Laukinių gyvūnų globos centro įkūrimas

Projekto Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0014

Projekto pavadinimas: Laukinių gyvūnų globos centro įkūrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-05-27 iki 2023-12-31

Projekto vadovas: dr. Gintarė Kučinskienė ir dr. Jūratė Kučinskienė

Bendra projekto vertė: 4 824 898,90 Eur

Pagrindinis projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai:  Projektas įgyvendinamas be partnerių

SANTRAUKA

Projekto tikslas – įkurti Laukinių gyvūnų globos centrą (toliau – LGGC), kuriame gyvūnai būtų gydomi, reabilituojami, adaptuojami išleidimui į natūralias buveines, kitais būdais užtikrinama jų globa ir gerovė. Projekto uždavinys – užtikrinti laukinių gyvūnų visą parą, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Baltijos jūros pakrantėje esančių jūros žinduolių ir vandens paukščių, kurie yra sužeisti, esantys jiems netinkamoje aplinkoje, konfiskuoti ar reikalinga jiems pagalba, laikymą, globą, reabilitaciją, adaptaciją, išgydytų ir adaptuotų bei galinčių savarankiškai gyventi laukinių gyvūnų paleidimą į natūralias buveines ar perdavimą kitiems asmenims, turintiems tinkamas sąlygas perduodamų gyvūnų laikymui. Projekto veikla – statyti pastatų kompleksą Naujųjų Muniškių kaime, Kauno r., užtikrinant globos paslaugų teikimą laukiniams gyvūnams. Projektas prisidės prie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimo: ,,Įkurtas laukinių gyvūnų globos centras” (P.N.088) – 1 vnt. Įgyvendinus projektą, bus pastatytas gyvūnų globos centro pastatų kompleksas, kuriame bus suteiktos vidutiniškai 1218 gyvūnų globos per metus paslaugos, tinkamos sąlygos gydymui pagerins laukinių gyvūnų išgyvenamumą, jų paleidimą į laisvę, laikymą ir perdavimą.

Siekiamas rezultatas – įkurtas LGGC, kuriame bus teikiamos gyvūnų globos paslaugos, sudarytos tinkamos sąlygos gydymui, kas pagerins laukinių gyvūnų išgyvenamumą, jų paleidimą į laisvę, laikymą ir perdavimą. Po projekto įgyvendinimo LGGC veikla bus finansuojama per Aplinkos ministeriją iš valstybės biudžeto asignavimų, numatytų priskirtų funkcijų vykdymui. Tai užtikrins teikiamų laukinių gyvūnų globos paslaugų išlaikymą ir jų kokybę. LSMU bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ veikla „Infrastruktūros, reikalingos laukinių gyvūnų globai ir gerovei užtikrinti, sukūrimas“.