Mokslo fondas yra formuojamas siekiant remti Universiteto mokslinių tyrimų plėtrą pagal Tarybos patvirtintą Universiteto strateginį veiklos planą.

Mokslo fondo finansavimas skiriamas šiems tikslams:

 • Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti.
 • Produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti.
 • Universiteto organizuojamų mokslinių renginių rėmimui.
 • Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui. Reikalavimus žurnalui nustato Mokslo fondo valdyba ne dažniau kaip kartą per metus. Nustatyti reikalavimai pradedami taikyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo Universiteto interneto svetainėje.
 • Universiteto eksperimentinės bazės, skirtos vykdyti mokslinius tyrimus Tarybos nustatytose strateginėse plėtros srityse, rėmimui.
 • Universiteto mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų vykdomai eksperimentinei plėtrai ir MTEP rezultatų komercinimui skatinti.

Valdyba:

 • Valdybos pirmininkas;
 • Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (ne mažiau kaip po vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo instituto);
 • Mokslo centro vadovas ar jo deleguotas darbuotojas;
 • Du doktorantų tarybos deleguoti doktorantai;
 • Universiteto Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyriausiasis ekonomistas;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų deleguotas darbuotojas.

reikalavimai ir susiję dokumentai

Reikalavimai, siekiantiems LSMU mokslo fondo rėmimo

Nuo 2018 m. kovo 2 d. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui, taikomi žemiau nurodyti Mokslo fondo valdybos nustatyti reikalavimai žurnalams.

Siekiant gauti LSMU Mokslo fondo finansinę paramą (LSMU Mokslo fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams, jei jų priimtas spausdinti straipsnis yra žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra didesnis už 50 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai arba yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai) priimto spausdinti straipsnio publikavimo išlaidoms apmokėti reikalinga pateikti:

 • laisvos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 40 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, adresuotą LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkei. Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma; taip pat prašyme nurodoma iš kokio vykdomo / vykdyto projekto yra skelbiami rezultatai arba kokiam projektui planuojama teikti paraišką; kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija; arba
 • nustatytos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, ir pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas, ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma; taip pat prašyme nurodoma iš kokio vykdomo / vykdyto projekto yra skelbiami rezultatai arba kokiam projektui planuojama teikti paraišką, kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija.
 • LSMU Bibliotekos ir informacijos centro išduotą pažymą, kad Jūsų pasirinkto žurnalo cituojamumo rodiklis atitinka LSMU Mokslo fondo paramos kriterijų.
 • el. laiško kopiją ar kt. dokumentą, kuriame matytųsi, kad žurnalo redakcija Jūsų straipsnį priėmė spausdinti (angl. accepted for publication);
 • el. laiško kopiją, išankstinę sąskaitą-faktūrą (angl. proforma invoice), bet ne galutinę (angl. invoice), ar kt. dokumentą, kuriame būtų nurodyta prašoma apmokėti suma;
 • tik tą priimto straipsnio rankraščio puslapį (-ius) (bet ne visą rankraštį), kuriame matytųsi visų straipsnio autorių vardai, pavardės, afiliacijos, visų straipsnių autorių el. pašto adresai, kurie buvo nurodyti teikiant straipsnio rankraštį žurnalo redakcijai.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai, pristatomi į LSMU Mokslo centrą (A. Mickevičiaus g. 7, 106 k.).

Dokumentai priimami
Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.
Greta Gedvilaitė
LSMU Mokslo fondo techninė sekretorė