Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas(BIOTEFA-A)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas(BIOTEFA-A)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009

Projekto trukmė: 2010-09-01 / 2013-10-26, projektas pratęstas iki 2014-12-26

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija

Bendra projekto vertė: 1 963 146,72 Eur

Santrauka:  Dabartiniu metu vykdomų biotechnologijos ir biofarmacijos mokslui, verslui ir pramonei svarbių I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programų turinys ir dėstymas nėra aukšto
lygio, trūksta šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų modulių. Programose lėtai diegiami interaktyvūs dėstymo metodai. Mažai lėšų skiriama dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui. Dėl šių priežasčių paminėtas programas baigusių absolventų kompetencijos neatitinka biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, pramonės ir verslo tarptautinio konkurencingumo galimybių. Projekto tikslasatnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei vientisųjų studijų programas, išbandyti šias programas ir tobulinti programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją. Įgyvendinus projektą bus atnaujintos VU, VGTU, VDU, LSMU ir VK vykdomos biomedicinos srities I ir II pakopos bei vientisosios studijų programos, patobulinant turimus ir parengiant naujus modulius. Projekto vykdytojai tobulins programų metodinę bazę, organizuos dėstytojų kvalifikacijos kėlimą stažuotėse, konferencijose ir dalykinės bei edukologinės kvalifikacijos kėlimo kursuose. Pagrindinis projekto rezultatas – atnaujintas studijų programas baigusių absolventų kompetencijos, kurios atitiks tiek absolventų, tiek ir jų būsimos profesinės veiklos poreikius. Tai sukurs
pagrindą, kuris yra būtinas įgyvendinti Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinei kompleksinei programai (BBNKP) keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija sukurs būtinas sąlygas Santakos, Santaros ir Nemuno slėnių plėtrai.