Mokslo fondas yra formuojamas siekiant remti Universiteto mokslinių tyrimų plėtrą pagal Tarybos patvirtintą Universiteto strateginį veiklos planą.

Mokslo fondo finansavimas skiriamas šiems tikslams:

 • Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti.
 • Produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti.
 • Universiteto organizuojamų mokslinių renginių rėmimui.
 • Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui. Reikalavimus žurnalui nustato Mokslo fondo valdyba ne dažniau kaip kartą per metus. Nustatyti reikalavimai pradedami taikyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo Universiteto interneto svetainėje.
 • Universiteto eksperimentinės bazės, skirtos vykdyti mokslinius tyrimus Tarybos nustatytose strateginėse plėtros srityse, rėmimui.
 • Universiteto mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų vykdomai eksperimentinei plėtrai ir MTEP rezultatų komercinimui skatinti.

Valdyba:

 • Valdybos pirmininkas;
 • Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (ne mažiau kaip po vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo instituto);
 • Mokslo centro vadovas ar jo deleguotas darbuotojas;
 • Du doktorantų tarybos deleguoti doktorantai;
 • Universiteto Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyriausiasis ekonomistas;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų deleguotas darbuotojas.

reikalavimai ir susiję dokumentai

Reikalavimai, siekiantiems LSMU mokslo fondo rėmimo

Nuo 2018 m. kovo 2 d. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui, taikomi žemiau nurodyti Mokslo fondo valdybos nustatyti reikalavimai žurnalams.

Siekiant gauti LSMU Mokslo fondo finansinę paramą (LSMU Mokslo fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams, jei jų priimtas spausdinti straipsnis yra žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra didesnis už 50 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai arba yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai) priimto spausdinti straipsnio publikavimo išlaidoms apmokėti reikalinga pateikti:

 • laisvos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 50 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, adresuotą LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkei. Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma; taip pat prašyme nurodoma iš kokio vykdomo / vykdyto projekto yra skelbiami rezultatai arba kokiam projektui planuojama teikti paraišką; kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija; arba
 • nustatytos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, ir pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas, ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma; taip pat prašyme nurodoma iš kokio vykdomo / vykdyto projekto yra skelbiami rezultatai arba kokiam projektui planuojama teikti paraišką, kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija.
 • LSMU Bibliotekos ir informacijos centro išduotą pažymą, kad Jūsų pasirinkto žurnalo cituojamumo rodiklis atitinka LSMU Mokslo fondo paramos kriterijų.
 • el. laiško kopiją ar kt. dokumentą, kuriame matytųsi, kad žurnalo redakcija Jūsų straipsnį priėmė spausdinti (angl. accepted for publication);
 • el. laiško kopiją, išankstinę sąskaitą-faktūrą (angl. proforma invoice), bet ne galutinę (angl. invoice), ar kt. dokumentą, kuriame būtų nurodyta prašoma apmokėti suma;
 • tik tą priimto straipsnio rankraščio puslapį (-ius) (bet ne visą rankraštį), kuriame matytųsi visų straipsnio autorių vardai, pavardės, afiliacijos, visų straipsnių autorių el. pašto adresai, kurie buvo nurodyti teikiant straipsnio rankraštį žurnalo redakcijai.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai pateikiami el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt.

Bendri KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektai

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucija) skelbia kvietimą teikti paraiškas bendriems KTU, LSMU, VDU, LEI mokslo projektams finansuoti.

Konkurso nuostatos

Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikiamos iki 2023 m. kovo 15 d.

Priimamos Institucijų visų prioritetinių mokslo krypčių paraiškos, tačiau pirmenybė teikiama šioms tematikoms:

KTU: moksliniai tyrimai CERN tyrimų tematikose;

LSMU: moksliniai tyrimai CERN tyrimų tematikose;

VDU: pirmenybė tematikoms nenumatoma;

LEI: pirmenybė tematikoms nenumatoma.

Projektų pradžia – 2023 m. balandžio 11 d. Projektų pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2023 metams.

Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijoms, grupės.

Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovai ar vykdytojai.

Prioritetas teikiamas jaunųjų mokslininkų vadovavimo projektams gebėjimų stiprinimui. Jaunasis mokslininkas – mokslininkas, kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki konkurso paskelbimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti į šį laikotarpį neįtraukiamos).

Dėl to paties projekto finansavimo vienu metu teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I–III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti.

IV–V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena Institucija finansuoja savo tyrėjų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur.

Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: darbo užmokesčiui, paslaugoms, prekėms ir komandiruotėms (tiesioginiais projekto įgyvendinimo tikslais), būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (LSMU: netinkamos išlaidos, VDU: ne daugiau kaip 20 proc.). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

Teikiant paraiškas būtina kaip priedą pateikti projekto abiejų / visų vadovų pasirašytą raštą, kuriame apibrėžiamos pagrindinės partnerių veiklos, pirminiai intelektinės nuosavybės objektai, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijos.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba arba esant tarptautinėms tyrėjų grupėms – anglų kalba.

Paraiškos priimamos

LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., tel. (8 37) 327 276).

Partneriai:

KTU: el. paštu mokslo.projektai@ktu.lt (konsultuoja Mokslo departamentas, tel. (8 37) 300 081, el. p. mokslo.projektai@ktu.lt).

VDU: el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras, tel. (8 37) 327 809, el. p. mokslo.paslaugos@vdu.lt).

LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, tel. (8 37) 401 804, el. p. Rimantas.Levinskas@lei.lt).

Paraiškos forma (lietuvių kalba)

Paraiškos forma (anglų kalba)

Rašto dėl projekto vykdymo užtirkinimo forma

Paraiškos vertinimo forma

Dokumentai priimami
Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.
Greta Gedvilaitė
LSMU Mokslo fondo techninė sekretorė