Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-066

Projekto trukmė: 2010-04-01 / 2012-03-31, projektas pratęstas iki 2012-07-31

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, Lietuvos reabilitologų asociacija

Bendra projekto vertė: 440 946,19 Eur

Santrauka:  Projektu siekiama sukurti Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centrą (toliau tekste – Centras). Šiuo metu dažnai susiduriama su silpnai išugdytais studentų profesiniais praktiniais gebėjimais, kurių stoka, konkrečiai, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos atvejais gali sukelti itin neigiamas pasekmes asmens sveikatos gerovei ar, kraštutiniais atvejais – asmens gyvybei. Problemai spręsti ir Centrui sukurti būtų įsigyjama specializuota įranga, sukurtos mokymo sistemos bei simuliatoriai, keliama dėstytojų kompetencija, reikalinga darbui praktinių mokymų Centre, rengiama bei leidžiama susijusi metodinė informacija, atliekamos bandomosios studentų praktikos bei įvertinami, viešinami projekto rezultatai Lietuvoje. Praktikantams būtų sudarytos sąlygos įgyti reikalingų profesinių praktinių įgūdžių neatliekant realių veiksmų su pacientais, klientais, įstaigų sistemomis ar tikromis duomenų bazėmis, mokymas būtų imituojamas per įvairius simuliatorius. Tokiu atveju mokymosi procese nesukeliamos komplikacijos ir neigiamos pasekmės pacientams, įstaigoms (kas galėtų sukelti teisines pasekmes), nesinaudojama konfidencialiais duomenų bazėse kaupiamais duomenimis (kas galėtų riboti galimybes atlikti veiksmus ir įgyti įgūdžius). Tai išplečia studentų galimybes įgyti būtinus profesinius praktinius įgūdžius, daro mokymąsi prieinamesnį, visapusiškesnį, labiau standartizuotą ir nukreiptą į mokymosi pasiekimų vertinimą. Akivaizdžiai glaudi sąsaja ir su KMU strateginio tikslo įgyvendinimu – rengti tarptautinius standartus atitinkančius medicinos ir sveikatos priežiūros specialistus. Įgyvendinus projektą, studentai bei dėstytojai įgytų naujų, labiau praktikoje pritaikomų žinių bei taip prisidėtų prie mokymosi visą gyvenimą plėtojimo, o parengti specialistai išmoktų efektyviai dirbti nuolat besikeičiančioje, progresuojančioje sveikatos priežiūros sistemoje tiek Lietuvoje, tiek Europoje.