Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH TRANS)

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0019

Projekto pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH TRANS)

Finansavimo fondas: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto trukmė: 2018 02 01 – 2021 01 31

Bendra projekto vertė: 604 190 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia aktyviai skatinti LSMU Plėtros tarnybos, atliekančios inovacijų ir technologijų perdavimo funkcijas, veiklą.

Projektas suteiks galimybę ugdyti žmogiškuosius išteklius intelektinės nuosavybės apsaugos, inovacijų kūrimo bei technologijų perdavimo veiklose (komandiruočių metu), įgyti itin būtinų ir reikalingų informacinių technologijų sprendimų, įgalinančių šio proceso strateginį planavimą, valdymą ir administravimą – t.y. būtinų elementų efektyviam darbui šiuolaikiniame pasaulyje. Projekto rezultatai – augantis licencinių, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės pajamų augimas, patentų paraiškų skaičius, mokslo-verslo bendradarbiavimo sutarčių skaičius bei sutarčių verčių didėjimas – t.y. taip sistemingai prisidedant prie LR Inovacijų plėtros programoje numatyto tikslo – didinti Lietuvos inovatyvumą bei konkurencingumą bei kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais ir sumania specializacija grindžiamą ekonomiką.

Siekiami rodikliai: Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų skaičius – 1; Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas – 138, 10; Bazinis: R.N.737-01.2.2-CPVA-K-703-1 Mokslo ir studijų institucijos, dalyvausiančios projekto veiklose, sutarčių su įmonėmis finansinė vertė per 12 paskutinių mėnesių iki paraiškos pateikimo – 99.795,42; Pokyčio: R.N.737-01.2.2-CPVA-K-703-2 Mokslo ir studijų institucijos, dalyvavusios projekto veiklose, sutarčių su įmonėmis finansinės vertės pokytis – 137.817,48

Projektas finansuojamias iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.