Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra

Projekto kodas: VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Projekto trukmė: 2010-04-22 / 2013-12-31, projektas pratęstas iki 2015-10-30

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 3 835 709,28 Eur

Santrauka: Gebėjimas pačiam dirbančiajam valdyti asmeninę karjerą šiandien įvardijama kaip viena svarbiausių bendrųjų kompetencijų (Career Guidance: A Handbook for Policy Makers, 2004). Studijų aukštosiose mokyklose etapas – vienas iš svarbiausių individo karjerai, kadangi tuo metu priimami svarbūs sprendimai susiję su profesijos pasirinkimu, įsidarbinimu. Todėl aukštojo mokslo sistema turi prisidėti prie studentų karjeros valdymo gebėjimų stiprinimo bei iškylančių karjeros problemų šalinimo. 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų parama suteikė impulsą karjeros paslaugų sistemos kūrimui Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau vis dar nepakankamai dėmesio skiriama karjeros valdymo kompetencijų sistemingam ugdymui, trūksta metodinių priemonių, neparengti karjeros valdymo paslaugų kokybės standartai, nesukurta karjeros vertinimo sistema, trūksta karjeros valdymui reikalingų šiuolaikiškų informacinių šaltinių, neparengta ir neįdiegta visą aukštąjį mokslą apimanti absolventų karjeros stebėsenos sistema. Projekto tikslas yra sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Projekto inovatyvumas yra pagrįstas konceptualių studentų ugdymo karjerai idėjų įgyvendinimu per grįžtamuoju ryšiu susietą sukuriamų priemonių ir sistemų visumą. Šią visumą sudarys sukurta ir su kitomis švietimo grandimis suderinta aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai metodinė bazė kokybiškoms studentų ugdymo karjerai, karjeros informavimo, konsultavimo bei vertinimo paslaugoms teikti. Ji remsis sukurta karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo baze ir specialistams suteiktomis kompetencijomis. Grįžtamąjį ryšį užtikrins sukurtas informacinių technologijų ir sociologinių tyrimų priemonėmis grindžiamas aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelis ir visas karjeros valdymo aukštajame moksle paslaugas apimanti kokybės gerinimo ir palaikymo sistema.