LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001

Projekto pavadinimas: LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-02-27 iki 2023-11-30

Projekto vadovas: prof. dr. Kęstutis Petrikonis

Bendra projekto vertė: 1 050 000,00 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – didinti studijų kokybę bei tarptautinį konkurencingumą medicinos ir sveikatos mokslų, gamtos mokslų srityse.

Projekte numatytos veiklos: dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, studijų kokybės gerinimas, diegiant inovatyvius, į studentą orientuotus ir kitus pažangius mokymo(si) metodus bei LSMU valdymo bei administravimo tobulinimas.


Siekiamas rezultatas:
 Europos socialinio fondo lėšomis pagerinta studijų kokybė Lietuvos sveikatos mokslų universitete, pagal neformaliojo švietimo programas apmokyti dėstytojai (540 asm.) ir administracijos darbuotojai (50 asm.).

Šių rodiklių pasiekimas prisidėtų prie strateginiuose dokumentuose nurodytų tikslų pasiekimo, stiprinant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto potencialą, t. y. pasitelkiant ESF investicijas pagerės studijų kokybė, bus plėtojami nauji studijų metodai ir inovatyviosios technologijos, užtikrinančios kokybišką aukštojo mokslo turinį ir aktualias programas, stiprinami dėstytojų gebėjimai, didinamas studijų tarptautiškumas.


Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“.