Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002

Projekto trukmė: 2010-10-26 / 2013-10-26

Projekto vykdytojas: Aleksandro Stulginskio universitetas

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 680 607,04 Eur

Santrauka: Projekto tikslas – siekti aukštesnio lygio studijų kokybės ir geriau tenkinti darbo rinkos poreikius kuriant ir atnaujinant žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programas.

Projekto uždaviniai:

Siekti aukštesnio lygio studijų kokybės ir geriau tenkinti darbo rinkos poreikius kuriant ir tobulinant žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programas;

Prisidėti prie darbo rinkos poreikių tenkinimo rengiant žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistus;

Siekti, kad antrosios pakopos studijų absolventai įgytų daugiau praktinių įgūdžių.

Įgyvendinant slėnio „Nemunas” infrastruktūros modernizavimo projektus būtina ženkliai atnaujinti ir studijų procesą, kad šios investicijos būtų kuo efektyviau panaudojamos. Siuo metu Lietuvos žemės ūkio universitete ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete dalies studijų programų turinys ir dėstymo metodikos nepakankamai atitinka studentų lūkesčius ir besikeičiančios darbo rinkos poreikius, todėl būtina atnaujinti žemės ūkio tematikos studijų programas atsisakant kai kurių dabar vykdomų programų ir rengiant naujas arba patobulinant turinį ir dėstymo metodikas. Didelė dalis dėstytojų neturi pakankamai žinių ir gebėjimų, kaip rengti studijų programas ir kaip diegti inovacijas studijų procese. Dėstytojai turi labai ribotas galimybes išvykti į užsienio šalių universitetus susipažinti su studijų programų rengimo ir realizavimo inovacijomis, dėl to reikia kelti jų kvalifikaciją, ugdyti bendrąsias ir didaktines kompetencijas. Dėl labai ribotų finansinių išteklių studijų turinio ir dėstymo metodikų modernizavimas abiejose aukštosiose mokyklose vyksta labai lėtai ir neefektyviai, todėl būtina panaudoti ES fondų lėšas. Parengus absolventus pagal naujas ir patobulintas programas bus geriau tenkinami žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros darbo rinkos poreikiai. Atnaujinamos studijų programos bus grindžiamos studijų pasiekimais (studentų kompetencijomis), diegiami inovatyvūs studijų organizavimo ir dėstymo metodai. Atnaujinant programas bus pritaikoma Europos šalių ir Lietuvos universitetų geroji patirtis. Įgyvendinant projekto veiklas bus sukurtos ir atnaujintos 6 I-II pakopų studijų programos Lietuvos žemės ūkio universitete ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 60 šių aukštųjų mokyklų dėstytojų patobulins kvalifikaciją.