Kvalifikacijos tobulinimo programos slaugos specialistams kūrimas, siekiant įgyti elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžių (ELDOKS)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Kvalifikacijos tobulinimo programos slaugos specialistams kūrimas, siekiant įgyti elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžių (ELDOKS)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-011

Projekto trukmė: 2012-12-18 / 2014-12-18, projektas pratęstas iki 2015-03-31

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris: LSMU ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga

Bendra projekto vertė: 105 091,52 Eur

Santrauka: Įvertinant Lietuvoje neišvengiamai augantį poreikį efektyviai slaugytojo veiklai bei slaugos proceso organizavimui ir vykdymui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas) planuotų parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programą slaugos specialistų kompetencijoms kelti bei tobulinti, kurios apimtis – 798 val. (30 kreditų) (ELDOKS), atitinkančią darbdavių poreikį. Šios programos sukūrimas sudarytų sąlygas sveikatos priežiūros sektoriuje dirbantiems specialistams įgyti, tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas, padedančias įsitvirtinti ir išsilaikyti darbo rinkoje, o Universitetui leistų didinti studijų žinomumą, tarptautiškumą bei prieinamumą, teikiant ne tik akademinėje plotmėje, bet ir darbdavių rinkoje konkurencingas mokymo paslaugas. Taip pat, ši neformalaus švietimo programa inicijuos dialogą tarp aukštųjų mokyklų dėstytojų ir praktikų dėl slaugos klasifikatoriaus pasirinkimo ir suvienodinimo visose aukštosiose mokyklose. Svarbu, jog ELDOKS įgyvendinimas leistų specialistams geriau planuoti patį slaugos procesą, sistemingai sprendžiant problemas, patenkinant psichologinius ir socialinius asmens, šeimos, visuomenės sveikatos poreikius. Sukūrus ir pasitelkus elektroninę ELDOKS mokymo priemonę, slaugytojai galėtų įvertinti slaugymo efektyvumą, siejant jį slaugymo planu (paciento būklės įvertinimas, duomenų apie pacientą surinkimas, paciento poreikių nustatymas, slaugymo veiksmų sudarymas, slaugymo rezultatų įvertinimas), kas iki šiol Lietuvoje nebuvo vykdoma ir nėra įdiegta. ELDOKS sukūrimas ir įgyvendinimas LSMU, didžiausioje Lietuvos sveikatos specialistų rengimo institucijoje, padės prisitaikyti prie didėjančių visuomenės lūkesčių ir reikalavimų sveikatos priežiūros sistemai.