Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žinių komercinimo ir technologijų perdavimo plėtra (LSMU-TTO2)

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0010

Projekto pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žinių komercinimo ir technologijų perdavimo plėtra (LSMU-TTO2)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-04-28 – 2023-08-31

Bendra projekto vertė: 664 259,89 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Finansavimo fondas: Europos regioninės plėtros fondas

 

Santrauka: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia padidinti biomedicinos ir žemės ūkio mokslo sričių rezultatų komercinimo ir technologijų perdavimo mastą LSMU.

Projektas suteiks galimybę įgyvendinti universiteto siekius sistemingai diegti antreprenerystę bei spręsti visuomenės sveikatos ir žemės ūkio iššūkius per MTEP rezultatų vystymą ir pritaikymą rinkoje bei visuomenėje. Projekto metu bus stiprinamas antreprenerystės diegimas LSMU, įsigyjant ekspertines paslaugas, taikant rinkodaros veiksmus, atliekant MTEP rezultatų komercinio potencialo vertinimus, sukuriant prototipų demonstracines versijas, pristatant prototipus renginiuose.

Projekto rezultatai – augantis MTEP sutarčių skaičius bei sutarčių su įmonėmis finansinės vertės didėjimas – t.y. taip sistemingai prisidedant prie LR Technologijų ir inovacijų įstatyme numatyto mokslo, technologijų ir inovacijų skatinimo – siekiant valstybės socialinės ir technologinės pažangos, moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacinė veikla skatinami ugdant asmenų kūrybingumą ir verslumą, stiprinant mokslines, technologines, praktines ir verslo žinias ir užtikrinant efektyvų jų panaudojimą, siekiant kurti naujas idėjas, jas įgyvendinti ir diegti.

Siekiami rodikliai: 
Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP užsakymų skaičius – 12.
Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas – 25%.
Bazinis: R.N.737-01.2.2-CPVA-K-703-1 Mokslo ir studijų institucijos, dalyvausiančios projekto veiklose, sutarčių su įmonėmis finansinė vertė per 12 paskutinių mėnesių iki paraiškos pateikimo – 374 688,55 Eur.
Pokyčio: R.N.737-01.2.2-CPVA-K-703-2 Mokslo ir studijų institucijos, dalyvavusios projekto veiklose, sutarčių su įmonėmis finansinės vertės pokytis – 93 672,13 Eur.


Projektas finansuojamias iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.