Slaugos fakulteto mokslo bazės sukūrimas

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-09-0001

Projekto pavadinimas: Slaugos fakulteto mokslo bazės sukūrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-04-24 iki 2023-12-31

Projekto vadovas: Aivaras Laurišas

Projekto finansavimo suma: 2 106 974,16 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Projekto tikslas siekti aktyvaus kuriamos Slaugos fakulteto mokslo bazės infrastruktūros naudojimo, vykdant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus sumaniosios specializacijos kryptyje ir diegiant jų rezultatus praktikoje.

Projektu sprendžiama problema – slaugos mokslinius tyrimus vykdančių mokslininkų ir kitų tyrėjų riboti gebėjimai dėl fragmentuotos ir trūkstamos infrastruktūros Lietuvoje. Projekto metu vienoje vietoje bus sukurta šiuolaikiška Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Slaugos fakulteto mokslo bazė, kuri sudarys sąlygas ugdyti mokslininkus ir tyrėjus bei vykdyti aukščiausio tarptautinio lygmens slaugos mokslo tyrimus, užtikrinant visapusišką slaugos mokslo plėtrą, glaudžiai integruojant studijas, mokslą ir klinikinę praktiką. Nauja moderni slaugos mokslo bazė užtikrins sumanios specializacijos krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ ir jos prioriteto „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“ (papildomai – „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui”) įgyvendinimą. Sukūrus slaugos mokslo bazę, LSMU tyrėjai kurs sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo metodus, visuomenės sveikatos elektronines ir mobiliąsias technologijas, šiuolaikinius prevencijos, diagnostinius, gydymo, reabilitacijos ir slaugos metodus, įskaitant ir minimaliai invazinius metodus, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizacines ir kompleksines paramas bei klinikinių tyrimų sistemas, inovatyvius sveikatos ugdymo sprendimus, kitas interaktyvias technologijas, išplečiančias sveikos gyvensenos ugdymo ir sveikatos stiprinimo galimybes. Sukūrus slaugos mokslo bazę, bus suteikiamos galimybės šios srities Lietuvos mokslininkams ir kitiems tyrėjams įsitraukti į aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, kuriant naujausius diagnostikos ir terapijos metodus, taip pat stiprinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą LSMU slaugos mokslo bazėje vykdant MTEP veiklas, kuriomis kuriamos, modernizuojamos technologijos, stiprinamas žinių ir technologijų perdavimas, užtikrinant slaugos mokslo atitikimą viešojo ir privataus sektorių poreikiams. Ši veikla tiesiogiai prisidėtų prie Baltijos jūros regiono strategijos tikslo pasiekimo, kuriant ir taikant regiono gyventojų sveikatos gerinimui skirtus inovatyvius, mokslinės veiklos rezultatais grįstus, sprendimus.

Projekto veiklos: Slaugos fakulteto mokslo bazės pastato (adresu Eivenių g. 2, Kaunas) statyba, Slaugos fakulteto mokslo bazės aprūpinimas slaugos mokslo vystymui reikalinga MTEP, kompiuterine įranga ir baldais (adresu Eivenių g. 2, Sukilėlių pr. 15, Kaunas).

Siekiami kokybiniai projekto rezultatai: didesnės galimybės moksliniams tyrimams vykdyti sumaniosios specializacijos kryptyje, padidėjęs tyrėjų bendradarbiavimas su tarptautinėmis mokslo ir studijų organizacijomis, verslo ir viešojo sektoriaus institucijomis, kylančios tyrėjų kvalifikacijos, augantis patentų, įkurtų įmonių skaičius, augančios pajamos ir verslo/viešojo sektoriaus subjektų užsakymų, kylantis bendras slaugos mokslo prestižas.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 01.1.1-CPVA-V-701 ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“