Mokslo fondas yra formuojamas siekiant remti Universiteto mokslinių tyrimų plėtrą pagal Tarybos patvirtintą Universiteto strateginį veiklos planą.

Mokslo fondo finansavimas skiriamas šiems tikslams:

 • Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti.
 • Produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti.
 • Universiteto organizuojamų mokslinių renginių rėmimui.
 • Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui. Reikalavimus žurnalui nustato Mokslo fondo valdyba ne dažniau kaip kartą per metus. Nustatyti reikalavimai pradedami taikyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo Universiteto interneto svetainėje.
 • Universiteto eksperimentinės bazės, skirtos vykdyti mokslinius tyrimus Tarybos nustatytose strateginėse plėtros srityse, rėmimui.
 • Universiteto mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų vykdomai eksperimentinei plėtrai ir MTEP rezultatų komercinimui skatinti.

Valdyba:

 • Valdybos pirmininkas;
 • Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (ne mažiau kaip po vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo instituto);
 • Mokslo centro vadovas ar jo deleguotas darbuotojas;
 • Du doktorantų tarybos deleguoti doktorantai;
 • Universiteto Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyriausiasis ekonomistas;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų deleguotas darbuotojas.

reikalavimai ir susiję dokumentai

Reikalavimai, siekiantiems LSMU mokslo fondo rėmimo straipsnių publikavimui

Nuo 2018 m. kovo 2 d. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui, taikomi žemiau nurodyti Mokslo fondo valdybos nustatyti reikalavimai žurnalams.

Siekiant gauti LSMU Mokslo fondo finansinę paramą (LSMU Mokslo fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams, jei jų priimtas spausdinti straipsnis yra žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra didesnis už 50 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai arba yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai) priimto spausdinti straipsnio publikavimo išlaidoms apmokėti reikalinga pateikti:

 • laisvos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 50 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, adresuotą LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkei. Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma; taip pat prašyme nurodoma iš kokio vykdomo / vykdyto projekto yra skelbiami rezultatai arba kokiam projektui planuojama teikti paraišką; kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija; arba
 • nustatytos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, ir pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas, ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma; taip pat prašyme nurodoma iš kokio vykdomo / vykdyto projekto yra skelbiami rezultatai arba kokiam projektui planuojama teikti paraišką, kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija.
 • LSMU Bibliotekos ir informacijos centro išduotą pažymą, kad Jūsų pasirinkto žurnalo cituojamumo rodiklis atitinka LSMU Mokslo fondo paramos kriterijų.
 • el. laiško kopiją ar kt. dokumentą, kuriame matytųsi, kad žurnalo redakcija Jūsų straipsnį priėmė spausdinti (angl. accepted for publication);
 • el. laiško kopiją, išankstinę sąskaitą-faktūrą (angl. proforma invoice), bet ne galutinę (angl. invoice), ar kt. dokumentą, kuriame būtų nurodyta prašoma apmokėti suma;
 • tik tą priimto straipsnio rankraščio puslapį (-ius) (bet ne visą rankraštį), kuriame matytųsi visų straipsnio autorių vardai, pavardės, afiliacijos, visų straipsnių autorių el. pašto adresai, kurie buvo nurodyti teikiant straipsnio rankraštį žurnalo redakcijai.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai pateikiami el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt.

Konkursas LSMU doktorantų atliekamiems moksliniams tyrimams remti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Mokslo fondo valdyba, vadovaudamasi LSMU mokslinės veiklos reglamentu, skelbia konkursą Universiteto doktorantų atliekamiems moksliniams tyrimams remti (planuojama skirti iki 2,9 tūkst. eurų doktoranto projektui). Konkursui pateikiamas doktoranto prašymas ir jame nurodyti priedai. Doktoranto ir jo vadovo pasirašytas prašymas su priedais (popierinė versija) pateikiamas LSMU Mokslo centrui 106 kab. (A. Mickevičiaus g. 7) iki 2023 m. lapkričio 17 d. 15 val. Taip pat skaitmeninė prašymo su priedais versija (turi būti pavadinta taip: studijuojami metai (I–IV)_pavardė.pdf) siunčiama el. paštu mokslocentras@lsmu.lt iki 2023 m. lapkričio 17 d. 15 val. Telefonas pasiteirauti: 8 37 327277.

SVARBU. Visi doktorantai, padavę prašymus remti jų mokslinį tyrimą, turės dalyvauti LSMU Mokslo fondo valdybos posėdyje ir pristatyti savo projektą (kiekvieno doktoranto projektui pristatyti bus skirtos 5 minutės). Pristatymo struktūra – projekto pavadinimas; poreikis; metodas (-ai); projekto išlaidų pagrindimas; idėjos konkurencingumas (ką tyrimo rezultatai duos mokslui). El. paštu informuosime, kada ir kur įvyks LSMU Mokslo fondo valdybos posėdis.

Paraiškos doktoranto atliekamiems moksliniams tyrimams forma

Konkursai LSMU produktyviausiems ir aktyviausiems mokslininkams: „Geriausias jaunasis metų mokslininkas“, „Geriausias metų doktorantas“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokslo fondo valdyba, vadovaudamasi LSMU Mokslinės veiklos reglamentu, skelbia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Geriausio jaunojo metų mokslininko (turinčio mokslo laipsnį ir esančio iki 40 m. amžiaus) konkursą ir Geriausio metų doktoranto konkursą Mokslo fondo premijoms gauti.

Premijavimo kriterijai:

 • mokslinės veiklos produktyvumas. Prioritetas teikiamas mokslininkams, per praėjusius dvejus metus paskelbusiems publikacijų leidiniuose, įtrauktuose į duomenų bazę Clarivate Analytics Web of Science ir (arba) paskelbusiems monografijas, vykdžiusiems tarptautinius mokslo projektus;
 • atliktų mokslinių tyrimų reikšmingumas. Mokslo publikacijų reikšmingumas nustatomas pagal žurnalų, įtrauktų įduomenų bazę Clarivate Analytics Web of Science, cituojamumo rodiklius (Impact Factor), agreguotąjį cituojamumo rodiklį, nustatytą žurnalų kryptinei kategorijai, bei autoriaus indėlį;
 • mokslo darbų aktualumas, perspektyvumas ir praktinio taikymo galimybės.

Konkursui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas, pildomas laisva forma;
 • mokslinės veiklos aprašymas, pildomas laisva forma;
 • pastarųjų 2 metų (doktorantams – doktorantūros studijų laikotarpio) mokslo publikacijų sąrašas, patvirtintas LSMU Bibliotekos ir informacijos centro atsakingo darbuotojo, ir straipsnių kopijos;
 • LSMU fakultetų / institutų tarybų arba padalinio vadovo rekomendacija, pildoma laisva forma.

Konkursui teikiami dokumentai pristatomi į LSMU Mokslo centrą 106 kab. (A. Mickevičiaus g. 7) iki 2023 m. lapkričio 17 d. 15 val. Skaitmeninė dokumentų, išsaugotų PDF formatu (turi būti pavadinta taip: pavardė_konkurso_pavadinimas_pdf), versija el. paštu mokslocentras@lsmu.lt siunčiama iki 2023 m. lapkričio 17 d. 15 val. Telefonas pasiteirauti: 8 37 327277.

Svarstomos tik nustatytus reikalavimus atitinkančios ir iki nurodyto termino pateiktos paraiškos.

Doktorantas arba mokslininkas premiją toje pačioje kategorijoje gali gauti 1 kartą per 2 metus.

Dokumentai priimami
Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.
Greta Gedvilaitė
LSMU Mokslo fondo techninė sekretorė