LSMU pradeda veikti mokslinių tyrimų etikos komitetai 

2023-11-15
< Grįžti

Maloniai informuojame, kad mūsų universitete savo veiklą pradeda Mokslinių tyrimų etikos komitetai. Pagrindinė šių komitetų paskirtis – įvertinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrėjų planuojamų mokslinių tyrimų atitiktį mokslinių tyrimų etikai instituciniu lygmeniu.

Remiantis tarptautine mokslinių tyrimų etikos praktika ir įgyvendinant LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patvirtintas Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių (patvirtintų 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-60, atnaujintų 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-24) nuostatas, buvo suformuoti trys nepriklausomi instituciniai mokslinių tyrimų etikai komitetai, apimantys visas universitete vystomas mokslo sritis:

  • Medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijų mokslų komitetas (vertins visas šių mokslo sričių paraiškas, išskyrus į biomedicininių tyrimų aprėptį patenkančius tyrimų projektus, t. y. tyrimus, kuriems būtina gauti nacionalinio arba regioninio bioetikos komiteto leidimą).
  • Veterinarijos, gyvūnų mokslų ir kitų žemės ūkio mokslų komitetas (vertins visas šios mokslų srities paraiškas, išskyrus tyrimus, kuriems būtina gauti Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) leidimą).
  • Socialinių ir humanitarinių mokslų komitetas (vertins visas šių mokslų sričių paraiškas).

Tikimasi, kad institucinio lygmens mokslinių tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai įvertinimas padės LSMU tyrėjams užtikrinti vykdomuose tyrimuose dalyvaujančių asmenų orumą, teises ir tiriamųjų (įskaitant gyvūnus) gerovę. Taip pat tikimasi, kad minėtų komitetų veikla padės tyrėjams organizuoti aukštus rizikų valdymo, informuoto asmens sutikimo, duomenų apsaugos ir visuomenės pasitikėjimo standartus atitinkančius mokslinių tyrimų projektus.

Prašome atkreipti dėmesį:

* – LSMU mokslinių tyrimų etikos komitetai vertins tik tyrėjų (t. y. ne studentų) vykdomus tyrimus (studentų darbai gali būti svarstomi komitete tik Bioetikos centro vadovo sprendimu).

** – LSMU mokslinių tyrimų etikos komitetai vertins tik planuojamų vykdyti tyrimų projektus (t. y. komitetai, remiantis tyrimų etikos standartais, negali vertinti jau vykdomų tyrimų atitikties).

*** – LSMU mokslinių tyrimų etikos komitetų veikla organizuojama „vieno langelio“ principu – dėl planuojamo mokslinio tyrimo etikos įvertinimo tiesiog kreipkitės į LSMU Bioetikos centrą.

Tyrėjų paraiškos dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai įvertinimo bus svarstomos tokia tvarka:

I. Paraiška (įskaitant visus būtinus dokumentus) priimama ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki Komiteto posėdžio datos.

II. Jums pateikus dokumentus, Bioetikos centras atliks administracinę patikrą.

III. Jei pateikta paraiška atitinka formalius reikalavimus, dokumentai bus perduodami atitinkamo komiteto pirmininkui, kuris paskirs du recenzentus (po vieną mokslo ir etikos srities ekspertą iš komiteto narių).

IV. Bioetikos centras Jums pateiks apibendrintas recenzentų pastabas per 9 darbo dienas (nuo paskutinės dokumentų priėmimo datos) ir suteiks galimybę pakoreguoti ir/arba pateikti paaiškinimus.

V. Komitetas posėdyje vertins naujausią paraiškos versiją. Nepateikus atnaujintos paraiškos per nustatytą terminą, paraiška bus perkeliama į kitą komiteto posėdį ir svarstoma po atnaujinimų.

VI. Tyrėjams pažymos apie planuojamo tyrimo atitiktį mokslinių tyrimų etikai bus išduodamos Bioetikos centre ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po komiteto posėdyje priimto atitiktį tyrimų etikai patvirtinančio sprendimo.

Tikimasi, kad paraiškos svarstymas užtruks maždaug 1 mėnesį. Artimiausi visų komitetų posėdžiai numatomi š. m. gruodžio 20 d., paraiškos priimamos iki lapkričio 23 d. imtinai. 2024 metais komitetų posėdžiai planuojami sausio 17 d., paraiškos bus priimamos iki 2023 gruodžio 19 d.

Jei turėsite klausimų dėl jūsų planuojamo tyrimo etikos reikalavimų ar kils abejonių, kokios institucijos leidimas yra reikalingas jūsų tyrimui, kviečiame kreiptis į LSMU Bioetikos centrą.

Daugiau aktualios informacijos apie LSMU Mokslinių tyrimų etikos komitetų veiklą, planuojamų posėdžių datas ir paraiškų teikimo reikalavimus rasite Bioetikos centro tinklalapio skiltyje „MOKSLINIAI TYRIMAI“.

***

„Sąžiningumas be žinių yra silpnas ir nenaudingas, o žinios be sąžiningumo gali būti pavojingos ir keliančios grėsmę“ (S. Džonsonas).