėstytojų judumo  programoje dalyvauja pirmą kartą. 

Atranka vyksta pagal dėstytojų pateiktas anketas. 
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba dėstytojas, vadovai ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai. 

„Erasmus+“ dėstymo vizito trukmė

Pagal „Erasmus+“ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama „Erasmus+“ dėstymo vizito trukmė – 5 dienos.

Dotacija dėstytojams

Dėstytojams, vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota pinigų suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. 

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle
Kelionės atstumas Suma 
Nuo 10 iki 99 km: 23 EUR vienam dalyviui 
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui 
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui 

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje. 

Priimanti šalis Suma per dieną, EUR 
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 180
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 160
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 140 
Ne ES šalys , neįvardintos aukščiau (dalyvauja tik šių šalių institucijos įtrauktos į LSMU kuruojamus E+ projektus ir LSMU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį) 180  (atvykstantiems į LSMU – 140) 

   

Dokumentų tvarkymas

Dėstytojai, pageidaujantys gauti lėšų vykti dėstyti į užsienio universitetą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką dėstyti. 

 Reikalingi dokumentai: 

1. Paraiška dėstyti  

2. Mobilumo sutartis (1 egz. – pildo bei trijų šalių parašus surenka judumo dalyvis); 
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz. – paruošia TRSC); 
4. Komandiruotės prašymas pildomas platformoje PADUS (pildo judumo dalyvis); 
5. Sertifikatas (1 originalus egz. – pateikia TRSC); 
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą – pildo judumo dalyvis); 
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai per 3 d.d. po vizito pabaigos). 

Draudimas (ne ES šalims)

Prieš išvykdamas dėstytojas privalo pasirūpinti būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Kadangi judumo dalyviams, vykstantiems į Partneres šalis, Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja, būtina apsidrausti bet kurioje privačioje draudimo bendrovėje. Rekomenduojama įsigyti pilną draudimo paketą (sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir kt.), kuris galiotų vizito užsienio šalyje laikotarpiu. 

VIZA (ne ES šalims) 

Gavęs kvietimą mokytis užsienio institucijoje, darbuotojas turi išsiaiškinti, ar jam reikalinga tos šalies viza. Informaciją apie įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas galima pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje.

Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į artimiausią Partnerės šalies, į kurią rengiamasi vykti, diplomatinę atstovybę Lietuvoje  (jei yra) ar gretimoje valstybėje. Erasmus koordinatorius parengia garantinį raštą, patvirtinantį darbuotojo dalyvavimą Erasmus programoje, ar kitus vizai gauti reikalingus dokumentus iš siunčiančiosios institucijos pusės. 

Pastabos 

Darbuotojas pats susiranda mokymosi įstaigą, vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių ar pasirenka vietą iš jau pasirašytų Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių personalo mobilumui. 

Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

Virtualus personalo mobilumas dėstymui 

Pagal EK ir ŠMPF rekomendacijas COVID-19 pandemijos metu parengtas LSMU Rektoriaus įsakymas dėl Erasmus virtualaus darbuotojų judumo, kuriuo vadovaujantis numatoma skirti Erasmus dėstytojams dotaciją papildomam darbo krūviui apmokėti: papildomas darbo krūvis suprantamas kaip nuotolinio mokymo medžiagos turinio ir formų suderinimo su užsienio aukštosios mokyklos dėstytojais bei pritaikymo ir perkėlimo į užsienio aukštosios mokyklos virtualiąją mokymo(-si) aplinką darbai.   

Virtualūs vizitai galimi tik tokiu atveju, jei nėra galmybių dėstyti gyvai (pvz., dėl pandemijos ribojimų ir pan.). Dotacija bus išmokama kaip darbo užmokesčio priedas. Vienai dėstytojo virtualaus judumo veiklai (minimalus dėstymo krūvis – 8 akad. val) bus skiriama (įskaitant mokesčius): 

 • Profesoriui, vyriausiam moksliniam darbuotojui – 480,32 Eur; 
 • Docentui, vyresniajam moksliniam darbuotojui – 366,56 Eur; 
 • Lektoriui, mokslo darbuotojui – 278,08 Eur. 

Visi kiti su judumu susiję dokumentai (registracija veiklai, veiklos sutartis, dotacijos sutartis) išlieka tie patys, kaip ir fizinio judumo atveju. 

Judumas derinamas su priimančiąja institucija ir Akademinio judumo skyriaus koordinatoriais, kreipkitės: zivile.kepezinskiene@lsmu.lt arba zaneta.dickute@lsmu.lt

Dėstytojų tarptautinės veiklos rezultatai

Dėstytojų judumo poveikis vertinamas pagal jų tarptautinės veiklos rezultatus, sukurtus bendradarbiaujant su partnerių institucijų dėstytojais ir mokslininkais. Pagal 2022 m. TRSC atliktos dėstytojų apklausos duomenis, judumo poveikį galima matuoti pagal šiuos rodiklius: Parengtos ir išleistos mokslinės monografijos, moksliniai straipsniai ir publikacijos, mokomieji vadovėliai; Vykdyti jungtiniai moksliniai tyrimai tarptautiniuose projektuose, pristatyti tarptautinėse konferencijose moksliniai stendai ir pranešimai; Pateiktos projektų paraiškos LMT, COST, HORIZON, Eureka finansavimui; Atnaujintos ir sukurtos studijų programos (įskaitant įvairių krypčių rezidentūros programas), parengti ir pradėti dėstyti nauji studijų dalykai ir naujos studijų programos.

Tarptautinėse veiklose dalyvaujantys LSMU dėstytojų ir mokslininkai pelnė užsienio universitetų  pripažinimą ir buvo pakviesti tapti mokslinių žurnalų redaktoriais, užsienio institucijų doktorantų darbų recenzentais.  

LSMU dėstytojų tarptautinės veiklos rezultatai (Dėstytojų apklausa, atlikta 2022 m. gruodžio mėn.)

  

Kontaktai

Akademinio judumo skyrius
Živilė Kepežinskienė
Tarptautinių programų koordinatorė
+ 370 37 361 981 zivile.kepezinskiene@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 124 kab.
Visi kontaktai