Veterinarijos studijos
Tarptautinė EAEVE akreditacija

Veterinarinė
Medicina

Nuo 1936 m. vykdoma Veterinarinės medicinos programa yra unikali savo struktūra, grindžiama mokslu ir įrodymais bei skaitmeninėmis technologijomis ir apima visų rūšių naminių ir egzotinių gyvūnų, paukščių, bičių ir žuvų kūno sandarą, fiziologiją, ligų priežastis, požymius, diagnozavimo, gydymo ir slaugymo metodus, saugų vaistų vartojimą, ligų profilaktiką, produktyvumo ir gerovės užtikrinimą; valstybinę veterinarinę gyvūninių produktų tvarkymo priežiūrą, maisto saugos užtikrinimą; teritorijos apsaugą nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų; veterinarijos verslą, mokslinius tyrimus, sutelktus į darnią aplinką, gyvūnų gerovę ir visuomenės sveikatą kaip Vienos sveikatos modelį.

Baigus studijas suteikiamas veterinarijos mokslų magistro laipsnis ir veterinarijos gydytojo kvalifikacija.

Kvalifikacinis laipsnis
Magistras
Studijų krypčių grupė
Veterinarijos mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Fakultetas
Veterinarijos
Studijų forma
Nuolatinė
Studijų trukmė
6 metai

Šias metais įstojusieji į Veterinarinės medicinos studijų valstybės finansuojamas vietas galės pretenduoti į Žemės ūkio ministerijos įsteigtas  tikslines skatinamąsias stipendijas visam studijų laikotarpiui. Tikslinės studijų stipendijos dydis pirmaisiais ir antraisiais studijų metais – 150 Eur per mėnesį, trečiaisiais – 200 Eur per mėnesį, ketvirtaisiais ir vėlesniais metais  – 250 Eur per mėnesį.

Veterinarinės medicinos studijų programa yra akredituota Lietuvoje ir taip pat Europos veterinarijos universitetų asociacijos (EAEVE) maksimaliam 7 -erių metų laikotarpiui. Diplomai be apribojimų pripažįstami Europoje.

Priėmimo taisyklės
Prašymų pildymas ir sutarčių pasirašymas

STUDIJŲ IŠSKIRTINUMAS

 • Veterinarinės medicinos gydytojus Lietuvoje rengia tik LSMU Veterinarijos fakultetas.
 • Veterinarijos gydytojo profesija – viena paklausiausių Lietuvoje.
 • Praktikos atliekamos moderniose praktikų bazėse.
 • Studentams dėsto savo srities profesionalai ir kviestiniai Europos veterinarijos specialistai.

profesinė perspektyva

Baigusieji Veterinarinės medicinos studijas absolventai turi plačias įsidarbinimo galimybes. Jie dirba privačiais veterinarijos gydytojais praktikais arba Valstybinėje tarnyboje. Valstybiniai veterinarijos gydytojai dirba Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, maisto tvarkymo įmonėse. Privatūs veterinarijos gydytojai užsiima gyvūnų ligų profilaktika ir gydymu, steigia privačias klinikas ir privačias veterinarijos vaistines, verčiasi veterinarinių vaistų įsigijimu ir platinimu. Nemažai privačių veterinarijos gydytojų sutarčių pagrindu atlieka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užsakomuosius darbus.

PRAKTIKA STUDIJŲ METU

Praktika skirta įgyti klinikines kompetencijas gyvūnų ligų diagnozavimo, terapijos, chirurgijos ir kitose srityse įsisavinti tyrimų metodus ir profilaktinius organizacinius veterinarijos darbus. Praktikai ir klinikinei rotacijai skiriama net  57 ECTS. Dažniausios praktikos atlikimo vietos:

 • LSMU Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
 • LSMU Stambiųjų gyvūnų klinika
 • „Pas Filą“;
 • „Ruminavet, Kaivana“
 • „Toto, Gyvūnų edenas“
 • „Veterinarinės Medicinos Centras“
 • „VET – 1“
 • „PetCity“
 • UAB „Dovinė“
 • UAB „Grūduva“
 • UAB „Griškabūdis“
 • UAB „Lytagra“
 • UAB „Padovinio“
 • ŽŪB „Okainiai“
 • ŽŪB „Lukšiai“
 • UAB „Utenos mėsa“
 • UAB „Krekenavos agrofirma“
 • UAB „Samsonas“

AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMOS STUDIJOMS IR PRAKTIKAI

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijoms ar praktikai į užsienio šalių universitetus.

>50
šalių
>220
universitetų
~400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė
Veterinarijos studijos - Veterinarinė medicina- Veterinarijos gydytojo kvalifikacija

STUDIJŲ aplinka

LSMU studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

APGYVENDINIMAS

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

SKATINIMAS IR PARAMA
LSMU STUDENTAMS

Skatinamosios ir kitos stipendijos

Skatinamoji stipendija

 • Stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio. Skiriama geriausiems valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už geriausius stojimo ar studijų rezultatus. Studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose studentai, įstoję į Universitetą iki 2009 m., negali gauti skatinamosios stipendijos.
 • Skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos paskirstomos proporcingai fakultetams pagal studijuojančių studentų skaičių. Šios stipendijos skiriamos studentams, turintiems aukščiausią studijų vidurkį fakulteto studijų programos atitinkamuose kursuose (pirmajame semestre – turintiems aukščiausią stojimo balą). Semestro studijų vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas iš visų laikytų disciplinų egzaminų įvertinimų.

Daugiau informacijos LSMU skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatuose.

Vienkartinė skatinamoji stipendija

 • Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 • Skiriamos pažangiems studentams paskatinti už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant Universitetą.
 • Stipendija yra iki 2 BSI ( BSI – bendroji socialinė išmoka, 1 BSI=130 Lt.) ir gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus į semestrą;
 • Gimus vaikui, mirus šeimos nariui arba stichinės nelaimės atveju, 2 BSI skatinamoji stipendija skiriama vieną kartą per semestrą;
 • Prašant stipendijos būtina pateikti dokumentus, liudijančius apie aktyvią studento veiklą universitete, vaiko gimimo liudijimą, mirties liudijimą ir kt.

Vienkartinė seniūno skatinamoji stipendija

 • Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 • Skiriamos grupių ir kursų seniūnams iki ¾ BSI;
 • Gali būti skiriama vieną kartą į semestrą;
 • Seniūnui prašant stipendijos reikia būti atnešus grupės ar kurso seniūno rinkimų protokolą, kuris pildomas kiekvienais studijų metais arba mokslų metu eigoje pasikeitus seniūnui.

Vardinė stipendija

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti;
 • Dekano patvirtinta pažyma apie studijų vidurkį;
 • Trumpa autobiografija;
 • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
 • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas)

Socialinės stipendijos

Prašymai socialinėms stipendijoms gauti teikiami www.vsf.lt.

Socialinės stipendijos skiriamos:

 • Studentams, kurių šeimos ar jie patys turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą;
 • Studentams, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • Studentams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Būtini dokumentai:

 • Prašymas skirti socialinę stipendiją (www.vsf.lt)
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad studentas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų.

Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo paraišką papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Parama neįgaliesiems studentams

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti finansinę paramą pagal šias priemones:

1. Valstybės teikiama finansinę pagalbą – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1.1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti -išmokos dydis (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio) nuo 2023 m. sausio 1 d. 123,11 € per mėnesį;

1.2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti- išmokos dydis 3,2 BSI (bazinė socialinė išmoka) nuo 2023 m. sausio 1 d. – 156, 80 € per semestrą.

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studijų informacinėje sistemoje (LSMU SIS) turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, vitalija.skipskiene@lsmu.lt.

2. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti –  Valstybinis studijų fondas neįgaliesiems studentams skiria kasmėnesinę Tikslinę išmoką. Tikslinės išmokos dydis yra 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) nuo 2023 m. sausio 1 d. – 196 € per mėnesį.

Prašymus studentai turi pateikti elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“. Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“)  studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis. Pildydamas formą „Tikslinė išmoka“, kurioje nurodytas laikotarpis, kuriam prašoma skirti išmoką (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, vitalija.skipskiene@lsmu.lt

Finansinės paramos priemonės skiriamos Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentams, turintiems negalią ir atitinkantys šias sąlygas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka turintiems nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį (arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį);
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja: pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už paramą neįgaliesiems studentams administravimą
Vitalija Skipskienė
Studentų reikalų tarnybos administratorė
Kitos pagalbos ir paramos galimybės

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams

DĖL PARAMOS SKYRIMO KONKURSO UŽSIENIO LIETUVIAMS, STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2021 m. sausio 20  d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160  (toliau – Aprašas).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

 • Stipendijos mėnesinis dydis 130,00 Eur
 • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2021 m. pavasario semestre, nuo 2021 m. sausio 20  d. iki 2021 m. vasario 20 d. privalo:

Užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:

krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,

arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsdamas paštu.

Aukštosios mokyklos, vadovaujantis Aprašu naudodamos Fondo informacinę sistemą, per 3 darbo dienas pateikia informaciją, susijusią su asmens studijų duomenimis: patvirtinimą, kad užsienio lietuvis yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs studijų ar išėjęs akademinių atostogų, semestro pradžios ir pabaigos datas (įskaitant atostogų laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams – studijų baigimo datą, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turimų akademinių skolų skaičių, studento paskutinės sesijos pažymių vidurkį bei kitus duomenis, reikalingus paramai skirti ir administruoti. Aukštoji mokykla, pateikdama duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas Fondas informuoja aukštąsias mokyklas per informacinę sistemą nuo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Paramą gavusiam asmeniui nutraukus studijas, išbraukus jį iš studentų sąrašų, sustabdžius studijas ar išėjus akademinių atostogų, aukštosios mokyklos apie tai informuoja Fondą per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo pradžios.

Siekiant išvengti koronavirusinės infekcijos (COVID-19) plitimo, Valstybiniame studijų fonde karantino laikotarpiu gyventojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Gyvas gyventojų priėmimas nevykdomas.

Papildomus dokumentus galima pateikti:

• elektroninius dokumentus, naudojantis elektroniniu paštu: fondas@vsf.lt arba https://epristatymas.lt   informacine sistema;

• išsiųsti paštu, adresu: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius;

• palikti mūsų pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius. (Ant pašto dėžutės yra užrašas „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“).

Studentai, neturintys lietuviško asmens kodo ir pretenduojantys gauti paramą, iškilus problemoms dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, gali kreiptis telefonais +370 5 2639158 ir +370 658 30997 arba elektroniniu paštu aldona.valatkeviciute@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką suteiksime telefonu +370 658 30997bei Fondo interneto tinklalapyje.

IŠSAMIAU APIE PRIĖMIMĄ

Institucinis priėmimas

Prašymus dalyvauti instituciniame priėmime galite pateikti adresu: https://priemimas.lsmuni.lt/.

Sutarčių pasirašymas

Sutarčių pasirašymas internetu: https://priemimas.lsmuni.lt/.

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.