Iš Europos universitetų asociacijos – nauja mokslo tyrimų darbotvarkė, padėkota už LSMU indėlį

2024-03-06
< Grįžti

Europos universitetų asociacija (EUA) pirmąjį kartą suformavo oficialią mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę artimiausiems ketveriems metams. Darbotvarkė apibrėžia EUA mokslo ir inovacijų viziją Europos aukštojo mokslo sektoriui.

Jos motto – „Išnaudoti momentą pokyčiams paskatinti“, siekiama sustiprinti mokslo tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) poveikį Europos šalių visuomenėms, ugdyti tvirtą, įvairią ir bendradarbiavimą skatinančią mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą.

Darbotvarkės prioritetai – trys: didinti universitetų kuriamų mokslo inovacijų (MI) socialinį poveikį, ugdyti tvirtą, įvairiapusę bendradarbiavimu grįstą MI kultūrą, palaikyti gerai suplanuotą ir tvarią MI sistemą. Juos įgyvendinti Europos universitetų asociacija planuoja veikdama MI tęstinumo, Akademinės karjeros ir Pasitikėjimo mokslu didinimo kryptimis.

Dokumento nuostatos aktualios ir Lietuvos universitetams, neseniai pristatytos Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje (LURK).

Dėmesys – sektoriaus finansiniam atsparumui

Šio svarbaus dokumento įžangoje EUA viceprezidentas prof. Paul Boyle pasidžiaugė, kad Europos universitetų asociacija, pristačiusi gerai suplanuotą, tvarią mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, demonstruoja aiškų supratimą, kaip reikėtų padėti formuoti geresnę Europos ateitį.

Pasak prof. P. Boyle, pirmąjį kartą nustatyta mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė iš didžiausios Europos universitetų asociacijos narių pareikalavo aiškios vizijos, drąsos ir sutarimo. Proaktyvia dvasia persmelkta Darbotvarkė grindžiama EUA vizija iki 2030 metų „Universitetai be sienų“ bei EUA strateginiame plane įvardintomis vertybėmis. 

Taip pat pažymima, jog Europos šalių vyriausybės ir universitetai šiuo metu patiria daug spaudimo, kurį lėmė Covid-19 pandemija, karai ir kitos geopolitinės įtampos, nepakankamas viešojo sektoriaus finansavimas. O naujausi EBPO duomenys rodo, kad nepaisydami šių iššūkių, pasauliniai EUA konkurentai – Azijos ir Šiaurės Amerikos šalių universitetai – toliau sparčiai augina mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgas bei finansavimą.

Pabrėžiama, kad Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriaus finansiniam atsparumui turi būti skiriama daugiau dėmesio, o kadangi didžioji dalis šios srities  investicijų paskirstoma per nacionalinius biudžetus, EUA visose Europos šalyse turėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdama universitetams ir nacionalinėms rektorių konferencijoms siekti didesnio finansavimo.

Juolab kad šiuo metu vertinama Europos Sąjungos (ES) pagrindų programa (angl. EU framework programme) galėtų veiksmingai atkreipti dėmesį į sritis, kurioms reikia daugiau investicijų – jos galėtų būti nukreiptos ambicingiems, į bendrą Europos kryptį orientuotiems moksliniams tyrimams.

Įvertintas ir LSMU indėlis

Darbotvarkė teikia plataus masto apmąstymų apie universitetų vaidmenį Europoje, kuriant pasaulyje pirmaujantį mokslinių tyrimų ir inovacijų sektorių. Tikimasi, kad bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims, investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas duotų konkretų ir greitą rezultatą, kuris padėtų įveikti kylančius iššūkius.

Europos universitetų asociacija išreiškė padėką visiems EUA mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos grupės nariams, kurių žinios buvo esminės formuojant šį Europos universitetams svarbų dokumentą. Įvertintas ir LSMU atstovų indėlis: padėkota LSMU prorektorei mokslui prof. habil.dr. Vaivai Lesauskaitei.

Fundamentinių tyrimų vaidmuo – esminis

Prof. Vaiva Lesauskaitė pabrėžė, kad darbotvarkėje svarbią vietą užima mokslo ir inovacijų tęstinumo principas, kuris aprėpia tyrimus – nuo fundamentinių iki inovacijų. 

„Būtina suprasti esminį fundamentinių tyrimų vaidmenį plėtojant taikomuosius tyrimus ir kuriant inovacijas“, – nurodoma dokumente. Tvariai  mokslo ir inovacijų sistemai palaikyti būtinas finansavimas. Todėl EUA toliau palaiko pakankamą, tvarų ir ilgalaikį Europos ir nacionalinį mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, ypač siekiant Lisabonos sutartyje nustatyto 3 proc. BVP investavimo į mokslą ir inovacijas, išlaikant gerą balansą tarp investavimo į fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.

Kita vertus, greta finansavimo tvariai mokslo ir inovacijų sistemai svarbūs ir administraciniai procesai. EUA savo veikloje numato propaguoti būtinybę paprastinti administravimo procesus universitetuose, kiek tai leidžia jų teisinės ir finansinės aplinkybes, monitoruoti administravimo procesus, nustatant jų spragas ir problemas, padėti EUA nariams plėtoti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Akademinei karjerai – ilgalaikė perspektyva

Svarbią vietą EUA mokslo ir inovacijų dienotvarkėje užima akademinė karjera, kuri turi būti kiekvienam prieinama nepriklausomai nuo lyties, seksualinės orientacijos, religijos bei etninės kultūrinės, ekonominės ir socialinės kilmės. Turi būti skatinami lankstūs ir įvairūs karjeros keliai numatant ilgalaikę perspektyvą, paremtą tinkamu darbo-gyvenimo balansu ir gerove, pripažįstant ir leidžiant gyvenimo eigoje judėjimą tarp įvairių mokslo ir inovacijų sektorių. 

EUA savo veikloje numato tęsti darbą dėl mokslo vertinimo, atsižvelgiant į susitarimą dėl mokslinių tyrimų vertinimo reformos ir pažangaus mokslo vertinimo koalicijos veiklą (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA).

Kita svarbi darbotvarkės veiklos kryptis – pasitikėjimo mokslu didinimas. Nurodoma, kad mokslinių tyrimų etiniai klausimai ir mokslinis sąžiningumas turi būti integrali universitetų politikos dalis. Tik moksliniais įrodymais grįsta diskusija yra priemonė kovai su dezinformacija. Todėl EUA numato toliau padėti universitetams plėtoti atsakingo mokslo strategiją, politiką ir praktiką, dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Prieš 23 metus įkurta Europos universitetų asociacija – didžiausias aukštojo mokslo institucijų susivienijimas Europoje, kurio tikslas – skatinti Europos darnios aukštojo mokslo ir mokslo tiriamųjų darbų sistemos plėtrą.

Pagrindiniai EUA veiklos prioritetai – Europos aukštojo mokslo erdvė, tyrimai ir inovacijos, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų internacionalizacija, universitetų darbo kokybės gerinimas, atitinkama universitetų vadyba, autonomija ir stabilus finansavimas. Be LSMU, individualiais visateisiais nariais EUA nariais yra dar 6 Lietuvos universitetai, kolektyvinė visateisė narė – Lietuvos universitetų rektorių konferencija.